SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสหสาขาวิชา

บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด      เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN         
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณางดใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Academic Search Complete  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Animal Science,  Anthropology,  Area Studies,  Astronomy,  Biology,  Chemistry,  Civil Engineering,  Electrical Engineering,  Ethnic and Multicultural Studies,  Food Science,  General Science,  Geography,  Geology,  Law,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Music,  Pharmaceutical Sciences,  Physics,  Psychology,  Religion and Theology,  Veterinary Science,  Women's Studies,  Zoology,  and More…..

วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert        

H.W. Wilson 12 Subject  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Agriculture,  Applied Science,   Arts,  Biological Science,  Business,  Education,  General Science,  Humanity,  Library and Information Science,  Social Science,  Technology    
  
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         
iQNewsClip ข่าวตัดคลิปปิ้งออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรายวัน ราย 3 วัน รายสัปดาห์ และนิตยสาร มากกว่า 30 ชื่อ เช่น M2F new)108 โพสต์ทูเดย์ มติชน เนชั่นสุดสัปดาห์ สยามดารา  ผู้จัดการรายสัปดาห์ เดลินิวส์ เป็นต้น ตั้งแต่มิถุนายน 2549 – ปัจจุบัน รองรับการสืบค้นตามคำค้นทั้งหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวภายใน สามารถค้นหากลุ่มข่าวด้านการศึกษา ข่าวมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข่าวอื่นๆที่สนใจ ทำให้สะดวกต่อการติดตามข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าหนังสือพิมพ์
 รายชื่อหนังสือพิมพ์และหัวเรื่องที่ให้บริการ
Sage Premier   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม: Engineering,  Health Science,  Materials Science,  Social Science and Humanities 
 แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect   ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
     1. Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering,  Chemistry,  Computer Science,  Earth and Planetary,  Sciences,  Energy,  Engineering,  Materials Science,  Mathematics,  Physics and Astronomy
     2. Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences,  Biochemistry,Genetics and Molecular Biology,  Environmental Science,  Immunology and Microbiology,  Neuroscience
     3. Health Sciences : Medicine and Dentistry,  Nursing and Health Professions,  Pharmacology,Toxicology and Pharmaceutical Science,  Veterinary Science and Veterinary Medicine
     4. Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities,  Business,Management and Accounting,  Decision Sciences,  Economics,  Econometrics and Finance,  Psychology,  Social Sciences
 แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นบทความฉบับเต็ม


SpringerLink

  

บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่ สกอ. จัดให้บริการนั้น ครอบคลุมบทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน

หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน

ครอบคลุม:  Biomedical Sciences (1ชื่อ),  Biomedicine (102ชื่อ),  Business and Management (60ชื่อ),  Chemistry (126ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (10ชื่อ),  Computer Science (110ชื่อ),  Cultural and Media Studies (3ชื่อ),  Dentistry (11ชื่อ),  Earth Sciences (110ชื่อ),  Economics (78ชื่อ),  Education (5ชื่อ),  Energy (5ชื่อ),  Engineering (199ชื่อ),  Environment (42ชื่อ),  Finance (6ชื่อ),  Geography (12ชื่อ),  History (3ชื่อ),  Law (19ชื่อ),  Life Sciences (252ชื่อ),  Linguistics (15ชื่อ),  Literature (3ชื่อ),  Materials Science (66ชื่อ),  Mathematics (173ชื่อ),  Medicine and Public Health (418ชื่อ),  Medicine (2ชื่อ),  Pharmacy (4ชื่อ),  Philosophy (56ชื่อ),  Physics (142ชื่อ),  Political Science and International Relations (8ชื่อ),  Psychology (71ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Social Sciences (78ชื่อ),  Statistics(22ชื่อ)
   วิธีการสืบค้น 
บอกรับแบบแยกชื่อ

Wiley Online Library

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 26 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: 
    1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ  

