สำนักหอสมุดกลาง มศว เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

มาตรการ covid 04