SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN  
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
 Academic Search Complete   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Animal Science,  Anthropology,  Area Studies,  Astronomy,  Biology,  Chemistry, Civil Engineering,  Electrical Engineering,  Ethnic and Multicultural Studies,  Food Science,  General Science,  Geography,  Geology,  Law,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Music,  Pharmaceutical Sciences,  Physics,  Psychology,  Religion and Theology,  Veterinary Science,  Women's Studies,  Zoology, and More…
 
วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert     

ABI/INFORM Collection  

ABI/Inform หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการ โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 8,000 ชื่อเรื่อง เช่น The Wall Street Journal Eastern Edition, EIU Views Wire, Going Global Career Guides เป็นต้น รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็มมากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษา ภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น ข้อมูลตั้งแต่ปี 1971-ปัจจุบัน ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลย่อย 3 ฐานข้อมูล ได้แก่
      1) ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์มากกว่า 3,700 ชื่อเรื่องจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นในภูมิภาคต่างๆของโลก สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,600 รายชื่อ และให้เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1971 – ปัจจุบัน
      2) ABI/INFORM Trade & Industry ฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อถือในแหล่งข้อมูลประเภทข่าวสารทางการค้าและทางอุตสาหกรรมหลักๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาและเปรียบเทียบประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การขนส่ง ปิโตรเคมี และอื่นๆ สามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,900 รายชื่อ
      3) ABI/INFORM Dateline ฐานข้อมูลที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสิ่งพิมพ์ระดับภูมิภาคทางบริหารธุรกิจที่หาได้ยากเข้าไว้ พร้อมด้วยข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทท้องถิ่น บทวิเคราะห์ในตลาดท้องถิ่น เป็นต้น

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Personal Account) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การบันทึกและจัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ (Save documents) การบันทึกคำค้น การเรียกคำค้นที่บันทึกกลับมาค้นใหม่ และการปรับปรุงคำค้นที่จัดเก็บไว้ (Save Searches) การตั้งค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคำค้นที่จัดเก็บไว้ เมื่อมีผลการสืบค้นเกิดขึ้นใหม่ตามรอบเวลาที่กำหนด (Alerts & RSS Feed) และ การตั้งค่ารูปแบบหน้าจอการทำงานต่างๆ (Preferences)

ครอบคลุม: Business,  Economic Conditions,  Corporate Strategies,  Management Theory,  Management  Techniques,   Business Trends,  Competitive Landscape and Product Information,  Accounting,  Finance,  More…
 วิธีการสืบค้น

Emerald Management 

  

Emerald Management ประกอบด้วยวารสารจำนวน 92 รายชื่อ ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ 1. การบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ (Accounting Finance & Economics) จำนวน 39 รายชื่อ   2. การจัดการธุรกิจ และ กลยุทธ์ (Business Management & Strategy) จำนวน 53 รายชื่อ โดยสามารถเข้าใช้ฉบับเต็ม (Full-text) ตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปีปัจจุบัน

การสร้างบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวจะสามารถใช้บริการพิเศษได้ ได้แก่ จัดการการใช้งาน Emerald นอกเครือข่ายอินเตอร์ของสถาบัน จัดเก็บรายการบทความที่ใช้บ่อยหรือรายการที่สำคัญ และจัดการการรับข่าวสารล่าสุดในหัวเรื่องที่ต้องการผ่ายทางการแจ้งเตือนทางอีเมล


**สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนครั้งแรกในเครือข่าย

ครอบคลุม: Accounting, Finance & Economics (39 ชื่อ) และ Business, Management and Strategy (53 ชื่อ)
 วิธีการสืบค้น
H.W. Wilson 12 Subject
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Agriculture,  Applied Science,   Arts,  Biological Science,  Business,  Education,  General Science,  Humanity,  Library and Information Science,  Social Science,  Technology     
   
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert  
Sage Premier วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม: Engineering,  Health Science,  Materials Science,  Social Science and Humanities
  แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
     1. Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary, Sciences, Energy, Engineering, Materials Science, Mathematics, Physics and Astronomy
      2. Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry,Genetics and Molecular Biology, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Neuroscience
      3. Health Sciences : Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology,Toxicology and Pharmaceutical Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine
      4. Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities, Business,Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Psychology, Social Sciences
   แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นบทความฉบับเต็ม
SpringerLink

บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่ สกอ. จัดให้บริการนั้น ครอบคลุมบทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน


หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น


**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม: Biomedical Sciences (1ชื่อ),  Biomedicine (102ชื่อ),  Business and Management (60ชื่อ),  Chemistry (126ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (10ชื่อ),  Computer Science (110ชื่อ),  Cultural and Media Studies (3ชื่อ),  Dentistry (11ชื่อ),  Earth Sciences (110ชื่อ),  Economics (78ชื่อ),  Education (5ชื่อ),  Energy (5ชื่อ),  Engineering (199ชื่อ),  Environment (42ชื่อ),  Finance (6ชื่อ),  Geography (12ชื่อ),  History (3ชื่อ),  Law (19ชื่อ),  Life Sciences (252ชื่อ),  Linguistics (15ชื่อ),  Literature (3ชื่อ),  Materials Science (66ชื่อ),  Mathematics (173ชื่อ),  Medicine and Public Health (418ชื่อ),  Medicine (2ชื่อ),  Pharmacy (4ชื่อ),  Philosophy (56ชื่อ),  Physics (142ชื่อ),  Political Science and International Relations (8ชื่อ),  Psychology (71ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Social Sciences (78ชื่อ),  Statistics(22ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น

Taylor & Francis Online 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 60 ชื่อ
ครอบคลุม:  Leisure, Sport, Tourism
 รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับประจำปี 2018
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิ์การเข้าใช้
 Wiley Online Library วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: Behavior Analysis,  Child Development,  Ecology,  Education, Finance,  Humanities,  Psychology,  Social and Behavioral Sciences,  Mathematic
 รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
สำนักพิมพ์อื่น

Critical Studies in Media Communication

วารสารด้านการสื่อสารมวลชน
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

CyberPsychology, Behavior and Social Networking

วารสารด้านพฤติกรรม จิตวิทยา และเครือข่ายสังคม
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Educational Media International

วารสารด้านสื่อการศึกษา

International Journal of Performance Arts and Digital Media

วารสารด้านสื่อดิจิทัลและศิลปการแสดง
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว
Journal for Research in Mathematics Education (๋JRME) วารสารการวิจัยด้านการศึกษาคณิตศาสตร์
Language วารสารด้านภาษา
Linguistic Inquiry วารสารด้านภาษาศาสตร์
Mathematics Teacher Educator วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์
Teaching Children Mathematics วารสารด้านการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก

 

       arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ABI/INFORM Collection  

นอกจากจะให้บริการวารสารจากฐานข้อมูลสำคัญทางด้านธุรกิจและการบริการจัดการจำนวน 3 ฐาน ซึ่งได้แก่ ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry และ ABI/INFORM Dateline แล้ว ยังให้บริการดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็มมากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Personal Account) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การบันทึกและจัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ (Save documents) การบันทึกคำค้น การเรียกคำค้นที่บันทึกกลับมาค้นใหม่ และการปรับปรุงคำค้นที่จัดเก็บไว้ (Save Searches) การตั้งค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคำค้นที่จัดเก็บไว้ เมื่อมีผลการสืบค้นเกิดขึ้นใหม่ตามรอบเวลาที่กำหนด (Alerts & RSS Feed) และ การตั้งค่ารูปแบบหน้าจอการทำงานต่างๆ (Preferences)

