SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

รายชื่อสำนักพิมพ์/หนังสือสำหรับพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 ฐานข้อมูล สำนักพิมพ์  รายละเอียด
Cambridge Books Online   Cambridge University Press        ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ ฯลฯ
click ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว
CRCNetBASE
CRC Press CRC Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการแล้วมากกว่า 7,090 ชื่อ
ครอบคลุม: สังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี ชีววิทยา โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุข แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ฯลฯ
Oxford Scholarship Online  Oxford University Press  ครอบคลุม: ธุรกิจและการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์และการเงิน กรณีศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา ศาสนา ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ดนตรี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกต์ ประสาทวิทยา การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สาธารณสุขและระบาดวิทยา
click ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว
SAGE Knowledge Sage Publication ครอบคลุม: การศึกษา วิธีวิจัยและการประเมินผล การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ปรัชญา การบริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ภูมิศาสตร์ โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ScienceDirect eBook   Elsevier   ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน ประสาทวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม วิศวกรรมเคมี เคมี ธรณีวิทยา ฟิสิกต์และดาราศาสตร์ พลังงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเงิน นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม
Wiley Online Library  John Wiley & Sons, Inc   ครอบคลุม: มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี กฎหมายและอาชญาวิทยา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ เคมี ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม ประมง และวิทยาศาสตร์การอาหาร โลก อวกาศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
clickตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว

 

 


 รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาจารย์เพื่อพิจารณาคัดเลือก

          ประจำปีงบประมาณ 2560 
                  ขอเชิญอาจารย์พิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
                   ระยะเวลาเปิดให้คัดเลือก: วันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2560
                  วิธีการเสนอรายชื่อหนังสือ:
                     1. เลือกดูรายชื่อหนังสือในแต่ละสาขาวิชา/คณะโดยคลิกเลือกสำนักพิมพ์ที่ต้องการ
                     2. Copy "CODE" หรือเลขรหัสที่อยู่หน้ารายชื่อหนังสือต้องการ ส่งกลับให้บรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะผ่านทางอีเมล 
                     3. กรณีหนังสือที่ต้องการมีมากกว่า 1 ชื่อ ขอให้ระบุเลขลำดับตามความสำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์ในการพิจารณาตัดรายชื่อในกรณีที่จำนวนหนังสือที่อาจารย์เสนอมารวมกันแล้วมีจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่
                    4. บรรณารักษ์จะแจ้งผลการพิจารณากลับในอาจารย์ทราบภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา/คณะ สำนักพิมพ์/ฐานข้อมูล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ Cambridge U Press/Cambridge Books Online
      (Linguistics-Psychology-Region)

Gale/Gale Virtual Reference Library
      (Literature-Philosophy-Region)
ศิลปกรรมศาสตร์ Cambridge U Press/Cambridge Books Online
      (Film-Drama-Music-Art)

Gale/Gale Virtual Reference Library     
      (Art-Communication Art)
ศึกษาศาสตร์ Gale/Gale Virtual Reference Library
     (รวมหลายสาขาย่อย)
สังคมศาสตร์ Cambridge U Press/Cambridge Books Online
     (รวมหลายสาขาย่อย)

CRC Press/CRCNetBASE
          Business Management
          Public Administration
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   Cambridge U Press/Cambridge Books Online
      (รวมหลายสาขาย่อย)

CRC Press/CRCNetBASE
            Biomedical & Bioscience
            Chemistry & Polymer
            Civil Engineering & Geography
            Computer & IT
            Electrical & Energy
            Environmental Science
            Food & Agriculture
            Industrial Engineering
            Math & Statistic
            Mechanical Engineering
            Physics & Materials Science & Nano Technology
            Water
Gale/Gale Virtual Reference Library
      (Agricultural Technology)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   Cambridge U Press/Cambridge Books Online
      (Medicine)

CRC Press/CRCNetBASE
      (Medicine & Health Science & Pharmacy)

หมายเหตุ: 1. หนังสือปีพิมพ์ 2017 อาจจะลิงค์ดู Preview ไม่ได้ทุกรายการ
                 2. หนังสือของแต่ละสำนักพิมพ์ที่นำเสนอ อาจจะมีของสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมอยู่ด้วย

           ผลการพิจารณาคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
                Cambridge U Press/Cambridge Books Online จำนวน 30 ชื่อ
                CRC Press/CRCNetBASE จำนวน 20 ชื่อ
                Gale/Gale Virtual Reference Library จำนวน 4 ชื่อ

 

 

 

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 57 guests and no members online


clear
DMC Firewall is a Joomla Security extension!