Impact Factor

 

Impact Factor

ในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก ผลงานดังกล่าวจะออกมาในรูปบทความทางวิชาการ งานวิจัย รายงานผู้ป่วย ในวารสารทาง การแพทย์และวิทยาศาสตร ์จำนวนมาก โดยอาจกล่าวว่า วารสารที่อยู่ในระดับนานาชาติบน ฐานข้อมูล PubMed หรือ Medline มีมากกว่า 10,000 วารสาร และจะมีวารสารดังกล่าวอยู่บน ฐานข้อมูล Institute of Science Information (ISI) จำนวนถึง 5907 สำหรับประเทศไทย ยังมีีวารสารที่เป็นภาษาไทยมากหลายร้อย วารสาร เมื่อมีวารสารจำนวนมากดังกล่าว การเปรียบเทียบว่า วารสารใดดีกว่าวารสารใด เพื่อการพัฒนาแข่งขัน และผู้บริโภคจะได้รู้จึงได้มีการจัดลำดับวัดหา ตัวชี้วัด (index) ของวารสารนั้น ๆ การกำหนดตัวชี้วัดหรือดัชนีของวารสารจึงถูกกำหนดขึ้นเป็น impact factor ของวารสารโดย ISI ได้จัดทำขึ้น

ความสำคัญของค่า Impact Factor

  1. ประเมินผลงานทางวิชาการ / ขอตำแหน่งทางวิชาการ
  2. พิจารณาจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
  3. ตัดสินรางวัลนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่นต่าง ๆ
  4. รับสมัครอาจารย์หรือนักวิจัยเข้าทำงาน
  5. ประกันคุณภาพการศึกษา
  6. ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำหนดให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติก่อนอนุมัติให้จบการศึกษา

- สำหรับการอ้างอิงวารสารไทย สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย ที่ http://tci.trf.or.th

- สำหรับการอ้างอิงวารสารภาษาต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ดัชนี ที่ http://www.sciencegateway.org/rank/index.html

สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบค่า Impact Factor ให้กับท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

Journal Lists

 

Open journal

 

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

นิสิตรหัส 57 ตรวจสอบหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระ

 

นิสิตรหัส 57 ที่กำลังจะจบการศึกษา ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระก่อนขอจบการศึกษา

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

HiLights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

     

  คู่มือสืบค้นข้อมูล      Tutorials

 

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

0

คน

 

 

 

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่ 06  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

About Us

 

     Library Manual

 

Top User

 

นิสิตที่มีจำนวนการเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2561

รหัสประจำตัวจำนวน(ครั้ง)
59101010241 53
58130010270 38
59107010097 31
58102010387 26
58102010374 25

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะทันตแพทยศาสตร์3686317.12
คณะวิทยาศาสตร์226129913.22
คณะศิลปกรรมศาสตร์155419412.48
คณะศึกษาศาสตร์456388.33
บัณฑิตวิทยาลัย31742598.16

    [ See All ]

 

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์