SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

รายชื่อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด      เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN         
  

สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบของการบอกรับเป็นฐาน และการซื้อขาดแบบแยกชื่อ แยกตามกลุ่มสาขาวิชาได้ดังนี้

     arrow icon resize กลุ่มสหสาขาวิชา

ชื่อ รายละเอียด
 Books24x7   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (streaming video) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTMLยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน 
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
      1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPro) มากกว่า 13,000 ชื่อ ครอบคลุม กราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย เทคโนโลยี IBM ระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลและเครือข่าย ระบบความปลอดภัย การสื่อสารทางไกล โปรแกรมสำนักงาน การพัฒนาเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
      2. ธุรกิจ (BusinessPro) มากกว่า 9,800 ชื่อ ครอบคลุม การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การเงินและการบัญชี การตลาดและการขาย การจัดการการผลิตและคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการจัดการ เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เป็นต้น 
      3. วิศวกรรมศาสตร์ (EngineeringPro) มากกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุม อากาศยาน ยานยนต์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ นาโนเทคโนโลยี และปิโตรเลียม เป็นต้น
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
Cambridge Core   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 100 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
 วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
CRCNetBASE  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ CRC Press ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 8,300 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**

ครอบคลุม: สังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี ชีววิทยา โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป เคมี โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหกรรม เหมืองแร่) สาธารณสุข แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

  วิธีการสืบค้น
eBook Academic Collection   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: การศึกษา ปรัชญา ศิลป์ภาษาและการฝึก การวิจารณ์วรรณกรรม กวีนิพนธ์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา ศิลปะศิลปะการแสดง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
eBook Collection (Netlibrary)   ชื่อเดิมคือฐานข้อมูล NetLibrary ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5,962 ชื่อ ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 7 วัน โดยผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ (เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ควรใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ FireFox)
ครอบคลุม: ศิลปะและสถาปัตกรรม วรรณกรรมและการวิจารณ์ ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ อัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น         แนะนำเพิ่มเติม
Gale Virtual Reference Library  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 15 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  ศิลปะ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
iG Publishing eBook Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา
ครอบคลุม: เทคโนโลยี(654 ชื่อ) สังคมศาสตร์(482 ชื่อ)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(240 ชื่อ) วิทยาศาสตร์(170 ชื่อ) ศิลปะและนันทนาการ(48 ชื่อ) ปรัชญาและจิตวิทยา (33 ชื่อ) วรรณกรรม/วรรณคดี(28 ชื่อ) ภาษา(23 ชื่อ) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(15 ชื่อ) ศาสนา(13 ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ)
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2 
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2
SpringerLink eBook (โดยสกอ.) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer มากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2002-2004 ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งเล่มหรือทีละบท โดยสามารถเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้อ่านได้ถาวร หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น 
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน

ครอบคลุม:  วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติ สาธารณสุข แพทยศาสตร์ ชีวการแพทย์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ การศึกษาและภาษา จิตวิทยา ปรัชญา

TeBOOK: Openserve

*ขออภัยงดใช้บริการชั่วคราว*
  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจำนวน 362 รายชื่อ เข้าใช้งานโดยการลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมอ่าน ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถอ่านหนังสือจาก Mobile Device ต่างๆ ได้มากที่สุดจำนวน 5 อุปกรณ์ (ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS) สมาชิกยืมหนังสือได้พร้อมกัน 20 เล่ม ระยะเวลาการยืมสูงสุด 14 วัน เมื่อครบกำหนดคืน แล้วสมาชิกทำการคืน ระบบจะดึงตัวเล่มกลับโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านใหม่สามารถยืมใหม่ได้ตลอดเวลา กรณีที่หนังสือเล่มใดมีผู้ยืมแล้ว สมาชิกคนอื่นจะไม่สามารถยืมได้จนกว่าผู้ที่ยืมไปจะทำการคืนหนังสือ หรือหนังสือครบกำหนดคืนแล้วเท่านั้น

ครอบคลุม:  การศึกษา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป ศาสนาและปรัชญา ดนตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การเงิน กฏหมาย ท่องเที่ยว อาเซียน อาหาร/เครื่องดื่ม สุขภาพ/ความงาม ศิลปะ/สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ สารคดี/ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป นิยาย วรรณกรรมไทย

  วิธีการใช้

Wiley Online Library  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้

ครอบคลุม: 
    1. ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ 

    2. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน จำนวน 26 ชื่อ  
    3. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 9 ชื่อ

  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

      arrow icon resize กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ รายละเอียด

ABI/INFORM Collection  

นอกจากจะให้บริการวารสารจากฐานข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจและการบริการจัดการจำนวน 3 ฐาน ซึ่งได้แก่ ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry และ ABI/INFORM Dateline แล้ว ยังให้บริการวิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ อีกด้วย

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

ครอบคลุม: บริหารธุรกิจ การจัดการ
   วิธีการสืบค้น       การเข้าใช้งานผ่าน Mobile       TIP
Books24x7   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (streaming video) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTMLยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน 
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
      1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPro) มากกว่า 13,000 ชื่อ ครอบคลุม กราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย เทคโนโลยี IBM ระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลและเครือข่าย ระบบความปลอดภัย การสื่อสารทางไกล โปรแกรมสำนักงาน การพัฒนาเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
      2. ธุรกิจ (BusinessPro) มากกว่า 9,800 ชื่อ ครอบคลุม การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การเงินและการบัญชี การตลาดและการขาย การจัดการการผลิตและคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการจัดการ เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เป็นต้น 
      3. วิศวกรรมศาสตร์ (EngineeringPro) มากกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุม อากาศยาน ยานยนต์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ นาโนเทคโนโลยี และปิโตรเลียม เป็นต้น
  วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
Cambridge Core   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 100 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
CRCNetBASE   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ CRC Press ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 8,300 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
  วิธีการสืบค้น
eBook Academic Collection   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: การศึกษา ปรัชญา ศิลป์ภาษาและการฝึก การวิจารณ์วรรณกรรม กวีนิพนธ์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา ศิลปะศิลปะการแสดง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
eBook Collection (Netlibrary) ชื่อเดิมคือฐานข้อมูล NetLibrary ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 5,962 ชื่อ ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสืบค้นสามารถเข้าสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวน การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 7 วัน โดยผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ (เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ควรใช้เว็บบราวเซอร์ Google Chrome หรือ FireFox)
ครอบคลุม: ศิลปะและสถาปัตกรรม วรรณกรรมและการวิจารณ์ ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ อัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น         แนะนำเพิ่มเติม
Gale Virtual Reference Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 15 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  ศิลปะ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ 
iG Publishing eBook Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา
ครอบคลุม: เทคโนโลยี(654 ชื่อ) สังคมศาสตร์(482 ชื่อ)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(240 ชื่อ) วิทยาศาสตร์(170 ชื่อ) ศิลปะและนันทนาการ(48 ชื่อ) ปรัชญาและจิตวิทยา (33 ชื่อ) วรรณกรรม/วรรณคดี(28 ชื่อ) ภาษา(23 ชื่อ) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(15 ชื่อ) ศาสนา(13 ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น

Oxford Scholarship Online (OSO)  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้  
  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

Sage Knowledge  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของสำนักพิมพ์ SAGE และในเครือ ประกอบด้วยหนังสือ หนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และอื่นๆ มากกว่า 4,400 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1970-ปัจจุบัน (สัดส่วนปีที่ให้บริการ 2017=0.02% 2016=0.13% 2015=2.32% 2014=6.32% 2013=35.71% 2012=48.91% 1970-2011=6.32% สัดส่วนอัพเดทเมื่อสค 2515) แสดงผลในรูป PDF on Web และ HTML สามารถดาวน์โหลดได้ครั้งละบท พิมพ์บท คัดลอก และแชร์ได้

ครอบคลุม: การศึกษา วิธีวิจัยและการประเมินผล การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ปรัชญา การบริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ภูมิศาสตร์ โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  วิธีการสืบค้น              
Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
ครอบคลุม: 
    1. ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ  

