บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 

วิธีการเพื่อขอตรวจผลงานด้วยตนเอง

      1. ผู้ตรวจผลงานต้องเป็นอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ของ มศว เท่านั้น 

               1.1 ใช้ E-Mail : g.swu.ac.th ในการสมัครและตรวจผลงานเท่านั้น 

                  ***กรณีที่ยังไม่มี E-Mail ของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ที่  https://account.swu.ac.th/login (กรุณาใช้บัวศรีไอดีในการสมัคร )

                   รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีลืมรหัสผ่าน https://sites.google.com/a/swu.ac.th/gafe/ 

     2. กรอกรายละเอียดในการขอ Class ID และ Class Enrollment Key  

           ***ต้องลงชื่อเข้าใช้งาน E-Mail : g.swu.ac.th ก่อนถึงจะสามารถคลิกแบบฟอร์มได้ (หากใช้ E-Mail อื่น เช่น gmaill, hotmail, yahoo 
                จะไม่สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มได้)

             แบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin

    3. ขั้นตอนการสมัครการใช้โปรแกรม Turnitin  

           3.1 สมัครเข้าใช้ โปรแกรม Turnitin  

            3.2 เลือก Create Account เป็น Student

            3.3 Class ID และ Class Enrollment Key  ที่ได้เข้าไปกรอกรายละเอียดในการสมัคร 

         **** รหัส Class ID จะมีวันหมดอายุเมื่อได้รหัสให้ทำการตรวจผลงานทันที (เริ่ม Class ใหม่ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน)**** 


การขอ E-Mail ของมหาวิทยาลัย 

 •  กรณีที่ยังไม่มี E-Mail ของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครได้ที่  https://account.swu.ac.th/login (กรุณาใช้บัวศรีไอดีในการสมัคร )
 •  รายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีลืมรหัสผ่าน https://sites.google.com/a/swu.ac.th/gafe/ 

คู่มือการสมัครและตรวจผลงานด้วยตนเอง


 

รายละเอียดในการตรวจผลงาน 

 • สามารถตรวจผลงานด้วยตนเองได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องใช้เวลารอผลตรวจ 24 ชั่วโมง
 • หลังจาก Class หมดอายุ บรรณารักษ์จะดำเนินการลบ Account ออกเพื่อหมุนเวียนการใช้งาน หากต้องการใช้งานอีกครั้งให้ดำเนินการ กรอกรายละเอียดในการขอ Class ID และ Class Enrollment Key ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องทำการสมัครใหม่ 
 • หาก Class เต็มให้นิสิตรอส่งผลงานในวันถัดไปเท่านั้น 
 • กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพบปัญหาในการตรวจปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลการตรวจ
  ให้ติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์: 094-795-9362  หรือ อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


 

รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน

 • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)

 • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า

 • ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้

 • ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 โทร.02-6495443

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/libswu/

ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

โทร: 02-649-5421, 083-434-3752, 02-649-5000 ต่อ 27232

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เฟซบุ๊ค: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th