SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN  
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
Academic Search Complete   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม:  Animal Science,  Anthropology,  Area Studies,  Astronomy,  Biology,  Chemistry, Civil Engineering,  Electrical Engineering,  Ethnic and Multicultural Studies,  Food Science,  General Science,  Geography,  Geology,  Law,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Music,  Pharmaceutical Sciences,  Physics,  Psychology,  Religion and Theology,  Veterinary Science,  Women's Studies,  Zoology, and More…..
 
วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert          

ACM Digital Library

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Personal Account) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การบันทึกและจัดการรายการเอกสารหรือบทความต่างๆ (Save documents) การบันทึกคำค้น การเรียกคำค้นที่บันทึกกลับมาค้นใหม่ และการปรับปรุงคำค้นที่จัดเก็บไว้ (Save Searches) การตั้งค่าบริการแจ้งเตือนข้อมูลของคำค้นที่จัดเก็บไว้ เมื่อมีผลการสืบค้นเกิดขึ้นใหม่ตามรอบเวลาที่กำหนด (Alerts & RSS Feed) และ การตั้งค่ารูปแบบหน้าจอการทำงานต่างๆ (Preferences)


**สามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ ทั้งนี้การลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเพิ่มไปอีก 6 เดือน

ครอบคลุม:  Computer and Information Technology           

  วิธีการสืบค้น

ACS: American Chemical Society Journal 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวนกว่า 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF

ครอบคลุม: Applied Science,  Biochemistry,  Macromolecular,  Organic,  Physical,Inorganic, and Analytical                                                            
  วิธีการสืบค้น
H.W. Wilson 12 Subject   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชื่อ เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม:  Agriculture,  Applied Science,   Arts,  Biological Science,  Business,  Education,  General Science,  Humanity,  Library and Information Science,  Social Science,  Technology 
   
วิธีการสืบค้น      วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert         

IEEE/IET Electronic Library(IEL)

 

 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ  ดูเอกสารฉบับเต็มได้ในช่วงปีค.ศ. 1988-ปัจจุบัน  สามารถแยกประเภทของสิ่งพิมพ์ได้ดังนี้
        ● สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Journals, Transactions, Magazines) ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม ค.ศ. 1988 และเนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึงปี ค.ศ. 1913
        ● เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ปี ค.ศ.1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี ค.ศ. 1953
        ● มาตรฐาน (IEEE Standards) ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม ค.ศ. 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
         มีการแสดงค่า Impact Factor ของแต่ละวารสาร หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้นได้ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน ตั้งค่าแสดงผลสืบค้น รวมถึง**การเข้าใช้นอกเครือข่าย (ลงทะเบียนครั้งแรกที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในเครือข่าย)

ครอบคลุม: Aerospace,  Bioengineering,  Communication,  Networking and Broadcasting,  Components,Circuits,Devices and Systems,  Computing and Processing,  Engineered Materials,Dielectrics and Plasmas,  Engineering Profession,  Fields,Waves and Electromagnetics,  General Topic for Engineers,  Geoscience,  Nuclear Engineering,  Photonics and Electro-Optics,  Power,Energy and Industry Applications,  Robotics and Control Systems,  Signal Processing and Analysis,  Transportation       

  วิธีการสืบค้น           การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
Sage Premier วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม:  Engineering,  Health Science,  Materials Science,  Social Science and Humanities
  แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect  ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
       1. Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering,  Chemistry,  Computer Science,  Earth and Planetary,  Sciences,  Energy,  Engineering,  Materials Science,  Mathematics,  Physics and Astronomy
       2. Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences,  Biochemistry,Genetics and Molecular Biology,  Environmental Science,  Immunology and Microbiology,  Neuroscience
       3. Health Sciences : Medicine and Dentistry,  Nursing and Health Professions,  Pharmacology,Toxicology and Pharmaceutical Science,  Veterinary Science and Veterinary Medicine
       4. Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities,  Business,Management and Accounting,  Decision Sciences,  Economics,  Econometrics and Finance,  Psychology,  Social Sciences
  แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นบทความฉบับเต็ม
SpringerLink บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่ สกอ. จัดให้บริการนั้น ครอบคลุมบทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน

หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม: Biomedical Sciences (1ชื่อ),  Biomedicine (102ชื่อ),  Business and Management (60ชื่อ),  Chemistry (126ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (10ชื่อ),  Computer Science (110ชื่อ),  Cultural and Media Studies (3ชื่อ),  Dentistry (11ชื่อ),  Earth Sciences (110ชื่อ),  Economics (78ชื่อ),  Education (5ชื่อ),  Energy (5ชื่อ),  Engineering (199ชื่อ),  Environment (42ชื่อ),  Finance (6ชื่อ),  Geography (12ชื่อ),  History (3ชื่อ),  Law (19ชื่อ),  Life Sciences (252ชื่อ),  Linguistics (15ชื่อ),  Literature (3ชื่อ),  Materials Science (66ชื่อ),  Mathematics (173ชื่อ),  Medicine and Public Health (418ชื่อ),  Medicine (2ชื่อ),  Pharmacy (4ชื่อ),  Philosophy (56ชื่อ),  Physics (142ชื่อ),  Political Science and International Relations (8ชื่อ),  Psychology (71ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Social Sciences (78ชื่อ),  Statistics(22ชื่อ)
  วิธีการสืบค้น 
Taylor & Francis Online วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน Sport Leisure & Tourism ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis จำนวน 60 ชื่อ
ครอบคลุม:  Leisure, Sport, Tourism
 รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับประจำปี 2018 
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ / ได้สิทธิ์การเข้าใช้

Wiley Online Library

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน จำนวน 17 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: Biotechnology,  Dermatology,  Ecology,  Endodontic,  Food Science,  Mathematic,  Medicine,  Neurology,  Nursing,Dentistry and Healthcare
 รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
สำนักพิมพ์อื่น

ACI Structural Journal

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

International Journal of Wireless and Mobile Computing

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

IEICE Transactions on Communications

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2017 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Journal of Environmental Engineering

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิศวกรรมศาสตร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปี ค.ศ.2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Urban Geography

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านภูมิศาสตร์ (เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นไป)
*ระยะเวลาการบอกรับ: มกราคม-ธันวาคม 2017
(อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกรับต่อ)

        arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Books24x7

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายงาน กรณีศึกษา และวีดิทัศน์ (video streaming) จำนวนมากกว่า 26,800 ชื่อ จากประสบการณ์ของผู้แต่งชั้นนำและสำนักพิมพ์ชื่อดังทั่วโลกกว่า 800 สำนักพิมพ์ อาทิ 50 Lessons, Elsevier Science and Technology, John Wiley, Cengage Learning, World Scientific, Macmillan/Pearson Technology, CRC Press, Blackwell เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน ธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ผลได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ เนื่องจากการแสดงผลเป็น HTML ยกเว้นวีดิทัศน์ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์และใส่โน้ตได้เช่นกัน

**ในการเข้าใช้ทุกครั้งจะต้อง login ก่อนเสมอและสามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการเข้าใช้ครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนในเครือข่ายก่อนเพื่อให้ระบบประมวลผลให้ได้ ID สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป**
ครอบคลุม: 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
      1. ITPro มากกว่า 8,000 ชื่อ ครอบคลุม Business and Culture, Certification and Compliance, Computer Science, Databases, Desktop and Office Applications, Enterprise Computing, Graphic Design and Multimedia, Hardware, IBM Technologies, Internet and Web Development, Programming Languages, Operating Systems, Oracle Technologies, ReferencePoint Suites, Networks and Protocols, Security, Software Engineering, Telecommunications
       2. BusinessPro มากกว่า 6,600 ชื่อ ครอบคลุม Business Skills, Corporate Case Studies and Interviews, Employee Training and Development, Finance and Accounting, Hospitality and Tourism, Human Resource, International Business, Management and Leadership, Marketing and Sales, Project Management, Q uality and Manufacturing Management, Social Media, Sustainability, Team Skills, Technology in Business
       3. FinancePro มากกว่า 800 ชื่อ ครอบคลุม Accounting, Certification Prep, Economic Influences, Government and Non-Profit, Investing, Real Estate, Selling Financial Services, Venture Capital
       4. EngineeringPro มากกว่า 3,000 ชื่อ ครอบคลุม Aerospace, Automotive, Bioengineering, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Tools, Electrical and Electronic Engineering, Engineering General, Environmental Engineering, Food and Colour Chemistry, Industrial,Manufacturing and Operational Systems, Marine Engineering, Materials Science, Mathematics, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Nuclear Engineering, Optical Engineering, Petroleum,Mining and Geological, Physics, Safety and Health, Software Engineering, Sustainability, Systems Engineering, Telecommunications
   วิธีการสืบค้น          การเข้าใช้งานผ่าน Mobile
eBook Academic Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: Science and Technology,  Health Science,  Social Science
  วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม      Tutorials 

