การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2562

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2561

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2560

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2559

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2558

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2557

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2556

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ปี 2555