แบบทดสอบ / แบบประเมินการอบรม

1. การอบรมการสืบค้น SWU Discovery

แบบทดสอบการอบรมการสืบค้น SWU Discovery (Pretest) 

• แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery

 

2. การอบรมโปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์ (SWUDiscovery&Online Databases)

แบบทดสอบการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases (Pretest)

• แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases

 

3. การอบรมโปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แบบทดสอบการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote (Pretest)

• แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote