national geo

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล National Geograph Virtual Library

ฐานข้อมูล National Geograph Virtual Library ให้บริการนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ฉบับแรกปี ค.ศ. 1888 จนถึง 1-2 เดือนก่อนถึงฉบับปัจจุบัน

ระยะเวลาทดลองใช้: 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565
🔶แนะนำการใช้: https://bit.ly/3a307sr
🔶เข้าใช้งานผ่าน CL OpenAthens ได้ที่ : https://link.gale.com/apps/NGMA?u=thswu
🔶เข้าใช้แหล่งทั้งหมดได้ที่: เมนู "DATABASES" > “Trial Databases" ที่ https://bit.ly/3FNd4SL