    2. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน จำนวน 26 ชื่อ  
    3. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 9 ชื่อ
  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

      arrow icon resize กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ รายละเอียด
Books24x7  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (streaming video) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTMLยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน 
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 
      1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPro) มากกว่า 13,000 ชื่อ ครอบคลุม กราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย เทคโนโลยี IBM ระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลและเครือข่าย ระบบความปลอดภัย การสื่อสารทางไกล โปรแกรมสำนักงาน การพัฒนาเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
      2. ธุรกิจ (BusinessPro) มากกว่า 9,800 ชื่อ ครอบคลุม การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การเงินและการบัญชี การตลาดและการขาย การจัดการการผลิตและคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการจัดการ เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เป็นต้น 
      3. วิศวกรรมศาสตร์ (EngineeringPro) มากกว่า 4,000 ชื่อ ครอบคลุม อากาศยาน ยานยนต์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ นาโนเทคโนโลยี และปิโตรเลียม เป็นต้น
  วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
Cambridge Core   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 100 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
  วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
CRCNetBASE หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ CRC Press ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 8,300 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
  วิธีการสืบค้น
iG Publishing eBook Library     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา
ครอบคลุม: เทคโนโลยี(654 ชื่อ) สังคมศาสตร์(482 ชื่อ)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(240 ชื่อ) วิทยาศาสตร์(170 ชื่อ) ศิลปะและนันทนาการ(48 ชื่อ) ปรัชญาและจิตวิทยา (33 ชื่อ) วรรณกรรม/วรรณคดี(28 ชื่อ) ภาษา(23 ชื่อ) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(15 ชื่อ) ศาสนา(13 ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น
ScienceDirect eBook     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ)
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    

วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2 
SpringerLink eBook (โดยสกอ.) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer มากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2002-2004 ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งเล่มหรือทีละบท โดยสามารถเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้อ่านได้ถาวร หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น 
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม:  วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติ สาธารณสุข แพทยศาสตร์ ชีวการแพทย์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ การศึกษาและภาษา จิตวิทยา ปรัชญา
Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
ครอบคลุม: 
    1. ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ  

    2. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน จำนวน 26 ชื่อ  
    3. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 9 ชื่อ
  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

    arrow icon resize กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อ รายละเอียด

Access Medicine

หนังสือ ตำรา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์
ครอบคลุม: 
วิสัญญีแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เวชศาสตร์พฤติกรรม หทัยวิทยา เวชบำบัดวิกฤต ตจวิทยา วิทยาทางเดินอาหาร เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การสื่อสารกับผู้ป่วย โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ ระบบโรคไต จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา จิตแพทย์ รังสีวิทยา เป็นต้น

Books@Ovid  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ จำนวน 75 รายชื่อ
ครอบคลุม: 
เวชศาสตร์คลินิก เภสัชวิทยา วิชาชีพสาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ClinicalKey  

 

เอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 700 ชื่อ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 ชื่อ วีดิทัศน์มัลติมีเดีย มากกว่า 2,500 รายการ และฐานข้อมูลยา Guideline ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 2007-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด บันทึกผล และพิมพ์ผลPrint ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้
     สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)
**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน** (ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์)

ครอบคลุม: 
อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา ออร์โธปีดิกส์ พยาธิวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือด จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวชวิทยา การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ตจวิทยา ระบบโรคไต ประสาทวิทยา เป็นต้น

  วิธีการสืบค้น

Ebrary  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 53 ชื่อ จากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก สามารถดาวน์โหลด คัดลอก และพิมพ์ผล มีพจนานุกรมและการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม: แพทยศาสตร์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น      

Oxford Scholarship Online(OSO)  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
 ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

ProQuest Health and Medical Collection

แหล่งข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการเอกสารฉบับเต็มจากหนังสือมากกว่า 100 ชื่อ วารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม: ประสาทวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศัลยศาสตร์ หทัยวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ วิทยาภูมิแพ้และการป้องกัน การบริหารสาธารณสุข พันธุกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยามะเร็ง โรคติดต่อ ต่อมไร้ท่อ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ)
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    

วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2

       

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 26 guests and no members online


clear
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd