SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสหสาขาวิชา

บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด      เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN         
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณางดใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Academic Search Complete  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 
ครอบคลุม: มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยา เป็นต้น

วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert          ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

H.W. Wilson 12 Subject  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ
ครอบคลุม: การศึกษา มนุษยศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ศิลปะ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ
IQ NewsClip รวบรวมข่าวจากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรายวัน ราย 3 วัน รายสัปดาห์ และนิตยสาร มากกว่า 50 ชื่อ เช่น M2F new)108 โพสต์ทูเดย์ มติชน เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามดารา  ผู้จัดการรายสัปดาห์ เดลินิวส์ เป็นต้น
 รายชื่อหนังสือพิมพ์และหัวเรื่องที่ให้บริการ
Sage Premier   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect   ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
      1. ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์: คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิสิกต์และดาราศาสตร์ ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ พลังงาน

      2. ชีววิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรกรรม ชีวเคมี พันธุศาสตร์และโมเลกุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุลชีวิทยาและภูมิคุ้มกัน ประสาทวิทยาศาสตร์
      3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ: แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิชาชีพทางสาธารณสุขและการพยาบาล เภสัชวิทยา พิษวิทยา สัตวแพทยศาสตร์
      4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศาสตร์การตัดสินใจ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ธุรกิจ การบัญชีและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ การเงิน
 
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ   
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นวารสาร
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1    
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2


SpringerLink

  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer โดยให้บทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up/Login) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน

ครอบคลุม:  สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา การศึกษาและภาษา กฎหมาย คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกต์ เคมี คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โภชนาการและวิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุข
   วิธีการสืบค้น          TIP          ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ
บอกรับแบบแยกชื่อ

Wiley Online Library

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 26 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: 
    1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ  

    2. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 16 ชื่อ
   รายชื่อหนังสือและวารสารที่บอกรับ

        arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
 Books24x7   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (video streaming) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTML ยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน 
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
      1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPro) มากกว่า 13,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์และมัลติมีเดีย เทคโนโลยี IBM ระบบปฏิบัติการ โปรโตคอลและเครือข่าย ระบบความปลอดภัย การสื่อสารทางไกล โปรแกรมสำนักงาน การพัฒนาเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ภาษาโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
      2. ธุรกิจ (BusinessPro) มากกว่า 12,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงาน การเงินและการบัญชี การตลาดและการขาย การจัดการการผลิตและคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและการจัดการ เทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เป็นต้น
      3. การเงิน (FinancePro) มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ การวางแผนงบประมาณ การตรวจสอบ สินเชื่อและการกู้ยืม การประกันภัย การจัดการความเสี่ยง ภาษี การบริการทางการเงิน ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ การควบรวมกิจการ เป็นต้น 
      4. วิศวกรรมศาสตร์ (EngineeringPro) มากกว่า 5,000 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอากาศยาน ยานยนต์ วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมชีวเวช วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมระบบ นาโนเทคโนโลยี และปิโตรเลียม เป็นต้น
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
eBook Academic Collection   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: การศึกษา ปรัชญา ศิลป์ภาษาและการฝึก การวิจารณ์วรรณกรรม กวีนิพนธ์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา ศิลปะศิลปะการแสดง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
Proquest Dissertation
&Theses Globa
l  
วิทยานิพนธ์สหสาขาวิชาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา รวมถึงอังกฤษและไอแลนด์ มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.7 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการเอกสารฉบับเต็ม มากกว่า 1.4 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997–ปัจจุบัน รายละเอียดมีดังนี้
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
     ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง
     ● หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลย่อยอื่นๆ ของ Proquest สามารถสืบค้นได้ที่http://search.proquest.com/autologinซึ่งฐานข้อมูลย่อยประกอบด้วย1) ABI/INFORM Complete 2) Proquest Dissertation&Theses Global 3) Proquest Health and Medical Complete และ 4)ebrary@ebook
      หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
 วิธีการสืบค้น           TIP          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ)
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิการเข้าใช้
Cambridge Core หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 135 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: เคมี คอมพิวเตอร์ สถิติและความน่าจะเป็น โลกและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ฟิสิกต์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฏหมาย การจัดการ
 วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
CRCNetBASE หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ CRC Press ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,000 ชื่อ
**เนื่องจากขณะนี้ CRCNetbase กำลังอยู่ในระหว่างเปลี่ยน Platform ไปเป็น Taylor&Francis Group หากเข้าใช้หนังสือในฐาน CRCNetbase ไม่ได้ ขอให้เข้าใช้ที่ https://www.taylorfrancis.com/ **
ครอบคลุม: สังคมศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี ชีววิทยา โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป เคมี โยธา ไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหกรรม เหมืองแร่) สาธารณสุข แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
  วิธีการสืบค้น
eBook Collection 