Knovel

 

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือ เอกสารอ้างอิง กราฟ ตาราง สมการ หรือสูตรต่างๆ มากกว่า 10,400 รายการ ครอบคลุม 35 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รองรับการใช้งานแบบ Interactive สืบค้นและบันทึกข้อมูลได้เชิงลึกได้ สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่าน Mobile Devices ได้ 
ครอบคลุม: 35 สาขาวิชา
Adhesives, Coatings, Sealants and Inks (>102ชื่อ),  Aerospace and Radar Technology (>416ชื่อ),   Biochemistry, Biology and Biotechnology (>191ชื่อ),   Ceramics and Ceramic Engineering (>53ชื่อ),  Chemistry and Chemical Engineering (>621ชื่อ),  Civil Engineering and Construction Materials (>768ชื่อ),  Composites (>168ชื่อ),  Computer Hardware Engineering (>125ชื่อ),  Earth Sciences (>285ชื่อ),  Electrical and Power Engineering (>303ชื่อ,  Electronics and Semiconductors (>438ชื่อ),  Engineering Management and Leadership (>239ชื่อ),  Environment and Environmental Engineering (>374ชื่อ),  Fire Protection Engineering and Emergency Response (>115ชื่อ),  Food Science (>399ชื่อ),  General Engineering and Project Administration (>581ชื่อ),  Industrial Engineering and Operations Management (>346ชื่อ),  Manufacturing Engineering (>231ชื่อ),  Marine Engineering and Naval Architecture (>195ชื่อ),  Mechanics and Mechanical Engineering (>639ชื่อ),  Metals and Metallurgy (>405ชื่อ),  Mining Engineering and Extractive Metallurgy (>205ชื่อ),  Nanotechnology (>181ชื่อ),  Nondestructive Testing and Evaluation (>50ชื่อ),  Oil and Gas Engineering (>565ชื่อ),  Optics and Photonics (>163ชื่อ),  Pharmaceuticals, Cosmetics and Toiletries (>106ชื่อ),  Plastics and Rubber (>505ชื่อ),  Process Design, Control and Automation (>161ชื่อ),  Safety and Industrial Hygiene (>365ชื่อ),  Software Engineering (>225ชื่อ),  Sustainable Energy and Development (>373ชื่อ),  Textiles (>77ชื่อ), Transportation Engineering (>294ชื่อ),  Welding Engineering and Materials Joining (>152ชื่อ)
แนะนำการใช้      วีดิทัศน์แนะนำการใช้
 
             เอกสารแนะนำการใช้ประกอบการอบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
Proquest Dissertation
&Theses Global
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
      ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
      ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
      ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
      ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
  วิธีการสืบค้น

ScienceDirect eBook 

 

   

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 5,098 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012-2017
ครอบคลุม: Agricultural, Biological, and Food Science (>448ชื่อ),  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (>312ชื่อ),  Chemical Engineering (>263ชื่อ),  Chemistry (>174ชื่อ),  Computer Science (>430ชื่อ),  Earth and Planetary Sciences (>203ชื่อ),  Energy (>300ชื่อ),  Engineering (>996ชื่อ),  Environmental Science (>139ชื่อ),  Finance (>114ชื่อ),  Forensics (>193ชื่อ),  Immunology and Microbiology (>102ชื่อ),  Materials Science (>470ชื่อ),  Mathematics (>114ชื่อ),  Neuroscience (>224ชื่อ),  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science (>159ชื่อ),  Physics & Astronomy (>63ชื่อ),  Psychology (>141ชื่อ)  
แนะนำการใช้      Tutorials      การสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม
               รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (188ชื่อ)
ซื้อขาดแยกชื่อ / ได้สิทธิ์การเข้าใช้
Cambridge Core หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมาให้บริการจำนวน 135 ชื่อ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้หนังสือและวารสารประเภท Open Access ได้ด้วย (เข้าใช้ Open Access โดยตรงได้ที่https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access)
ครอบคลุม:  Chemistry,  Computer Science,  Earth and Environmental Sciences,  Education,  Economics,  Engineering,  Language and Linguistics,  Law,  Management, Medicine,  Philosophy,  Physics,  Politics and International Relations, Psychology,  Sociology,  Statistics and Probability
  วิธีการสืบค้น           รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (135 ชื่อ) 
eBook Collection  ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 6,000 ชื่อประกอบด้วย
    1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูล NetLibrary ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อจำนวน 5,962 ชื่อ ปีพิมพ์ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 2005 การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้สูงสุด 7 วัน อ่านพร้อมกันได้ครั้งละ 1 คน
    2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อจำนวนมากกว่า 50 ชื่อ ยืมอ่านแบบออฟไลน์ได้ 30 วัน อ่านได้พร้อมกันครั้งละไม่เกิน 3 คน

