SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN  
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ABI/INFORM Collection  

บทความฉบับเต็มจากวารสารทั่วโลกมากกว่า 1,100 รายชื่อ ได้ตั้งแต่ปี 1971-ปัจจุบัน รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท ภายในฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ได้แก่

      1. ABI/INFORM Global เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านบริหารและการจัดการจากวารสารจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 รายชื่อ

      2. ABI/INFORM Trade & Industry เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการค้าและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,900 รายชื่อ

      3. ABI/INFORM Dateline เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 190 รายชื่อ


นอกจากนี้ยังให้บริการวิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการด้วย
หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up/Login) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

ครอบคลุม: ธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 
วิธีการสืบค้น         การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
TIP             ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Communication & Mass Media Complete  

ฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยที่มีคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ 1) CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ 2) Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อการวิจัยและการอ้างอิง ครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อ เอกสารฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง บทความฉบับเต็มในฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 300,000 บทความ ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปีค.ศ.1915

นอกจากนี้ยังรวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสาร ประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียน ในฐานข้อมูล
*เข้าใช้ได้งานถึงธันวาคม 2560*

ครอบคลุม: วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์
 วิธีการสืบค้น        ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Education Research Complete

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา ให้บริการดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารมากกว่า 2,300 ชื่อ และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ และรวมถึงหนังสืออีกกว่า 550 รายการ
*เข้าใช้ได้งานถึงธันวาคม 2560*
ครอบคลุม: การศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมถึงเรื่องอื่นๆ ทางการศึกษา เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ
 
วิธีการสืบค้น        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2        วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Emerald Management 

  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 94 ชื่อ ด้านการเงินและการจัดการ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ถึงปีค.ศ.1994 แสดงผลทั้งในรูปแบบ HTML และ PDF สามารถดาวน์โหลดบทความและสั่งพิมพ์ได้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากลงทะเบียนเข้าใช้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิในการสร้าง My Profile ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวในการสืบค้นและตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ เก็บรายชื่อวารสารที่ชื่นชอบสนใจ (Your Favorites) เก็บบทความที่สืบค้นไว้ (Marked lists) และบริการรับข่าวสารต่างๆ (Emerald Alert) บริการแจ้งบทความวารสารใหม่ๆ ที่สนใจ, Save Search Alert แจ้งบทความตามคำค้นที่ได้เคยสืบค้นไว้ เป็นต้น
**สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนครั้งแรกในเครือข่าย

ครอบคลุม: การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์(39 ชื่อ) และการจัดการธุรกิจและกลยุทธ์(55 ชื่อ)
 
วิธีการสืบค้น1        วิธีการสืบค้น2
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ  

Taylor & Francis Online 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 60 ชื่อ
 รายชื่อวารสารที่บอกรับ
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ

Critical Studies in Media Communication

วารสารด้านการสื่อสารมวลชน

CyberPsychology, Behavior and Social Networking

วารสารด้านพฤติกรรม จิตวิทยา และเครือข่ายสังคม

Educational Media International

วารสารด้านสื่อการศึกษา

International Journal of Performance Arts and Digital Media

วารสารด้านสื่อดิจิทัลและศิลปการแสดง 
Journal for Research in Mathematics Education วารสารการวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
Language วารสารด้านภาษา
Linguistic Inquiry วารสารด้านภาษาศาสตร์
Mathematics Teacher (MT) วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์
Teaching Children Mathematics วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

 

       arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ABI/INFORM Collection  

นอกจากจะให้บริการวารสารจากฐานข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจและการบริการจัดการจำนวน 3 ฐาน ซึ่งได้แก่ ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry และ ABI/INFORM Dateline แล้ว ยังให้บริการวิทยานิพนธ์ทางด้านบริหารธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 18,000 รายการ อีกด้วย

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

ครอบคลุม: บริหารธุรกิจ การจัดการ
   วิธีการสืบค้น       การเข้าใช้งานผ่าน Mobile       TIP

Sage Knowledge  

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของสำนักพิมพ์ SAGE และในเครือ ประกอบด้วยหนังสือ หนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และอื่นๆ มากกว่า 4,400 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1970-ปัจจุบัน (สัดส่วนปีที่ให้บริการ 2017=0.02% 2016=0.13% 2015=2.32% 2014=6.32% 2013=35.71% 2012=48.91% 1970-2011=6.32% สัดส่วนอัพเดทเมื่อสค 2515) แสดงผลในรูป PDF on Web และ HTML สามารถดาวน์โหลดได้ครั้งละบท พิมพ์บท คัดลอก และแชร์ได้

