สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

 

สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 31 พฤษภาคม 2563 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

ขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)