ครอบคลุม: Business,  Economic Conditions,  Corporate Strategies,  Management Theory,  Management  Techniques,   Business Trends,  Competitive Landscape and Product Information,  Accounting,  Finance,  More…
   วิธีการสืบค้น 
 Books24x7
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (video streaming) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTML ยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน
**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
       1. ITPro มากกว่า 8,000 ชื่อ ครอบคลุม Business and Culture,  Certification and Compliance,  Computer Science,  Databases,  Desktop and Office Applications,  Enterprise Computing,  Graphic Design and Multimedia,  Hardware,  IBM Technologies,  Internet and Web Development,  Programming Languages,  Operating Systems,  Oracle Technologies,  ReferencePoint Suites,  Networks and Protocols,  Security,  Software Engineering,  Telecommunications
       2. BusinessPro มากกว่า 6,600 ชื่อ ครอบคลุม Business Skills,  Corporate Case Studies and Interviews,  Employee Training and Development,  Finance and Accounting,  Hospitality and Tourism,  Human Resource,  International Business,  Management and Leadership,  Marketing and Sales,  Project Management, Q uality and Manufacturing Management,  Social Media,  Sustainability,  Team Skills,  Technology in Business
       3. FinancePro มากกว่า 800 ชื่อ ครอบคลุม Accounting,  Certification Prep,  Economic Influences,  Government and Non-Profit,  Investing,  Real Estate,  Selling Financial Services,  Venture Capital
       4. EngineeringPrO มากกว่า 3,000 ชื่อ ครอบคลุม Aerospace,  Automotive,  Bioengineering,  Chemical Engineering,  Civil Engineering,  Computer Tools,  Electrical and Electronic Engineering,  Engineering General,  Environmental Engineering,  Food and Colour Chemistry,  Industrial,Manufacturing and Operational Systems,  Marine Engineering,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Nanotechnology,  Nuclear Engineering,  Optical Engineering,  Petroleum,Mining and Geological,  Physics,  Safety and Health,  Software Engineering,  Sustainability,  Systems Engineering,  Telecommunications
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
eBook Academic Collection  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: Science and Technology,  Health Science,  Social Science
วิธีการสืบค้น     แนะนำเพิ่มเติ่ม     Tutorials
Proquest Dissertation &Theses Global เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
     ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง
   
หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
  วิธีการสืบค้น  

Sage Knowledge  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านสังคมศาสตร์ของสำนักพิมพ์ SAGE และในเครือ ประกอบด้วยหนังสือ หนังสืออ้างอิง เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และอื่นๆ มากกว่า 4,400 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1970-ปัจจุบัน (สัดส่วนปีที่ให้บริการ 2017=0.02% 2016=0.13% 2015=2.32% 2014=6.32% 2013=35.71% 2012=48.91% 1970-2011=6.32% สัดส่วนอัพเดทเมื่อสค 2515) แสดงผลในรูป PDF on Web และ HTML สามารถดาวน์โหลดได้ครั้งละบท พิมพ์บท คัดลอก และแชร์ได้

ครอบคลุม: Business Management,  Communication and Media Studies,  Counseling and Psychotherapy,  Criminology and Criminal Justice,  Educations,  Politics and International Relations,  Geography,Earth and Environment Science,  Health and Social Care,  History,  Philosophy,  Psychology,  Research Method and Evaluations,  Sociology,  and More…

  วิธีการสืบค้น              รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (134ชื่อ) 
ScienceDirect eBook   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 5,098 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012-2017
ครอบคลุม:
Agricultural, Biological, and Food Science (>448ชื่อ),  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (>312ชื่อ),  Chemical Engineering (>263ชื่อ),  Chemistry (>174ชื่อ),  Computer Science (>430ชื่อ),  Earth and Planetary Sciences (>203ชื่อ),  Energy (>300ชื่อ),  Engineering (>996ชื่อ),  Environmental Science (>139ชื่อ),  Finance (>114ชื่อ),  Forensics (>193ชื่อ), Immunology and Microbiology (>102ชื่อ),  Materials Science (>470ชื่อ),  Mathematics (>114ชื่อ),  Neuroscience (>224ชื่อ),  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science (>159ชื่อ),  Physics and Astronomy (>63ชื่อ),  Psychology (>141ชื่อ)
   แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม
                 รายชื่อที่ห้องสมุดจัดซื้อ (188 ชื่อ)  
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ / ได้สิทธิ์การเข้าใช้
Cambridge Core   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 135 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่ https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม: Chemistry,  Computer Science,  Earth and Environmental Sciences,  Education,  Economics,  Engineering,  Language and Linguistics,  Law,  Management,  Medicine,  Philosophy,  Physics,  Politics and International Relations,  Psychology,  Sociology,  Statistics and Probability
 วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (135 ชื่อ) 
eBook Collection  ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6,000 ชื่อประกอบด้วย
    1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล NetLibrary ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อจำนวน 5,962 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 7 วัน อ่านพร้อมกันได้ครั้งละ 1 คน
    2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อจำนวนมากกว่า 50 ชื่อ ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้ 30 วัน อ่านได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน

วิธีการใช้งาน: สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่านสำหรับ PC และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ในการอ่านอื่นๆ (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล) ทั้งนี้ในการอ่านแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ จำนวนวันในการยืมอ่านและจำนวนคนในการเข้าใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดสิทธิของหนังสือแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในข้อ 1-2
ครอบคลุม:  Arts and Architecture,  Biographies and Memoirs,  Business and Economics,  Computer Science,  Education,  Engineering and Technology,  Health and Medicine,  History,  Law,  Literature and Criticism,  Philosophy,  Religion,  Social Sciences, and More...
  วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
 
               รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (52 ชื่อ)
Gale Virtual Reference Library  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 19 ชื่อเรื่อง รวมหลายสาขาวิชา สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบ PDF และ HTML มีระบบการแปลภาษา อ่านออกเสียงรวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์อ่านออกเสียงในรูปแบบ MP3 สามารถจัดพิมพ์ (ครั้งละบท) ดาวน์โหลด(ครั้งละบท) และอีเมลได้ และเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม:  Arts,  Business,  Education,  Environment,  Law,  Library Science,  Science,  Social Science,  Technology
iG Publishing eBook Library     

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,550 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา

การอ่านทำได้ 2 วิธี:
    1. อ่าน online ในเครือข่าย ซึ่งได้ทั้งผ่าน PC และ Mobile devices ต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ Mobile device นั้น จะต้องอ่านผ่าน Browser เท่านั้น
    2. อ่าน Offline ผ่าน App ชื่อ IGP Reader ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ Mobile devices เท่านั้น (จะปรากฎ App ให้ Download ตอนที่คลิก check out หนังสือแต่ละเล่ม) สามารถอ่าน Offline ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน และหนังสือเล่มเดียวกันจะสามารถ check out เพื่ออ่าน Offline ได้ครั้งละ 1 คน
ครอบคลุม: Arts and Recreation (50 ชื่อ), Computer Science, Information and General Works (245 ชื่อ), History and Geography (15 ชื่อ),  Language (23 ชื่อ),  Literature (30 ชื่อ), Philosophy and Psychology (30 ชื่อ),  Religion (13 ชื่อ),  Science (138 ชื่อ),  Social Sciences (501 ชื่อ),  Technology (705 ชื่อ)
   วิธีการสืบค้น

Oxford Scholarship Online (OSO)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
ครอบคลุม: Humanities and Social Sciences (19 ชื่อ),  Health Science (25 ชื่อ)
  รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (44 ชื่อ)
SpringerLink eBook
 
บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่สกอ.จัดให้บริการมีจำนวน 1,600 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2002-2004 และสามารถเลือกได้ว่าต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่ม (Download Book) หรือ ดาวน์โหลดทีละบท (Download PDF)
 
หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น


**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม:  Architecture / Design (1ชื่อ),  Biomedicine (65ชื่อ),  Business and Management (64ชื่อ),  Cultural and Media Studies (15ชื่อ),  Chemistry (100ชื่อ),  Computer Science (452ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (7ชื่อ),  Dentistry (2ชื่อ),  Earth Sciences (33ชื่อ),  Economics (80ชื่อ),  Education (148ชื่อ),  Energy (3ชื่อ),  Engineering (287ชิ่อ),  Environment (78ชื่อ),  Finance (9ชื่อ),  Geography (14ชื่อ),  History (17ชื่อ),  Law (14ชื่อ),  Life Sciences (163ชื่อ),  Linguistics (11ชื่อ),  Literature (6ชื่อ),  Materials Science (19ชื่อ),  Mathematics (185ชื่อ),  Medicine and Public Health (175ชื่อ),  Pharmacy (2ชื่อ),  Philosophy (61ชื่อ),  Physics (139ชื่อ),  Political Science and International Relations (22ชื่อ),  Popular Science (17ชื่อ),  Psychology (65ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Science (5ชื่อ),  Social Sciences (106ชื่อ),  Statistics (26ชื่อ),  Water (1ชื่อ)
Taylor & Francis ebooks (เดิม คือ CRCNetBASE)   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล CRCNetBASE เดิม) คือหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,110 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: Bioscience,  Computer Science,  Economics,Finance,Business and Industry,  Engineering and Technology,  Environment and Agriculture,  Food Science and Technology,  Health and Social Care,  Information Science,  Mathematics and Statistics,   Medicine,Dentistry,Nursing and Allied Health,  Physical Sciences,  Politics and International Relations,  Social Sciences 
   วิธีการสืบค้น
Wiley Online Library     หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 46 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม:  Business,Economics,Finance and Accounting,  Chemistry,  Computer Science and Information Technology,  Life Sciences,  Mathematics and Statistics,  Medicine, Nursing,Dentistry and Healthcare,  Social and Behavioral Sciences
    1) ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี และการจัดการ จำนวน 12 ชื่อ
    2) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 25 ชื่อ และ
    3) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน 9 ชื่อ
  รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ 