    2. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 16 ชื่อ
     Behavior Analysis,  Biotechnology,  Child Development,  Dermatology,  Ecology,  Education, Endodontic,  Food Science,  Finance,  Humanities,  Psychology,  Social and Behavioral Sciences,  Mathematic,  Medicine,  Neurology,  Nursing,Dentistry and Healthcare
   รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อและวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

        arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
 Books24x7   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (video streaming) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTML ยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน 
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
      1. ITPro มากกว่า 8,000 ชื่อ ครอบคลุม Business and Culture, Certification and Compliance, Computer Science, Databases, Desktop and Office Applications, Enterprise Computing, Graphic Design and Multimedia, Hardware, IBM Technologies, Internet and Web Development, Programming Languages, Operating Systems, Oracle Technologies, ReferencePoint Suites, Networks and Protocols, Security, Software Engineering, Telecommunications
      2. BusinessPro มากกว่า 6,600 ชื่อ ครอบคลุม Business Skills, Corporate Case Studies and Interviews, Employee Training and Development, Finance and Accounting, Hospitality and Tourism, Human Resource, International Business, Management and Leadership, Marketing and Sales, Project Management, Q uality and Manufacturing Management, Social Media, Sustainability, Team Skills, Technology in Business
      3. FinancePro มากกว่า 800 ชื่อ ครอบคลุม Accounting, Certification Prep, Economic Influences, Government and Non-Profit, Investing, Real Estate, Selling Financial Services, Venture Capital
       4. EngineeringPrO มากกว่า 3,000 ชื่อ ครอบคลุม Aerospace, Automotive, Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Tools, Electrical and Electronic Engineering, Engineering General, Environmental Engineering, Food and Colour Chemistry, Industrial,Manufacturing and Operational Systems, Marine Engineering, Materials Science, Mathematics, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Nuclear Engineering, Optical Engineering, Petroleum,Mining and Geological, Physics, Safety and Health, Software Engineering, Sustainability, Systems Engineering, Telecommunications 
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
eBook Academic Collection   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: Science and Technology,  Health Science,  Social Science 
 วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม       Tutorials
Proquest Dissertation
&Theses Globa
l  
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
     ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง

      หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
 วิธีการสืบค้น 
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 5,098 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012-2017
ครอบคลุม: Agricultural, Biological, and Food Science (>448ชื่อ),  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (>312ชื่อ),  Chemical Engineering (>263ชื่อ),  Chemistry (>174ชื่อ),  Computer Science (>430ชื่อ),  Earth and Planetary Sciences (>203ชื่อ),  Energy (>300ชื่อ),  Engineering (>996ชื่อ),  Environmental Science (>139ชื่อ),  Finance (>114ชื่อ),  Forensics (>193ชื่อ),  Immunology & Microbiology (>102ชื่อ),  Materials Science (>470ชื่อ),  Mathematics (>114ชื่อ),  Neuroscience (>224ชื่อ),  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science (>159ชื่อ),  Physics and Astronomy (>63ชื่อ),  Psychology (>141ชื่อ)  
 แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม
               รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (188 ชื่อ) 
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิการเข้าใช้
Cambridge Core หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 135 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: Chemistry,  Computer Science,  Earth and Environmental Sciences,  Education,  Economics,  Engineering,  Language and Linguistics,  Law,  Management, Medicine,  Philosophy,  Physics,  Politics and International Relations, Psychology,  Sociology,  Statistics and Probability
 วิธีการสืบค้น         รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (135 ชื่อ)
CRCNetBASE(ปัจจุบันคือ Taylor & Francis eBooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล CRCNetBASE เดิม) คือหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,110 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: Bioscience,  Computer Science,  Economics,Finance,Business and Industry,  Engineering and Technology,  Environment and Agriculture,  Food Science and Technology,  Health and Social Care, Information Science,  Mathematics and Statistics, Medicine,Dentistry,Nursing and Allied Health,  Physical Sciences,  Politics and International Relations,  Social Sciences
  วิธีการสืบค้น
eBook Collection 

ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6,000 ชื่อประกอบด้วย
     1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล NetLibrary ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อจำนวน 5,962 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 7 วัน อ่านพร้อมกันได้ครั้งละ 1 คน 
     2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อจำนวนมากกว่า 50 ชื่อ ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้ 30 วัน อ่านได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน

วิธีการใช้งาน:  สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่านสำหรับ PC และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ในการอ่านอื่นๆ (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล) ทั้งนี้ในการอ่านแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ จำนวนวันในการยืมอ่านและจำนวนคนในการเข้าใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดสิทธิของหนังสือแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในข้อ 1-2

ครอบคลุม: Arts and Architecture,  Biographies and Memoirs,  Business & Economics,  Computer Science,  Education,  Engineering and Technology,  Health and Medicine,  History,  Law,  Literature and Criticism,  Philosophy,  Religion,  Social Sciences, and More...
 
