SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN  
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ACM Digital Library

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและเอกสารการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) มากกว่า 400 ชื่อ เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ไม่จำกัดปี รวมถึงมี Encyclopedia of Computer Science ให้บริการด้วย
สามารถใช้งานผ่าน Moble Application ทั้ง IOS Andriod และ Windows (ดาวน์โหลดฟรีได้จากโฮมเพจของฐานข้อมูล)


หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up/Login) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน
**สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเพิ่มไปอีก 6 เดือน

ครอบคลุม: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  วิธีการสืบค้น        TIP        ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

ACS: American Chemical Society Journal 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ ACS (The American Chemical Society) ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 44 รายชื่อ เนื้อหาเอกสารประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน เอกสารฉบับเต็มบางรายการที่มีอยู่ในรูปของ HTML หากมีภาพประกอบ จะสามารถดาวน์โหลดภาพประกอบไปใช้นำเสนอในรูปของ Powerpoint รวมทั้งทำการอ้างอิงให้ สามารถค้นหาบทความโดยการใช้เลข DOI (Digital Object Identifier) มีการแสดงค่า Impact Factor ของแต่ละวารสาร
และสามารถใช้งานผ่าน Moble Application ทั้ง IOS และ Andriod (ดาวน์โหลดฟรีได้จากโฮมเพจของฐานข้อมูล)

ครอบคลุม: เคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  TIP      ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

Computers & Applied Sciences Complete  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ ให้บริการดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,800 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปีค.ศ.1965-ปัจจุบัน
*เข้าใช้ได้ถึงธันวาคม 2560*
ครอบคลุม: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

IEEE/IET Electronic Library(IEL)

 

 

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เอกสารการประชุม และเอกสารมาตรฐาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก 2 แหล่ง คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2.4 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ในช่วงปี 1988-ปัจจุบัน
        ● สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Journals, Transactions, Magazines) ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึงปี 1913
        ● เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปี 1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี 1953
        ● มาตรฐาน (IEEE Standards) ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
         มีการแสดงค่า Impact Factor ของแต่ละวารสาร หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน ตั้งค่าแสดงผลสืบค้น รวมถึง**การเข้าใช้นอกเครือข่าย (ลงทะเบียนครั้งแรกที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในเครือข่าย)

ครอบคลุม: วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  
วิธีการสืบค้น1          วิธีการสืบค้น2(เพิ่มเติม)          TIP
การเข้าใช้งานผ่าน Mobile          ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ
Knovel
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ เอกสารอ้างอิง กราฟ ตาราง สมการ หรือสูตรต่างๆ มากกว่า 10,400 รายการ ครอบคลุม 35 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รองรับการใช้งานแบบ Interactive สืบค้นและบันทึกข้อมูลได้เชิงลึกได้ สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน Mobile Devices ได้ 
ครอบคลุม: 35 สาขาวิชา
Adhesives, Coatings, Sealants & Inks (>102ชื่อ) Aerospace & Radar Technology (>416ชื่อ) Biochemistry, Biology & Biotechnology (>191ชื่อ) Ceramics & Ceramic Engineering (>53ชื่อ) Chemistry & Chemical Engineering (>621ชื่อ) Civil Engineering & Construction Materials (>768ชื่อ) Composites (>168ชื่อ) Computer Hardware Engineering (>125ชื่อ) Earth Sciences (>285ชื่อ) Electrical & Power Engineering (>303ชื่อ) Electronics & Semiconductors (>438ชื่อ) Engineering Management & Leadership (>239ชื่อ) Environment & Environmental Engineering (>374ชื่อ) Fire Protection Engineering & Emergency Response (>115ชื่อ) Food Science (>399ชื่อ) General Engineering & Project Administration (>581ชื่อ) Industrial Engineering & Operations Management (>346ชื่อ) Manufacturing Engineering (>231ชื่อ) Marine Engineering & Naval Architecture (>195ชื่อ) Mechanics & Mechanical Engineering (>639ชื่อ) Metals & Metallurgy (>405ชื่อ) Mining Engineering & Extractive Metallurgy (>205ชื่อ) Nanotechnology (>181ชื่อ) Nondestructive Testing & Evaluation (>50ชื่อ) Oil & Gas Engineering (>565ชื่อ) Optics & Photonics (>163ชื่อ) Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries (>106ชื่อ) Plastics & Rubber (>505ชื่อ) Process Design, Control & Automation (>161ชื่อ) Safety & Industrial Hygiene (>365ชื่อ) Software Engineering (>225ชื่อ) Sustainable Energy & Development (>373ชื่อ) Textiles (>77ชื่อ) Transportation Engineering (>294ชื่อ) Welding Engineering & Materials Joining (>152ชื่อ)
แนะนำการใช้      วีดิทัศน์แนะนำการใช้
 
             เอกสารแนะนำการใช้ประกอบการอบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
Taylor & Francis Online วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 60 ชื่อ
 รายชื่อวารสารที่บอกรับ 
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ

ACI Structural Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
*ยกเลิกการบอกรับแล้ว แต่ดูฉบับย้อนหลังได้

International Journal of Wireless and Mobile Computing

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
*ระยะเวลาการบอกรับ: มกราคม-ธันวาคม 2017

IEICE Transactions on Communications

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
*ระยะเวลาการบอกรับ: มกราคม-ธันวาคม 2017

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
*ระยะเวลาการบอกรับ: มกราคม-ธันวาคม 2017

Journal of Environmental Engineering

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
*ยกเลิกการบอกรับแล้ว แต่ดูฉบับย้อนหลังได้

Urban Geography

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านภูมิศาสตร์ (เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นไป)
*ระยะเวลาการบอกรับ: มกราคม-ธันวาคม 2017

        arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

ScienceDirect eBook 

 

   