 


         arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ชื่อ รายละเอียด
Scopus  

 

 

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม: Science,  Mathematics,  Engineering,  Technology,  Health and Medicine,  Social Sciences,  Arts and Humanities

Tutorials   

Web of Science

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (Conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ จัดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก

เหมาะสำหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย 2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน 3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน


หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web

*สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่

ครอบคลุม:  Arts and Humanities,  Science,  Social Sciences

 
วิธีการสืบค้น1          

วิธีการสืบค้น2(การอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น           การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
Web of Science for Research Discovery 
(เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์วันที่ 24 สิงหาคม 2559
     

 


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด

-

 

-
-
-

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Buddhanet: Buddha Dharma Education Association INC  บริการหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการศึกษาทางพุทธศาสนา
Economics รวมวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ERIC รวมบทความทางด้านการศึกษา จัดทำโดย US Department of Education
German Journal of Psychiatry วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านจิตเวชของประเทศเยอรมัน
International Journal of Behavioral Development วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านพัฒนาการของมนุษย์ในทุกช่วงวัย
Journal of Human Resource วารสารด้านทรัพยากรมนุษย์
The International Association for Media and Communication Research: IAMCR รวม Open Access and Peer-reviewed Journals ด้าน Media and Communications ดูแลโดย INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDIA AND COMMUNICATION RESEARCH
Open Access Journals in Library & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Open Access Journals Search Engine (OAJSE): Information & Information Science รวบรวม Open Access Journal ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาไทย
วารสารกรมบังคับคดี วารสารกรมบังคับคดี ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

       arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
Cambridge Open  บริการ Open Access Booksด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย Cambridge University Press มากกว่า 10 ชื่อ นอกจากนี้ยังรวมถึง Open Access Journals ด้วย
ภาษาไทย
โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ฐานข้อมูลที่จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์  คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกเสริมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มากกว่า 14,000 ชื่อ (และอื่นๆ) ดำเนินการโดยโครงการส่งเสริมจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสถาบัน Change Fusion เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และ OpenDreamโดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
*เนื้อหาที่เผยแพร่ ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไท

Maruey eLibrary 

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 400 ชื่อ โดยห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมหนังสือด้านการออม การเงิน และการลงทุน รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ ทั้งนี้ได้แบ่งหนังสืออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น Personal Finance, Investor’s Corner เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น 
     วิธีการเข้าใช้: ใช้งานผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย แต่ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป การเข้าใช้เปลี่ยนมาเป็นแบบ Log in ด้วย Username และ Password โดยสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท๊บเล็ต รวมถึงใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS
      Username และ Password
             Username 1 : SETC-SWU01
             Username 2 : SETC-SWU02
             Password (เหมือนกันทั้ง 2 User) : 192321
หากมีข้อสงสัยหรือส่งภาพหน้าจอที่มีปัญหามาได้ที่ e-mail : MKRC@set.or.th

 รายชื่อหนังสือใหม่ปี 2560    คู่มือการค้นหาหนังสือ 
                คู่มือการใช้งานผ่านระบบ Android และ IOS 
                QR CODE สำหรับระบบ Android และ IOS
ศ.ระพี สาคริก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ได้ของศ.ระพี สาคริก 

        arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาไทย
D-Library, National Library of Thailand บริการสืบค้นเอกสารออนไลน์มากกว่า 2,600 รายการของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อเข้าถึงข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของชาติ(เอกสารฉบับเต็ม) ในรูปดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทรัพยากรที่ทรงคุณค่า หนังสือหายาก หนังสือกรมศิลปากร เอกสารโบราณ วารสารและหนังสือพิมพ์เก่า หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่าย โปสการ์ดหายาก องค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ และอื่นๆ
ThaiManuscripts หอสมุดแห่งชาติอังกฤษเปิดให้บริการเอกสารโบราณของไทยมากกว่า 55 ชิ้น (ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ) ในรูปดิจิทัลผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยทางหอสมุดฯ เปิดเป็น Public Domian

                        
  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 50 guests and no members online