วิธีการสืบค้น    แนะนำเพิ่มเติม    รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (52 ชื่อ)
Gale Virtual Reference Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 19 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  Arts,  Business,  Education,  Environment,  Law,  Library Science,  Science,  Social Science,  Technology
iG Publishing eBook Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา

การอ่านทำได้ 2 วิธี:
1. อ่าน online ในเครือข่าย ซึ่งได้ทั้งผ่าน PC และ Mobile devices ต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ Mobile device นั้น จะต้องอ่านผ่าน Browser เท่านั้น
2. อ่าน Offline ผ่าน App ชื่อ IGP Reader ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ Mobile devices เท่านั้น (จะปรากฎ App ให้ Download ตอนที่คลิก check out หนังสือแต่ละเล่ม) สามารถอ่าน Offline ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน และหนังสือเล่มเดียวกันจะสามารถ check out เพื่ออ่าน Offline ได้ครั้งละ 1 คน

ครอบคลุม: Arts and Recreation (50 ชื่อ),  Computer Science, Information and General Works (245 ชื่อ),  History and Geography (15 ชื่อ),  Language (23 ชื่อ),  Literature (30 ชื่อ),  Philosophy and Psychology (30 ชื่อ),  Religion (13 ชื่อ),  Science (138 ชื่อ),  Social Sciences (501 ชื่อ),  Technology (705 ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น
SpringerLink eBook 

 

บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่สกอ.จัดให้บริการมีจำนวน 1,600 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2002-2004 และสามารถเลือกได้ว่าต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่ม (Download Book) หรือ ดาวน์โหลดทีละบท (Download PDF)

หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น 

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน

ครอบคลุม:   Architecture / Design (1ชื่อ),  Biomedicine (65ชื่อ),  Business and Management (64ชื่อ),  Cultural and Media Studies (15ชื่อ),  Chemistry (100ชื่อ),  Computer Science (452ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (7ชื่อ),  Dentistry (2ชื่อ),  Earth Sciences (33ชื่อ),  Economics (80ชื่อ),  Education (148ชื่อ),  Energy (3ชื่อ),  Engineering (287ชิ่อ),  Environment (78ชื่อ),  Finance (9ชื่อ),  Geography (14ชื่อ),  History (17ชื่อ),  Law (14ชื่อ),  Life Sciences (163ชื่อ),  Linguistics (11ชื่อ),  Literature (6ชื่อ),  Materials Science (19ชื่อ),  Mathematics (185ชื่อ),  Medicine and Public Health (175ชื่อ),  Pharmacy (2ชื่อ),  Philosophy (61ชื่อ),  Physics (139ชื่อ),  Political Scienceand International Relations (22ชื่อ),  Popular Science (17ชื่อ),  Psychology (65ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Science (5ชื่อ),  Social Sciences (106ชื่อ),  Statistics (26ชื่อ),  Water (1ชื่อ)

Taylor &  Francis eBooks (เดิมคือ CRCNetBase) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล CRCNetBASE เดิม) คือหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,110 ชื่อ 
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: Bioscience,  Computer Science,  Economics,Finance,Business and Industry,  Engineering and Technology,  Environment and Agriculture,  Food Science and Technology,  Health and Social Care,  Information Science,   Mathematics and Statistics,  Medicine,Dentistry,Nursing and Allied Health,  Physical Sciences,  Politics and International Relations,  Social Sciences
  วิธีการสืบค้น
TeBOOK: Openserve


  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจำนวน 362 รายชื่อ เข้าใช้งานโดยการลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมอ่าน ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้ สามารถอ่านหนังสือจาก Mobile Device ต่างๆ ได้มากที่สุดจำนวน 5 อุปกรณ์ สมาชิกยืมหนังสือได้พร้อมกัน 20 เล่ม ระยะเวลาการยืมสูงสุด 14 วัน เมื่อครบกำหนดคืน แล้วสมาชิกทำการคืน ระบบจะดึงตัวเล่มกลับโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านใหม่สามารถยืมใหม่ได้ตลอดเวลา กรณีที่หนังสือเล่มใดมีผู้ยืมแล้ว สมาชิกคนอื่นจะไม่สามารถยืมได้จนกว่าผู้ที่ยืมไปจะทำการคืนหนังสือ หรือหนังสือครบกำหนดคืนแล้วเท่านั้น