ครอบคลุม: การศึกษา วิธีวิจัยและการประเมินผล การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ปรัชญา การบริหารธุรกิจ การสื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สุขภาพและสังคมสงเคราะห์ ภูมิศาสตร์ โลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  วิธีการสืบค้น              
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ

Oxford Scholarship Online (OSO)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
  ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

   


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด

Access English

 

โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้ โดยคลิกที่ Create Account และกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือก Thailand ตามด้วยการเลือกสถาบันที่สังกัด จากนั้นนำ email ที่สมัคร และ password ที่กำหนด ไป log in เพื่อใช้งานเป็นรายบุคคล
 วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้
ระยะเวลาทดลองใช้: 1 มกราคม  - 30 ธันวาคม 2560
Entrepreneurial Studies Source ฐานข้อมูลด้านธุรกิจและการตลาด ให้บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการ นิตยสาร และหนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูลบริษัท วิดีทัศน์จาก Harvard Faculty Seminar Series และ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดเว็บหนึ่งของโลก) รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก เหมาะกับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด
ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล
รายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC  บริการหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการศึกษาทางพุทธศาสนา
Economics รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ERIC รวมบทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
German Journal of Psychiatry วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านจิตเวชของประเทศเยอรมัน
International Journal of Behavioral Development วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย
Journal of Human Resource วารสารด้านทรัพยากรมนุษย์
The International Association for Media and Communication Research: IAMCR รวม Open Access and Peer-reviewed Journals ด้าน Media and Communications ดูแลโดย INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH
Open Access Journals in Library & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Information & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย
วารสารกรมบังคับคดี วารสารกรมบังคับคดี ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
Cambridge Core  บริการ Open Access Booksด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Cambridge University Press มากกว่า 10 ชื่อ นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Journals ด้วย
ภาษาไทย
โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์  คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกเสริมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มากกว่า 14,000 ชื่อ (และอื่นๆ) ดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสถาบัน Change Fusion เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และ OpenDreamโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
*เนื้อหาที่เผยแพร่ ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สำนักบริหารงานทะเบียน ให้บริการหนังสือ คู่มือต่างๆ ที่ว่าด้วยงานทะเบียนราษฎรซึ่งจัดทำโดยสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับการเรียนการสอน หนังสืออ่านเพิ่มเติม เอกสารวิชาการ ไปจนถึงนิตยสาร ซึ่งจัดทำโดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Maruey eLibrary 

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 400 ชื่อ โดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหนังสือด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้แบ่งหนังสืออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น Personal Finance, Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น 
     วิธีการเข้าใช้: ใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย แต่ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป การเข้าใช้เปลี่ยนมาเป็นแบบ Log in ด้วย Username และ Password โดยสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต รวมถึงใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
      Username และ Password
             Username 1 : SETC-SWU01
             Username 2 : SETC-SWU02
             Password (เหมือนกันทั้ง 2 User) : 192321
หากมีข้อสงสัยหรือส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหามาได้ที่ e-mail : MKRC@set.or.th

 รายชื่อหนังสือใหม่ปี 2560    คู่มือการค้นหาหนังสือ 
                คู่มือการใช้งานผ่านระบบ Android และ IOS 
                QR CODE สำหรับระบบ Android และ IOS

        arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาไทย
D-Library, National Library of Thailand บริการสืบค้นเอกสารออนไลน์มากกว่า 2,600 รายการของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของชาติ(เอกสารฉบับเต็ม) ในรูปดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทรัพยากรที่ทรงคุณค่า หนังสือหายาก หนังสือกรมศิลปากร เอกสารโบราณ วารสารและหนังสือพิมพ์เก่า หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่าย โปสการ์ดหายาก องค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ และอื่นๆ
ThaiManuscripts หอสมุดแห่งชาติอังกฤษเปิดให้บริการเอกสารโบราณของไทยมากกว่า 55 ชิ้น (ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ) ในรูปดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยทางหอสมุดฯ เปิดเป็น Public Domian

                        
  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 127 guests and no members online


clear
DMC Firewall is a Joomla Security extension!