บริการวิชาการ

งานด้านบริการวิชาการของสำนักหอสมุดกลาง ในแต่ละปี

ประจำปีการศึกษา 2559

ประจำปีการศึกษา 2558

ประจำปีการศึกษา 2557

ประจำปีการศึกษา 2556

ประจำปีการศึกษา 2555

ประจำปีการศึกษา 2554

ประจำปีการศึกษา 2553

ประจำปีการศึกษา 2552