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6,000 ชื่อประกอบด้วย
     1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล NetLibrary ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อจำนวน 5,962 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 7 วัน อ่านพร้อมกันได้ครั้งละ 1 คน 
     2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อจำนวนมากกว่า 50 ชื่อ ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้ 30 วัน อ่านได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน

วิธีการใช้งาน:  สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่านสำหรับ PC และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ในการอ่านอื่นๆ (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล) ทั้งนี้ในการอ่านแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ จำนวนวันในการยืมอ่านและจำนวนคนในการเข้าใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดสิทธิของหนังสือแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในข้อ 1-2

ครอบคลุม: ศิลปะและสถาปัตกรรม วรรณกรรมและการวิจารณ์ ปรัชญา ศาสนา สังคมศาสตร์ อัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น         แนะนำเพิ่มเติม
Gale Virtual Reference Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 19 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  ศิลปะ ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บรรณารักษศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี
iG Publishing eBook Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา

การอ่านทำได้ 2 วิธี:
1. อ่าน online ในเครือข่าย ซึ่งได้ทั้งผ่าน PC และ Mobile devices ต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ Mobile device นั้น จะต้องอ่านผ่าน Browser เท่านั้น
2. อ่าน Offline ผ่าน App ชื่อ IGP Reader ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ Mobile devices เท่านั้น (จะปรากฎ App ให้ Download ตอนที่คลิก check out หนังสือแต่ละเล่ม) สามารถอ่าน Offline ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน และหนังสือเล่มเดียวกันจะสามารถ check out เพื่ออ่าน Offline ได้ครั้งละ 1 คน

ครอบคลุม: เทคโนโลยี(654 ชื่อ) สังคมศาสตร์(482 ชื่อ)  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(240 ชื่อ) วิทยาศาสตร์(170 ชื่อ) ศิลปะและนันทนาการ(48 ชื่อ) ปรัชญาและจิตวิทยา(33 ชื่อ) วรรณกรรม/วรรณคดี(28 ชื่อ) ภาษา(23 ชื่อ) ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(15 ชื่อ) ศาสนา(13 ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น
SpringerLink eBook  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer มากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2002-2004 ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งเล่มหรือทีละบท โดยสามารถเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้อ่านได้ถาวร หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น 
**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน

ครอบคลุม:  วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ ฟิสิกต์ เคมี คณิตศาสตร์ สถิติ สาธารณสุข แพทยศาสตร์ ชีวการแพทย์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ การศึกษาและภาษา จิตวิทยา ปรัชญา

TeBOOK: Openserve


  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจำนวน 362 รายชื่อ เข้าใช้งานโดยการลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมอ่าน ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถอ่านหนังสือจาก Mobile Device ต่างๆ ได้มากที่สุดจำนวน 5 อุปกรณ์ สมาชิกยืมหนังสือได้พร้อมกัน 20 เล่ม ระยะเวลาการยืมสูงสุด 14 วัน เมื่อครบกำหนดคืน แล้วสมาชิกทำการคืน ระบบจะดึงตัวเล่มกลับโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านใหม่สามารถยืมใหม่ได้ตลอดเวลา กรณีที่หนังสือเล่มใดมีผู้ยืมแล้ว สมาชิกคนอื่นจะไม่สามารถยืมได้จนกว่าผู้ที่ยืมไปจะทำการคืนหนังสือ หรือหนังสือครบกำหนดคืนแล้วเท่านั้น

ครอบคลุม:  การศึกษา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป ศาสนาและปรัชญา ดนตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การเงิน กฏหมาย ท่องเที่ยว อาเซียน อาหาร/เครื่องดื่ม สุขภาพ/ความงาม ศิลปะ/สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ สารคดี/ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป นิยาย วรรณกรรมไทย

Wiley Online Library  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้

ครอบคลุม: 
    1. ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ 

    2. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน จำนวน 26 ชื่อ  
    3. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 9 ชื่อ

  รายชื่อหนังสือและวารสารที่บอกรับ

 

       arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
Scopus  

 

 

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม:
     1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ(32%) เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์
     2. วิทยาศาสตร์กายภาพ(29%) เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี พลังงาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกต์และดาราศาสตร์
     3. สังคมศาสตร์(24%) เช่น มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ธุรกิจ การบัญชีและการบริหารจัดการ
     4. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(15%) เช่น เภสัชศาสตร์และพิษวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ วิทยาภูมิคุ้มกันและจุลชีววิทยา ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

  วิธีการสืบค้น1        วิธีการสืบค้น2

Skillsoft Courseware

โปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเองด้าน Business Skill, IT Professional และ Desktop (ต่างจาก IT ตรงที่เน้นเรื่องการใช้ Microsoft) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  หนังสือ วิดีโอ  ซึ่งได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้นๆ  ในการสร้างสมรรถภาพและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างๆ ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก มีแบบทดสอบให้ฝึกทำ อาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือให้นิสิตทดสอบและปรินส์ผลคะแนนส่งได้ นอกจากนี้ยังมีคอร์ส Certification ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลว่าถ้าเราต้องการใบประกาศนียบัตรจากสถานบันใด เราจะต้องเรียน course อะไรบ้าง ต้องมีความรู้อะไรบ้าง ก่อนที่จะไปสอบจริง รวมถึงมีบริการ Chat ให้สอบถามหรือปรึกษาผ่าน Platform หรือห้องสมุด e-Learning ชื่อว่า“Skillport Version 8” ซึ่งมีการใช้งานที่ยืดหยุ่น ครบวงจรและใช้งานง่าย 

**สมาชิกต้องติดต่อขอ User และ Password และลงทะเบียนเพื่อให้ระบบ Activate ก่อนที่ http://igroup.skillport.com
    ติดต่อขอ User และ Password ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2 โทร. 02-6495443 หรือ Inbox Facebook สำนักหอสมุดกลาง

แนะนำการใช้

**ระยะเวลาเข้าใช้: 18 เมษายน – 31 ธันวาคม 2560

Web of Science

บรรณานุกรมและบทคัดย่อ การอ้างอิงและอ้างถึง รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการสืบค้นที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 9,700 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
เหมาะสำหรับ
      1. ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย
      2. ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน
      3. ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร
      4. ค้นหาการอ้างถึงผลงาน
     หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web
    *สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่

ครอบคลุม: วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 
วิธีการสืบค้น1             TIP
วิธีการสืบค้น2(การอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น           การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
ตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรที่บอกรับ
Web of Science for Research Discovery 
(เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์วันที่ 24 สิงหาคม 2559)

      


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด
CNKI(China National Knowledge Infrastructure)  ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ รายงานการประชุม สถิติ เอกสารอ้างอิง ที่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ทรัพยากรสารสนเทศที่เปิดให้ทดลองใช้ประกอบด้วยวารสารและวิทยานิพนธ์ของประเทศจีน
*เข้าใช้ภายในเครือข่ายและใส่รหัส (หากไม่ใส่รหัส จะไม่สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้)
Username:SWU    Password:SWU
ครอบคลุม:
Mathematics, Physics, Mechanic, Astronomy / Chemistry, Metallurgy, Environment / Mine Industry / Architecture, Energy, Traffic, Electromechanics / Agriculture, Medicine & Public Health / Electronic Technology & Information Science / Literature, History, Philosophy / Politics, Military Affairs, Law / Education & Social Science / Economics & Management 
แนะนำการใช้ 
**ระยะเวลาทดลองใช้: พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
โปรแกรม EEWOWW เครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring Tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript Formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นิสิต สามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้น ต้องใช้อีเมลที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@swu.ac.th หรือ @g.swu.ac.th) จากนั้นจึงนำอีเมลที่สมัครและ Password ที่ได้ไป log in เข้าใช้งานโปรแกรมเป็นรายบุคคล
 แนะนำการใช้งาน
**ระยะเวลาทดลองใช้: 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Africa Journal Online: AJOL   บริการ Open Access Journal มากกว่า 500 ชื่อ ครอบคลุมวารสารวิชาการและวิจัยสหสาขาวิชาของทวีปแอฟริกา
Cambridge Core บริการ Open Access Journals โดย Cambridge University Press มากกว่า 80 ชื่อ 2,600 บทความ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Books ด้วย
Directory of Open Access Journal: DOAJ จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย LUND ของประเทศสวีเดน ซึ่งรวบรวมรายชื่อวารสารประเภท OA มากกว่า 9,000 ชื่อ ในสาขาวิชา Social sciences, Health sciences, Physical sciences, Life sciences
High Wire Free Online Full-text Articles รวบรวมบทความฉบับเต็มในสหสาขาวิชาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,434,604 บทความ
Hindawi วารสารมากกว่า 400 ชื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป
Ingent a Connect ส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
IOPSCIENCE ให้บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI รวบรวม Academic Open Access Journals ที่อยู่ใน The Science Citation Index Expanded (SCIE) และการทำดัชนีของ Scopus เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ 1996 ดำเนินการโดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ซึ่งเป็นสถาบันที่รวบรวมและเผยแพร่ Open Access Electronic Journals
Open Access Bulletin จดหมายข่าวของกลุ่ม Taylor & Francis Open ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบทความ OA ใหม่ในแต่ละสาขาวิชา การขอทุนและนโยบายต่างๆ การประกาศรับบทความเผยแพร่ในวารสาร OA ของ Taylor & Francis รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และการประชุมต่างๆ
Open Access Full-Text Free e-Journals รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
Open Access Journals Search Engine: OAJSE รวม Open Access Journals จากทั่วโลก (ยกเว้นจากประเทศอินเดีย)
Open Access Journals with Impact Factor รวมรายชื่อวารสารที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมค่า Impact Factor หากต้องการเข้าดูวารสารชื่อใด สามารถนำชื่อไปสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตได้
Open Science บริการ Open Access Peer-Reviewed Journal ครอบคลุมสหสาขาวิชา
Openstax College รวมตำราเรียนที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วสำหรับนักศึกษา/นักเรียน ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Chemistry, History, Statistics, Psychology, Anatomy, Economics, Physics, Prealgebra, Biology, Sociology เป็นต้น จัดให้บริการองค์กรที่ก่อตั้งโดย Rice University ในปี ค.ศ.2011
Oxford University Press Journals: OPEN ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access โดยเฉพาะประเภท "Gold" เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
Sabinet บริการ Open Access Journal ของทางแอฟริกาใต้ ครอบคลุมสหสาขาวิชา
SageOpen ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access ประเภท "Gold" ของสำนักพิมพ์ SAGE เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
SpringerOpen บริการ Open Access Journal ของ Springer มากกว่า 160 ชื่อ
Taylor and Francis Online: OPEN รวม Open Access Journal ของกลุ่มสำนักพิมพ์ Taylor and Francis
The Online Books Page: SERIALS บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เข้าใช้ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นแม็กกาซีน วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่นๆ
Wikipedia : List of open access journals รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
Wiley Open Access ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc     

       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
bookboon.com รวมตำราเรียนสำหรับนักศึกษามากกว่า 900 ชื่อ และหนังสือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการธุรกิจมากกว่า 600 ชื่อ โดยเนื้อหาครอบคลุมด้าน Accounting, Career & Study advice, Economics & Finance, Engineering, IT & Programming, Languages, Marketing & Law, Natural Sciences, Statistics & Mathematics, Strategy & Management จัดทำโดย Ventus ประเทศเดนมาร์ค
College Open Textbooks เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่ในปีค.ศ. 2011 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้ตำราเรียนฟรีแก่นักศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาของตำราครอบคลุมสหสาขาวิชา
digitalbookindex ให้บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 140,000 ชื่อ จากทั้งหมดมากกว่า 165,000 ชื่อจากมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ทั้งหวังและไม่หวังกำไรมากกว่า 1,800 แห่ง
Directory of Open Access Books: DOAB ให้บริการหนังสือวิชาการมากกว่า 3,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation) ซึ่งเป็นสมาชิกของ The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
Ebook and Texts: Internet Archive บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด ให้บริการทั้งหนังสือหนังสือวิชาการ หนังสือเด็ก นวนิยาย และอื่นๆ
Ebrary บริการหนังสือประเภท Open Access ครอบคลุมสหสาขาวิชา
Free-eBooks แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
getfreeebooks เว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือ ให้บริการหนังสือไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น พ็อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ
goodreads นอกจากจะให้บริการ Free ebook ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือทั่วไป แล้ว ยังเป็นเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ติดต่อกับผู้เขียน ไปจนถึงการนำเสนอผลงานเขียนของตนเอง
Google Book Search แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Intech รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Intech
Networked Digital Library of These and Dissertations: NDLT บริการข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยเครือข่ายราว 200 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
Open Culture: The best free cultural & educational media on the web บริการ Free eBooks สำหรับ iPad, Kindle และเครื่องมืออื่นๆ มากกว่า 700 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังให้บริการ free Movie และ Free Online Course ด้วย
Saylor Academy ให้บริการตำรามากกว่า 100 ชื่อสำหรับนักศึกษาและนักการศึกษา ครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดได้ 3 รูปแบบคือ HTML, PDF และ DOCx
Project Gutenberg รวบรวม free ebooks ที่มีคุณภาพมากกว่า 49,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
SpringerOpen Books บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของ Springer 
ภาษาไทย
สะออนเดย์ดอดคอม saonday ให้บริการดาวน์โหลดหนังสือภาษาไทย ป.1- ป.6 มานี มานะ ในรูปแบบออนไลน์ฟรี
หนังสือดี หนังสือฟรี แหล่งสังคมออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือทั่วไปและตำราต่างๆ
ebook ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยประเภทต่างๆ และให้บริการหนังสือแบบแจกฟรีประเภทนวนิยายและทั่วไป รวบรวมโดยบริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 133 guests and no members online


clear
Our website is protected by DMC Firewall!