บริการยืมระหว่างห้องสมุด มศว (ICL)


 สมาชิกสามารถขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา (ห้องสมุดองครักษ์) หรือห้องสมุดอื่นที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทั้งการไปใช้บริการด้วยตนเอง และการให้สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้ดำเนินการให้

การใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • การขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดสาขา (องครักษ์): สมาชิกติดต่อขอใช้บริการหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
 • การขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดอื่นที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ: สมาชิกติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2 ซึ่งทำได้ 2 แบบ ได้แก่
  1. นำแบบฟอร์มฯ ไปใช้บริการด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ
  2. สำนักหอสมุดกลางเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ระเบียบการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

 • ผู้ใช้บริการติดต่อขอแบบฟอร์มการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (พร้อมแสดงบัตรประจำตัว) ด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2
 • แบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุดต้องมีลายมือชื่อบรรณารักษ์ของห้องสมุดเป็นผู้ลงนามรับรองการยืม
 • แบบฟอร์มการยืมฯ มีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ขอ หากต้องการใช้ต่อให้นาแบบฟอร์มฯ มาต่ออายุได้อีก 1 ครั้ง
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์มีสิทธิยืมหนังสือ / วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดอื่นได้ครั้งละ 3 รายการ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ยืมได้ครั้งละ 2 รายการ หากต้องการยืมเพิ่ม ต้องคืนแบบฟอร์มฯ เดิมก่อน
 • ห้องสมุดผู้ให้ยืมเป็นผู้กำหนดจานวนวันที่ให้ยืมสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท และกำหนดค่าปรับในกรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคืนหลังวันกำหนดส่ง
 • กรณีที่ยืมหรือทำสำเนาสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าส่งไปรษณีย์ และค่าถ่ายเอกสาร ตามระเบียบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

แบบฟอร์มการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร/สิ่งพิมพ์

 • ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 2 บาท (หากเกิน 100 แผ่นๆ ที่ 101 เป็นต้นไป คิดแผ่นละ 1 บาท)
 • ค่าเอกสารฉบับเต็มที่สแกนไว้แล้ว
  1. บทความ เรื่องละ 50 บาท
  2. วิทยานิพนธ์ / หนังสือ เรื่องละ 100 บาท
 • ค่าบริการขอใช้ตัวเล่มฉบับจริง เล่มละ 100 บาท
 • ค่าส่งโทรสารหน้าเอกสาร (ขนาด A4)
  1. ส่งในกรุงเทพฯ หน้าละ 10 บาท
  2. ส่งไปต่างจังหวัด หน้าละ 30 บาท
 • ค่ารับโทรสารเอกสาร (ขนาด A4) หน้าละ 5 บาท
 • ค่าส่งอีเมล์หน้าเอกสาร (ขนาด A4)
  1. เอกสารข้อความ หน้าละ 10 บาท
  2. เอกสารมีภาพประกอบ หน้าละ 20 บาท
 • ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งในการรับและส่งตัวเล่มสิ่งพิมพ์ คิดค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
 • ค่ามัดจำในการดาเนินการ 100 บาท ทางห้องสมุดจะคืนให้เมื่อมารับสิ่งพิมพ์หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว

การสืบค้นสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ

จากหน้าโฮมเพจห้องสมุด ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังนี้

ค้นหนังสือ/งานวิจัย จาก

 • สหบรรณานุกรม UC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สามารถให้บริการสมาชิกได้ใช้ร่วมกัน สมาชิกสามารถสืบค้นรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่สามารถให้บริการสมาชิกใช้ร่วมกันโดยเข้าใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ สมาชิกสามารถเข้าสืบค้นได้รายชื่อ พร้อมบทคัดย่อ รวมทั้งการเข้าอ่านได้ทั้งเล่มด้วยตนเอง
 • แหล่งข้อมูลอื่นๆ: สามารถค้นหารายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากระบบสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่าย Internet ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

ค้นรายชื่อวารสาร จาก JournalLink :

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้ร่วมกันจัดทาฐานข้อมูลการบอกรับวารสารและนิตยสารของห้องสมุดแต่ละแห่ง สมาชิกห้องสมุดแต่ละสถาบันสามารถตรวจสอบวารสารที่ต้องการได้ด้วยตนเองว่า วารสารที่ต้องการมีห้องสมุดใดในประเทศบอกรับบ้าง ได้ที่ http://www.journallink.or.th

คำแนะนำในการยืม-คืนหนังสือ ณ ห้องสมุดอื่นๆ

 1. นำแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรงทางเข้าห้องสมุดอื่นๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการเข้าใช้สำหรับห้องสมุดบางแห่ง
 2. กรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการยืมในแบบฟอร์มฯ ให้ตรงกันทั้งแผ่นแรกและแผ่นสำเนา
 3. รับตัวเล่มหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาคืนมากับตัวเล่ม
 4. เมื่อต้องการคืนตัวเล่ม ให้นำส่งคืนที่ห้องสมุดนั้นๆ พร้อมแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนา
 5. เมื่อรับคืนแบบฟอร์มฯ ฉบับสำเนาที่ใช้บริการแล้ว ให้นำส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2
 6. แบบฟอร์มฯ ที่หมดอายุหรือไม่ได้ใช้ ให้ส่งคืน หรือต่ออายุได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2