Impact Factor

 

Impact Factor

ในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก ผลงานดังกล่าวจะออกมาในรูปบทความทางวิชาการ งานวิจัย รายงานผู้ป่วย ในวารสารทาง การแพทย์และวิทยาศาสตร ์จำนวนมาก โดยอาจกล่าวว่า วารสารที่อยู่ในระดับนานาชาติบน ฐานข้อมูล PubMed หรือ Medline มีมากกว่า 10,000 วารสาร และจะมีวารสารดังกล่าวอยู่บน ฐานข้อมูล Institute of Science Information (ISI) จำนวนถึง 5907 สำหรับประเทศไทย ยังมีีวารสารที่เป็นภาษาไทยมากหลายร้อย วารสาร เมื่อมีวารสารจำนวนมากดังกล่าว การเปรียบเทียบว่า วารสารใดดีกว่าวารสารใด เพื่อการพัฒนาแข่งขัน และผู้บริโภคจะได้รู้จึงได้มีการจัดลำดับวัดหา ตัวชี้วัด (index) ของวารสารนั้น ๆ การกำหนดตัวชี้วัดหรือดัชนีของวารสารจึงถูกกำหนดขึ้นเป็น impact factor ของวารสารโดย ISI ได้จัดทำขึ้น

ความสำคัญของค่า Impact Factor

  1. ประเมินผลงานทางวิชาการ / ขอตำแหน่งทางวิชาการ
  2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่าง ๆ
  4. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าทำงาน
  5. ประกันคุณภาพการศึกษา
  6. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา

- สำหรับการอ้างอิงวารสารไทย สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย ที่ http://tci.trf.or.th

- สำหรับการอ้างอิงวารสารภาษาต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี ที่ http://www.sciencegateway.org/rank/index.html

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบค่า Impact Factor ให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

HiLights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   CL VPN  

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

 

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

364

คน

 

 

 

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่  2018-03-06

 

About Us

 

     Library Manual

 

Top User

 

นิสิตที่มีจำนวนการเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2561

รหัสประจำตัวจำนวน(ครั้ง)
59103011250 72
59111010010 67
58102011000 62
59102010123 62
57102010362 62

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 19  มีนาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะวิทยาศาสตร์2261165973.37
คณะศึกษาศาสตร์45633373.03
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ42427464.62
คณะเศรษฐศาสตร์72646764.33
คณะทันตแพทยศาสตร์36819352.45

    [ See All ]

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์