กิจกรรม “การจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม ”

กิจกรรม “การจัดการความรู้ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

แนวปฏิบัติการพิจารณาหนังสือจำหน่ายออกและหนังสือใช้น้อย หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดวรรณกรรม และหมวดประวัติศาสตร์

จากการจัดกิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก
หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 1 และ 2
สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติการพิจารณาหนังสือจำหน่ายออกและหนังสือใช้น้อย ดังนี้

กิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์”

กิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก
หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์”
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 702
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 702

สรุปกิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก
หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 1 และ 2

ภาพกิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์”

กิจกรรม “การพิจารณาแนวปฏิบัติหนังสือจำหน่ายออก
หมวดคอมพิวเตอร์ หมวดภาษาและวรรณคดี และหมวดประวัติศาสตร์”
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 702
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 702

IMG_6732 IMG_6734
IMG_6739 IMG_6733
IMG_6735 IMG_6736
IMG_6737 IMG_4362
IMG_4358 IMG_4360

กิจกรรม “การสอนทักษะการใช้ห้องสมุด”

กิจกรรม “การสอนทักษะการใช้ห้องสมุด”
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702
ครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดสำหรับการสอนทักษะการใช้ห้องสมุด