SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

นโยบายและการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง

 HOME
arrow icon resize นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 (PDF)
arrow icon resize การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท
         
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (PDF)
         การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ)
         ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ)
arrow icon resize นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
           สำนักหอสมุดกลางมีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดให้บริการครอบคลุมสำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตรห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และห้องสมุดโพธิวิชชาลัย (สระแก้ว)
            ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ และวารสาร/หนังสือพิมพ์ และ 2) ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาแบบแยกรายชื่อ และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ด้วยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และการช่วยลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
     2. เพื่อรวบรวมวัสดุที่ส่งเสริมการศึกษาทั่วไปในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
     3. เพื่อคงความเข้มแข็งของกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา 
     4. เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

     1. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย
           1.1 หนังสือ เน้นเนื้อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน และเนื้อหาทั่วไปในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดจำนวนเล่มในการจัดหาหนังสือแต่ละรายชื่อ ดังนี้


ประเภทหนังสือ
 จำนวนเล่ม*/ชื่อเรื่อง
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ
ตำราหลัก/หนังสือวิชาการ 3-10 เล่ม 1-2 เล่ม
หนังสือทั่วไป 1-2 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือสำหรับเด็ก 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือได้รับรางวัล 1-3 เล่ม 1 เล่ม

 * จำนวนเล่มอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามแต่กรณี

          ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะ/สำนัก/สถาบัน และคณาจารย์ เพื่อขอความร่วมมือเสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบันและภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะขอให้ผู้ใช้บริการพิจารณาเลือกใช้หนังสือที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการอยู่แล้วเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นในรูปฉบับพิมพ์หรือจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

          1.2 วารสารและหนังสือพิมพ์ เน้นการบอกรับวารสารวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา รวมทั้งความรู้ทั่วไป โดยกำหนดจำนวนฉบับในการจัดหาในแต่ละรายชื่อ ดังนี้

วารสาร/หนังสือพิมพ์ จำนวนฉบับ
วารสารภาษาไทย 1
วารสารภาษาต่างประเทศ 1
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 1
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1

         กรณีที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับวารสารวิชาการใดใด จะต้องทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป และดำเนินการให้สอดคล้องกับรอบการบอกรับวารสาร

        2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
             2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ เน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก เนื่องจากสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วไป โดยใช้งบประมาณประจำปีในการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีบอกรับ/จัดซื้อจากสำนักพิมพ์/ตัวแทนแห่งเดียว หรือในลักษณะภาคีความร่วมมือ
                  กรณีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับหรือจัดซื้อนั้น จะพิจารณาให้คณะสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าบอกรับฐานข้อมูล ทั้งนี้ให้ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป 
             2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบการบอกรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และรูปแบบแยกซื้อเป็นรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์
             2.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบการบอกรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และรูปแบบการบอกรับแยกเป็นรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์
             2.4 โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง เช่น โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น

งบประมาณ
     สำนักหอสมุดกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการดำเนินงานห้องสมุดในภาพรวม และจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยประมาณ ดังนี้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์  ร้อยละ 20
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 80

 

HOMEarrow icon resize การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท
         
ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยเริ่มต้นจัดหาฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ CD-ROM เพื่อมุ่งเน้นให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการจัดหาฐานข้อมูลทางด้านการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ ERIC และ Dissertation Abstract ต่อมามีการพัฒนาโปรแกรม CDS/ISIS เพื่อจัดเก็บข้อมูลบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
                 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นเป็นลำดับ ตัวแทนของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นเครือข่ายห้องสมุดจึงมีข้อตกลงในการพิจารณาการบอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการหาโปรแกรมเพื่อสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานร่วมกันระหว่างสถาบัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศจำนวนมาก ได้เริ่มขยายฐานการผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งวารสารและหนังสือสู่การผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากรายเล่ม จนกระทั่งรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการทั้งแบบสหสาขาวิชาและเฉพาะสาขาวิชา
                  สำนักหอสมุดกลางจึงปรับตัวให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการที่ประกอบไปนิสิตและบุคลากร รวมถึงความต้องการและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เปลี่ยนรูปแบบไปจากที่ต้องเดินทางมายังห้องสมุดด้วยตนเอง กลายมาเป็นการค้นคืนและเข้าถึงจากสถานที่ใดก็ได้ ผ่านทางอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สำนักหอสมุดกลางจึงจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของผู้รับบริการมาโดยตลอด และทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทที่จัดหาจะผ่านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถค้นคืนและเข้าถึงผ่านทางระบบสืบค้นที่เรียกว่า SWUDiscovery บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง (http://library.swu.ac.th/th/)

จุดประสงค์ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
            เพื่อพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน และวิจัย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าแก่นิสิต และบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป

การใช้จ่ายงบประมาณ
            สำนักหอสมุดกลางใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ซึ่งได้รับการจัดสรรเป็นงบประมาณของสำนักหอสมุดกลางในการจัดซื้อ/บอกรับทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีบอกรับ/จัดซื้อจากสำนักพิมพ์/ตัวแทนแห่งเดียว หรือในลักษณะภาคีความร่วมมือ
            กรณีเป็นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขาที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับหรือจัดซื้อนั้น จะพิจารณาให้คณะสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าบอกรับฐานข้อมูล ทั้งนี้ให้ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
            สำนักหอสมุดกลางใช้วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท ตามวิธีการจัดหาโดยทั่วไป ดังนี้
                1. การบอกรับ/จัดซื้อผ่านตัวแทน/สำนักพิมพ์
                2. การเข้าใช้ตามสิทธิหรือข้อตกลงตามภาคีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
                3. การพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเอง เช่น ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ คลังสถาบัน (SWU IR) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย (SWU ejournals) และหนังสือ/เอกสารต่างๆ ที่นำมาแปลงเป็นดิจิทัล (ที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์)
                4. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งได้เปล่า (Open access) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
           ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็นความรับผิดชอบของบรรณารักษ์งานจัดหาในการดำเนินการจัดซื้อ/บอกรับตามรายการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ว่าด้วยการพัสดุ

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
           ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา มี 2 รูปแบบ ได้แก่
                1. การบอกรับเป็นฐานข้อมูลหรือเป็นกลุ่มทรัพยากรตามกลุ่มสาขา (Collection) ซึ่งสำนักหอสมุดกลางจะเน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก เนื่องจากสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ เอกสารอ้างอิง คลิปข่าว และอื่นๆ
                2. การบอกรับ/จัดซื้อแบบแยกชื่อ ได้แก่
                    2.1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการบอกรับแบบแยกรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของทางคณะ/สำนัก/สถาบัน (ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี)
                   2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแยกซื้อเป็นรายเล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์ (ผ่านช่องทางการเสนอซื้อหนังสือของสำนักหอสมุดกลางหรือระบบ CLBS) และการเข้าถึงได้ในวงกว้าง
                นอกจากนี้ สำนักหอสมุดกลางยังพิจารณาจัดหาโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิงมาให้บริการด้วย เช่น โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น

ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา
            สำนักหอสมุดกลางจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา/หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และวิจัย ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
                 1. สหสาขาวิชา หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมข้ามสาขาวิชาต่างๆ หรือสามารถใช้ได้หลายสาขาวิชา
                 2. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาที่ประกอบด้วยหลักสูตรของคณะต่างๆ ดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และบัณฑิตวิทยาลัย
                 3. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาที่ประกอบด้วยหลักสูตรของคณะต่างๆ ดังนี้ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
                4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง ข้อมูลที่ครอบคลุมในกลุ่มสาขาที่ประกอบด้วยหลักสูตรของคณะต่างๆ ดังนี้ คณะกายภาพบำบัด คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

การพิจารณาบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
            การพิจารณาบอกรับ/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทอยู่ในความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง หรือคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง รวมถึงบรรณารักษ์ประสานงาน อาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนคณะ/สำนัก/สถาบันต่างๆ โดยพิจารณาคัดเลือกตามความจำเป็นที่ต้องใช้ในบริบทของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
            สำนักหอสมุดกลางมีแนวทางการประเมิน และการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
                 1. แนวทางการประเมินทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคัดกรองทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและวิจัยเป็นหลัก และเพื่อควบคุมงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพิจารณาประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
                       1.1 ด้านหลักสูตร: ประสานงานกับอาจารย์ในหลักสูตรหรือรายวิชาที่เปิดใหม่ หรือความต้องการเพิ่มเติม
                       1.2 ด้านผู้รับบริการ: สำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม และจัดเก็บสถิติการใช้งาน
                       1.3 ด้านทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์: ก) ศึกษารายละเอียดจากผู้ขาย การนำเสนอข้อมูล การสาธิตวิธีการใช้งาน และแหล่งอ้างอิงการบอกรับภายในประเทศ และ ข) มีการทดลองใช้ฐานข้อมูลก่อนการบอกรับในระยะเวลาที่เหมาะสม สถิติช่วงการทดลองใช้ รวมทั้งประเมินความยากง่ายในการใช้งาน
                      1.4 ด้านงบประมาณ: วางแผนการจัดสรรงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับกับจำนวนฐานข้อมูลที่บอกรับ และประมาณวงเงินที่ได้รับกับจำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องยุติการบอกรับหรือที่ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม
                2. การพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ประกอบกัน ได้แก่
                      2.1 ด้านเนื้อหา: ก) ครอบคลุมการเรียนการสอนและวิจัยตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ข) ปีพิมพ์มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย/ปรับเนื้อหาเพิ่มเติมตลอดเวลา (ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าดู/จัดกระทำกับเอกสารฉบับเต็ม เช่น วารสารไม่ติด Embargo (ระยะเวลาที่สำนักพิมพ์ระบุไว้เพื่อบอกผู้อ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ว่า ไม่อนุญาตให้เข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีของสำนักพิมพ์) หรือหนังสือไม่ติด DRM: Digital Right Management (ซอฟต์แวร์การจัดการสิทธิ์ด้านดิจิทัล เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การแชร์ การเข้าดูได้เฉพาะบางส่วนหรือตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น)) ค) เนื้อหามีคุณภาพ มาจากแหล่งวิชาการหรือความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือ ตรวจสอบได้ และ ง) มีข้อมูลฉบับเต็ม (กรณีเป็นฐานข้อมูลวารสาร/หนังสือ/อื่นๆ ที่ต้องใช้เอกสารฉบับเต็ม)
                     2.2 ด้านการใช้งาน: ก) ค้นคืนได้สะดวก รวดเร็ว มีเทคนิคการสืบค้นหลายรูปแบบ ผลการค้นคืนสนองความต้องการของผู้ใช้ ข) การแสดงผลหน้าจอง่ายต่อการทำความเข้าใจ มีคู่มือหรือเครื่องมือช่วยในการใช้ และ ง) มีการปรับปรุง Platform ที่เอื้อต่อการใช้งานได้ง่าย ทันสมัย และตอบสนองเครื่องมือ/ระบบปฏิบัติการต่างๆ
                     2.3 ด้านผู้ขาย/ตัวแทนจำหน่าย: ก) มีความถนัดทางสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ข) จัดระยะเวลาให้ทดลองใช้ พร้อมคู่มือและ/หรือสาธิตวิธีการใช้งาน และ ค) บริการหลังการขาย/ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาข้อขัดข้อง
                    2.4 ด้านราคา: มีการเสนอราคาหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบราคาในกลุ่มภาคีความร่วมมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
                    2.5 ด้านสิทธิและข้อตกลง: ก) การจัดกระทำกับข้อมูลที่ค้นคืนได้โดยบันทึกผล พิมพ์ผล หรืออีเมล ข) รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และการระบุตัวตนของผู้ใช้ (บัวศรีไอดี) ค) การเข้าถึงแบบไม่จำกัดผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน ง) การจัดการสถิติการใช้งาน จ) การทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และ ฉ) อื่นๆ เช่น การคงการบอกรับ (Maintain Print) กรณีที่เป็นการฐานข้อมูลวารสาร
                   2.6 ด้านสถิติการใช้: พิจารณาสถิติการใช้ ปัญหาการใช้ หรือความพึงพอใจ (หากมีการสำรวจ) ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อดประเมินความคุ้มค่าหรือเหมาะสมในการบอกรับ/จัดซื้อ

การพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
            ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทำให้อาจจะต้องมีการพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทหรือบางกลุ่มสาขาวิชาที่จัดให้บริการอยู่เดิม โดยพิจารณาเป็นรายฐานข้อมูลหรือวารสารที่บอกรับแยกแต่ละชื่อ ซึ่งมีแนวทางในการพิจารณาคัดออกประกอบกัน ดังนี้
            1. พิจารณาจากสถิติการใช้งานของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท โดยเลือกที่มีสถิติการใช้น้อย
            2. พิจารณาจากการให้บริการของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงหรือพบปัญหาต่างๆ เช่น บริการหลังการขาย หรือความสามารถของผู้ขายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบ เป็นต้น
            3. ผลการพิจารณาจากคณะ/สำนัก/สถาบัน หรืออาจารย์ ในกรณีที่เป็นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา หรือวารสารเฉพาะสาขาที่บอกรับแบบแยกชื่อ ว่ายังคงเป็นที่ต้องการหรือใช้ประโยชน์หรือไม่ 
            4. พิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม ว่ามีความเหมาะสมต่อการให้บริการต่อไปหรือไม่ เพื่อปรับปรุงคลังทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น พิจารณาดูภาพรวมของกลุ่มสาขาวิชาที่ครอบคลุม โดยเน้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก นอกจากนี้อาจพิจารณาถึงสัดส่วนที่เหมาะสมของประเภทของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหา เช่น หนังสือ วารสาร หรือทรัพยากรอ้างอิงอื่นๆ เป็นต้น

HOME  


     
        
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                   ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ

HOME 


   
         
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                                                   ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการ
HOME


งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2560

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 56 guests and no members online


clear
DMC Firewall is a Joomla Security extension!