บริการยืม-คืน


ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด

 1. นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และอดีตข้าราชการ มศว
 2. อาจารย์พิเศษ และพนักงานชั่วคราว

การเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 

 1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และอดีตข้าราชการของ มศว : แสดงบัตรประจำตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากต้นสังกัด พร้อมรูปถ่ายจานวน 1 รูป
 2. นิสิต : แสดงบัตรนิสิต กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนิสิต ให้ยื่นบัตรประชาชนแทน

บุคคลภายนอก กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ชั้น 1

 1. ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท/ปี
 2. ค่าสมาชิกรายวัน 20 บาท/วัน
 3. ไม่สามารถยืมทรัพยากรออกนอกห้องสมุดได้ (สามารถถ่ายเอกสารภายในสำนักหอสมุดกลางได้ที่ชั้น 5)

การยืม

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมวัสดุที่ต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดบริการต่างๆ ดังนี้

เคาน์เตอร์บริการยืมวัสดุ / สิ่งพิมพ์

 1. หนังสือทั่วไป / ปริญญานิพนธ์ / เอกสารพิเศษ / รับหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ มศว และคณะแพทย์ศาสตร์ / หนังสือจอง : เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2
 2. ยืมระหว่างห้องสมุด / ยืมหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ มศว และคณะแพทย์ศาสตร์ : สามารถยืมในระบบ ICL : http://lib.swu.ac.th/icl/
 3. ปริญญานิพนธ์อ้างอิง / หนังสือสารอง / หนังสือของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4
 4. วารสาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3
 5. โสตทัศนวัสดุ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

ยืมหนังสือต่ออัตโนมัติด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อ อัตโนมัติผ่านSWUDiscovery ได้ 1 ครั้ง (ยกเว้นเอกสารพิเศษที่ไม่ สามารถยืมต่อได้) และไม่สามารถยืมต่อ หากมีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด รวมถึงไม่ สามารถยืมต่อได้ในช่วงก่อนวันปิดภาคเรียน 7-14 วัน (ขึ้นอยู่กับประเภททรัพยากร) สอบถามข้อมูลเพิ่ม ที่ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชัน้ 2 และศึกษาข้อมูลได้จากแผ่นพับหรือคู่มือบน เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

การคืน

ส่งคืน ณ จุด เดิมที่ยืมออก หรือส่งคืนลงตู้รับคืนหนังสือซึ่งอยู่บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 (คืนได้เฉพาะสิ่งพิมพ์) กรณีต้องการคืนหนังสือของห้องสมุดองครักษ์ มศว หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือตู้รับคืนหนังสือ สำหรับหนังสือยืมระหว่างห้องสมุด ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2

กรณีทำทรัพยากรชำรุด / สูญหาย

ผู้ใช้หาทรัพยากรมาทดแทนที่มีประเภทหรือคุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่า หรือ ต้องชดใช้เป็นเงินจานวน 2 เท่าของราคาทรัพยากร หรือตามราคาประเมิน พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท/เล่ม (หากมีวันค้างส่ง ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวัน) โปรดติดตอ่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

ระเบียบการยืม
ประเภท
ของผู้ยืม
ชนิดของทรัพยากรจำนวน
(รายการ)
เวลา
(วัน)
ค่าปรับ
คณาจารย์ หนังสือทั่วไป 40
รายการ
90 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงาน
หนังสือทั่วไป 20
รายการ
30 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
บัณฑิตศึกษา หนังสือทั่วไป 30
รายการ
30 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
ปริญญาตรี หนังสือทั่วไป 20
รายการ
14 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
สมาชิกสมทบ
(อดีต ข้าราชการ มศว)
หนังสือทั่วไป 6
รายการ
60 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน

ระเบียบการยืมเอกสารพิเศษ

ประเภทหนังสือ
ระยะเวลาให้ยืม
1. หนังสืออ้างอิง ที่ให้บริการ ณ ชั้น 4                                                                                                     
1.1 สารานุกรม/พจนานุกรมทั่วไป เช่น พจนานุกรมไทย-อังกฤษ 1 วัน
1.2 หนังสืออ้างอิงทั่วไป/พจนานุกรมเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น งดยืมออก
2. หนังสือห้องกุหลาบ / หนังสือมุมพุทธธรรม / แบบเรียน 7 วัน
3. หนังสือห้องขจร / หนังสือห้องสาโรช / เอกสาร มศว งดยืมออก

* หมายเหตุ: เอกสารพิเศษประเภท ไม่อนุญาตให้ต่ออายุการยืม