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ) 
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2

       arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด

Scifinder 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อขนาดใหญ่ด้านปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างทางเคมี สสาร และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทั่วโลก กว่า 49 ล้านรายการ ได้แก่ วารสารหลักด้านเคมีมากกว่า 1,500 ชื่อ และวารสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 ชื่อ ปฏิกิริยาเคมี (CASREACT: ฐานข้อมูลด้าน Chemical Reactions) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และสิทธิบัตร ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1907-ปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2 ฐาน ได้แก่ CAplus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมี โดย Chemical Abstracts Service (CAS) ภายใต้ The American Chemical Society และฐานข้อมูล Medline ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาศาสตร์และชีวการแพทย์ (รวบรวมโดย The United States National Library of Medicine: NLM) **สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ทุกครั้ง โดยการลงทะเบียนครั้งแรกจะต้องทำในเครือข่าย

ครอบคลุม: 
เคมีทั่วไป เคมีกายภาพ เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีสังเคราะห์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์

  ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ฐาน           วิธีการลงทะเบียน

   


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด
Science Reference Center บริการบทความฉบับเต็มจากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้บริการคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library
ระยะเวลาทดลองใช้: 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล 
รายชื่อวารสารทั้งหมดในฐานข้อมูล

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
AIP: Scitation บริการวารสารด้านฟิสิกต์ที่ผลิตโดย AIP Publishing โดยส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
arXiv บริการเอกสารประเภท OA มากกว่า 1 ล้านรายการในสาขา Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics ดูแลโดย Cornell University Library
Bioline International ให้บริการบทความ/งานวิจัยฉบับเต็มมากกว่า 300,000 รายการทางด้าน Public health, International Development, Tropical Medicine, Food and Nutritional Security และ Biodiversity เป็นโครงการจัดให้บริการวารสารวิจัยที่มีคุณภาพประเภท Open Access ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์จาก Bioline Toronto ประเทศแคนาดา The Reference Center on Environmental Information ประเทศบราซิล โดยได้รับการรสนับสนันจาก The Digital Scholarship Unit ของธThe University of Toronto Scarborough ประเทศแคนาดา
Biology Open บริการ Open Access Journal ที่เผยแพร่งานวิจัยวิชาการในทุกด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ Cell Science, Developmental Biology และ Experimental Biology
BioMed Central: The Open Access Publisher รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
Chemistry Central Journal Open Access Research Journal สาขาเคมี 
CiteSeerX ให้บริการเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร เอกสารตำรา ของ The College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University
Elsevier ให้บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier
GeoRef บริการ Open Access Journal และหนังสือชุดในด้านธรณีวิทยา ฐานข้อมูล GeoRef ก่อตั้งโดย The American Geosciences Institute ในปีค.ศ. 1966
HighWire บริการบทความฉบับเต็มมากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
Human Genome Project Information Archive บริการข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น รายงานการประชุม สรุปรายงาน และบทความ เกี่ยวกับ Genome, Genomics, Chromosome และ Gene ดูแลโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ National Institute of Health สหรัฐอเมริกา
IEEE Open Access บริการ Open Access Journal ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ IEEE
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology วารสารทางด้านวิวัฒนการและระบบทางจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
Interscience Open Access Journals: IOAJ บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
INTECH ให้บริการวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ INTECH
IOPSCIENCE บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Journal of General Virology วารสารทางด้านไวรัสวิทยาของ The Society for General Microbiology
Microbiology วารสารทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
Open Biology Open Access Journal ทางด้าน cell and developmental biology, molecular and structural biology, biochemistry, neuroscience, immunology, microbiology และ genetics
Open Science Directory บริการ Open Access Journal จากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 10,000 ชื่อ และบทความมากกว่า 20,000 บทความ OSD ได้รับการพัฒนาโดย EBSCO และ The Hasselt University Library
Scientific Electronic Library Online: SciELO บริการ Open Access Journal ทางด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล ชิลี อาเจนตินา โคลัมเบีย คิวบา เวเนซูเอล่า ร่วมกับประเทศสเปน และโปรตุเกส
Society for General Microbiology รวม Open Access Journals ต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
The Beilstein Journal of Organic Chemistry: BLOC International, peer-reviewed, Open Access journal ที่เผยแพร่บทความวิจัยเกี่ยวกับ Organic Chemistry รวมถึงนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์สามารถนำบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
The Public Library of Science: PLOS บริการ Open Access journals จาก 7 แหล่ง ครอบคลุมทุกด้านของวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ได้แก่ PLOS ONE, PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS Pathogens and PLOS Neglected Tropical Diseases
Wiley Open Access บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
WorldScientificOpen บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์
วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์
Advances in Mechanical Engineering Peer-reviewed, Open Access Journal (จากฐานข้อมูลของ Sage Journals) ซึ่งผลิตบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
International Journal of Online Engineering: iJOE Open Access Journal ที่เนื้อว่าด้วยการใช้งาน เครื่องมือ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระยะไกลเครื่องมือวัดเสมือนจริงและแบบจำลองออนไลน์
Machines: Open Access Engineering Journal Open Access Journal ทางด้านเครื่องกลและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเผยแพร่โดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

      arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
FreeTechBooks หนังสือและตำราทางด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
INTECH ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
ภาษาไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดข้าว สวข. (BRRD Library of Rice) ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้าวในด้านต่างๆ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์จัดทำโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SciMath หนังสือเรียนและคู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาษาไทย มีทั้งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ คู่มือครูวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูคณิตศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

       arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
ChemSpider: Search and Share Chemistry ฐานข้อมูลโครงสร้างทางเคมีที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการสืบค้นเอกสารและโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 35 ล้านโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 123 guests and no members online


clear
Our website is protected by DMC Firewall!