ครอบคลุม:  การศึกษา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาทั่วไป ศาสนาและปรัชญา ดนตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การเงิน กฏหมาย ท่องเที่ยว อาเซียน อาหาร/เครื่องดื่ม สุขภาพ/ความงาม ศิลปะ/สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ สารคดี/ชีวประวัติ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป นิยาย วรรณกรรมไทย

Wiley Online Library  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 46 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้

ครอบคลุม: Business,Economics,Finance and Accounting,  Chemistry,  Computer Science and Information Technology,  Life Sciences,  Mathematics and Statistics,  Medicine,  Nursing,Dentistry and Healthcare,  Social and Behavioral Sciences

     1) ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ
     2) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 25 ชื่อ และ
     3) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 9 ชื่อ

  รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อและวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

 

       arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
Scopus  

 

 

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม: Science,  Mathematics,  Engineering,  Technology,  Health and Medicine,  Social Sciences,  Arts and Humanities

 Tutorials    

Web of Science

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (Conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ จัดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก

เหมาะสำหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย 2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน 3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web


*สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่

ครอบคลุม:  Arts and Humanities,  Science,  Social Sciences

 วิธีการสืบค้น1     วิธีการสืบค้น2(การอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น           การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
Web of Science for Research Discovery 
(เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์วันที่ 24 สิงหาคม 2559)

      


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด
- -

-
-

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Africa Journal Online: AJOL   บริการ Open Access Journal มากกว่า 500 ชื่อ ครอบคลุมวารสารวิชาการและวิจัยสหสาขาวิชาของทวีปแอฟริกา
Cambridge Core บริการ Open Access Journals โดย Cambridge University Press มากกว่า 80 ชื่อ 2,600 บทความ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Books ด้วย
Directory of Open Access Journal: DOAJ จัดทำโดยห้องสมุดมหาวิทยาลัย LUND ของประเทศสวีเดน ซึ่งรวบรวมรายชื่อวารสารประเภท OA มากกว่า 9,000 ชื่อ ในสาขาวิชา Social sciences, Health sciences, Physical sciences, Life sciences
High Wire Free Online Full-text Articles รวบรวมบทความฉบับเต็มในสหสาขาวิชาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,434,604 บทความ
Hindawi วารสารมากกว่า 400 ชื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงด้านสังคมศาสตร์ทั่วไป
Ingent a Connect ส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
IOPSCIENCE ให้บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Multidisciplinary Digital Publishing Institute: MDPI รวบรวม Academic Open Access Journals ที่อยู่ใน The Science Citation Index Expanded (SCIE) และการทำดัชนีของ Scopus เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ 1996 ดำเนินการโดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) ซึ่งเป็นสถาบันที่รวบรวมและเผยแพร่ Open Access Electronic Journals
Open Access Bulletin จดหมายข่าวของกลุ่ม Taylor & Francis Open ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบทความ OA ใหม่ในแต่ละสาขาวิชา การขอทุนและนโยบายต่างๆ การประกาศรับบทความเผยแพร่ในวารสาร OA ของ Taylor & Francis รวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และการประชุมต่างๆ
Open Access Full-Text Free e-Journals รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
Open Access Journals Search Engine: OAJSE รวม Open Access Journals จากทั่วโลก (ยกเว้นจากประเทศอินเดีย)
Open Access Journals with Impact Factor รวมรายชื่อวารสารที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมค่า Impact Factor หากต้องการเข้าดูวารสารชื่อใด สามารถนำชื่อไปสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตได้
Open Science บริการ Open Access Peer-Reviewed Journal ครอบคลุมสหสาขาวิชา
Openstax College รวมตำราเรียนที่ผ่านการตรวจพิจารณาแล้วสำหรับนักศึกษา/นักเรียน ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น Chemistry, History, Statistics, Psychology, Anatomy, Economics, Physics, Prealgebra, Biology, Sociology เป็นต้น จัดให้บริการองค์กรที่ก่อตั้งโดย Rice University ในปี ค.ศ.2011
Oxford University Press Journals: OPEN ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access โดยเฉพาะประเภท "Gold" เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
Sabinet บริการ Open Access Journal ของทางแอฟริกาใต้ ครอบคลุมสหสาขาวิชา
SageOpen ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ Open Access ประเภท "Gold" ของสำนักพิมพ์ SAGE เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
SpringerOpen บริการ Open Access Journal ของ Springer มากกว่า 160 ชื่อ
Taylor and Francis Online: OPEN รวม Open Access Journal ของกลุ่มสำนักพิมพ์ Taylor and Francis
The Online Books Page: SERIALS บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่เข้าใช้ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นแม็กกาซีน วารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่นๆ
Wikipedia : List of open access journals รวมรายชื่อวารสารที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แยกตามกลุ่มวิชา
Wiley Open Access ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc     

       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
bookboon.com รวมตำราเรียนสำหรับนักศึกษามากกว่า 900 ชื่อ และหนังสือสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการธุรกิจมากกว่า 600 ชื่อ โดยเนื้อหาครอบคลุมด้าน Accounting, Career & Study advice, Economics & Finance, Engineering, IT & Programming, Languages, Marketing & Law, Natural Sciences, Statistics & Mathematics, Strategy & Management จัดทำโดย Ventus ประเทศเดนมาร์ค
College Open Textbooks เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ตั้งแต่ในปีค.ศ. 2011 โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้ตำราเรียนฟรีแก่นักศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เนื้อหาของตำราครอบคลุมสหสาขาวิชา
digitalbookindex ให้บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มมากกว่า 140,000 ชื่อ จากทั้งหมดมากกว่า 165,000 ชื่อจากมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ และสำนักพิมพ์ทั้งหวังและไม่หวังกำไรมากกว่า 1,800 แห่ง
Directory of Open Access Books: DOAB ให้บริการหนังสือวิชาการมากกว่า 3,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์กว่า 100 แห่ง บริหารจัดการโดยมูลนิธิ Open Access publishing in European Networks (OAPEN Foundation) ซึ่งเป็นสมาชิกของ The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
Ebook and Texts: Internet Archive บริการเชื่อมโยงไปยังหนังสือจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุด ให้บริการทั้งหนังสือหนังสือวิชาการ หนังสือเด็ก นวนิยาย และอื่นๆ
Ebrary บริการหนังสือประเภท Open Access ครอบคลุมสหสาขาวิชา
Free-eBooks แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
getfreeebooks เว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือ ให้บริการหนังสือไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น พ็อคเก็ตบุ๊คส์ หนังสือทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ
goodreads นอกจากจะให้บริการ Free ebook ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือทั่วไป แล้ว ยังเป็นเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนรักหนังสือในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ติดต่อกับผู้เขียน ไปจนถึงการนำเสนอผลงานเขียนของตนเอง
Google Book Search แหล่งสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Intech รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Intech
Networked Digital Library of These and Dissertations: NDLT บริการข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยเครือข่ายราว 200 แห่งในสหรัฐอเมริกาและอื่นๆ
Open Culture: The best free cultural & educational media on the web บริการ Free eBooks สำหรับ iPad, Kindle และเครื่องมืออื่นๆ มากกว่า 700 ชื่อ ครอบคลุมสหสาขาวิชา นอกจากนี้ยังให้บริการ free Movie และ Free Online Course ด้วย
Saylor Academy ให้บริการตำรามากกว่า 100 ชื่อสำหรับนักศึกษาและนักการศึกษา ครอบคลุมสหสาขาวิชาสามารถดาวน์โหลดได้ 3 รูปแบบคือ HTML, PDF และ DOCx
Project Gutenberg รวบรวม free ebooks ที่มีคุณภาพมากกว่า 49,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
SpringerOpen Books บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของ Springer 
ภาษาไทย
สะออนเดย์ดอดคอม saonday ให้บริการดาวน์โหลดหนังสือภาษาไทย ป.1- ป.6 มานี มานะ ในรูปแบบออนไลน์ฟรี
หนังสือดี หนังสือฟรี แหล่งสังคมออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือทั่วไปและตำราต่างๆ
ebook ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยประเภทต่างๆ และให้บริการหนังสือแบบแจกฟรีประเภทนวนิยายและทั่วไป รวบรวมโดยบริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 52 guests and no members online