itlib 09

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักหอสมุดกลาางได้เปิดรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5149  สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด  สำนักหอสมุดกลาง  

โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30  มิถุนายน  2565  

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32243