    วิธีการใช้งาน: สามารถอ่านได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่านสำหรับ PC และโปรแกรมอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ในการอ่านอื่นๆ (สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เมื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล) ทั้งนี้ในการอ่านแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ จำนวนวันในการยืมอ่านและจำนวนคนในการเข้าใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกำหนดสิทธิของหนังสือแต่ละกลุ่มตามที่ระบุในข้อ 1-2
ครอบคลุม: Arts and Architecture,  Biographies and Memoirs,  Business and Economics,  Computer Science,  Education,  Engineering and Technology,  Health and Medicine,  History,  Law,  Literature and Criticism,  Philosophy,  Religion,  Social Sciences,  and More...
  วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม        วีดิทัศน์แนะนำการใช้
                รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (52 ชื่อ)
iG Publishing eBook Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ IG Publishing ซึ่งรวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ จำนวนมากกว่า 1,200 ชื่อ สามารถพิมพ์ผล คัดลอก และดาวน์โหลด รวมถึงมี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา
การอ่านทำได้ 2 วิธี:
    1. อ่าน online ในเครือข่าย ซึ่งได้ทั้งผ่าน PC และ Mobile devices ต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ Mobile device นั้น จะต้องอ่านผ่าน Browser เท่านั้น
    2. อ่าน Offline ผ่าน App ชื่อ IGP Reader ซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะ Mobile devices เท่านั้น (จะปรากฎ App ให้ Download ตอนที่คลิก check out หนังสือแต่ละเล่ม) สามารถอ่าน Offline ได้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน และหนังสือเล่มเดียวกันจะสามารถ check out เพื่ออ่าน Offline ได้ครั้งละ 1 คน
ครอบคลุม: Arts and Recreation (50 ชื่อ),  Computer Science, Information and General Works (245 ชื่อ),  History and Geography (15 ชื่อ),  Language (23 ชื่อ),  Literature (30 ชื่อ),  Philosophy and Psychology (30 ชื่อ),  Religion (13 ชื่อ),  Science (138 ชื่อ),  Social Sciences (501 ชื่อ),  Technology (705 ชื่อ)
   วิธีการสืบค้น
SpringerLink eBook  บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่สกอ.จัดให้บริการมีจำนวน 1,600 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2002-2004 และสามารถเลือกได้ว่าต้องการดาวน์โหลดทั้งเล่ม (Download Book) หรือ ดาวน์โหลดทีละบท (Download PDF)

หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม:  Architecture / Design (1ชื่อ),  Biomedicine (65ชื่อ),  Business and Management (64ชื่อ),  Cultural and Media Studies (15ชื่อ),  Chemistry (100ชื่อ),  Computer Science (452ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (7ชื่อ),  Dentistry (2ชื่อ),  Earth Sciences (33ชื่อ),  Economics (80ชื่อ),  Education (148ชื่อ),  Energy (3ชื่อ),  Engineering (287ชิ่อ),  Environment (78ชื่อ),  Finance (9ชื่อ),  Geography (14ชื่อ),  History (17ชื่อ),  Law (14ชื่อ),  Life Sciences (163ชื่อ),  Linguistics (11ชื่อ),  Literature (6ชื่อ),  Materials Science (19ชื่อ),  Mathematics (185ชื่อ),  Medicine and Public Health (175ชื่อ),  Pharmacy (2ชื่อ),  Philosophy (61ชื่อ),  Physics (139ชื่อ),  Political Science and International Relations (22ชื่อ),  Popular Science (17ชื่อ),  Psychology (65ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Science (5ชื่อ),  Social Sciences (106ชื่อ),  Statistics (26ชื่อ),  Water (1ชื่อ)
Taylor & Francis ebooks (เดิม คือ CRCNetBASE) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล CRCNetBASE เดิม) คือหนึ่งในกลุ่มสำนักพิมพ์ของ Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำแถวหน้าของโลก ครอบคลุมหนังสือประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือคู่มือ หนังสือชุด ตำรา หนังสือเฉพาะด้าน โดยสำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการมากกว่า 7,100 ชื่อ
**เข้าใช้นอกเครือข่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนเป็น User ในเครือข่ายก่อน**
ครอบคลุม: Bioscience,  Computer Science,  Economics,Finance,Business and Industry,  Engineering and Technology,  Environment and Agriculture,  Food Science and Technology,  Health and Social Care,  Information Science,  Mathematics and Statistics,  Medicine,Dentistry,Nursing and Allied Health,  Physical Sciences,  Politics and International Relations,  Social Sciences
   วิธีการสืบค้น
Wiley Online Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  25 ชื่อ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมจำนวน 9 ชื่อและ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม:  Chemistry,  Computer Science and Information Technology,  Life Sciences,  Mathematics and Statistics,  Medicine,  Nursing,Dentistry and Healthcare
   รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (44 ชื่อ) 

       arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด

Scifinder 

 

 

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อขนาดใหญ่ด้านปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างทางเคมี สสาร และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทั่วโลก กว่า 49 ล้านรายการ ได้แก่ วารสารหลักด้านเคมีมากกว่า 1,500 ชื่อ และวารสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 ชื่อ ปฏิกิริยาเคมี (CASREACT: ฐานข้อมูลด้าน Chemical Reactions) กว่า 40 ล้านปฏิกิริยา และสิทธิบัตร ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ.1907-ปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวรวบรวมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 2 ฐาน ได้แก่ CAplus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านเคมี โดย Chemical Abstracts Service (CAS) ภายใต้ The American Chemical Society และฐานข้อมูล Medline ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาศาสตร์และชีวการแพทย์ (รวบรวมโดย The United States National Library of Medicine: NLM) **สมาชิกต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ทุกครั้ง โดยการลงทะเบียนครั้งแรกจะต้องทำในเครือข่าย

ครอบคลุม: Agricultural Science,  Biology and Life Science,  Engineering Science,  Food Science,  General Chemistry,  Geological Science,  Material Science,  Medical Science,  Polymer Science

  ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ฐาน           วิธีการลงทะเบียน

Scopus 

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม: Science,  Mathematics,  Engineering,  Technology,  Health and Medicine,  Social Sciences,  Arts and Humanities

 Tutorials  
Web of Science

Web of Science Core Collection คือ แพลตฟอร์มในการสืบค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (Conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ จัดเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมเนื้อหา 3 กลุ่มสาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน ซึ่งช่วยนักวิจัยในการค้นหางานวิจัยคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่สนใจของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก

เหมาะสำหรับ 1) ค้นหาบทความงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำวิจัย 2) ค้นหาวารสารนานาชาติตามคำสำคัญเพื่อการตีพิมพ์ หรือใช้เป็นวารสารประกอบการเรียนการสอน 3) ค้นหา Impact factor หรือ Ranking ของวารสารหรือตรวจสอบรายการวารสารนานานาชาติเพื่อประเมินคุณภาพวารสาร และ 4) ค้นหาการอ้างถึงผลงาน

หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign in) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน รวมถึงการใช้งาน EndNote Web

*สามารถเข้าใช้นอกเครือข่ายได้ โดยการลงทะเบียนในเครือข่ายแต่ละครั้งจะมีอายุการใช้งานนอกเครือข่ายได้ 1 ปี และทุกครั้งหากมีการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกหลังจากเคยลงทะเบียนไปแล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับ 1 ใหม่

ครอบคลุม: Arts and  Humanities,  Science,  Social Sciences 

  วิธีการสืบค้น1     วิธีการสืบค้น2(การอ้างถึงผลงานของบุคคลและสถาบัน)
วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น        การเข้าใช้งานผ่าน Mobile     
Web of Science for Research Discovery 
(เอกสารประกอบการอบรมจากสำนักพิมพ์วันที่ 24 สิงหาคม 2559
     

   


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด
- -
-
-

                   


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึงทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
AIP: Scitation บริการวารสารด้านฟิสิกต์ที่ผลิตโดย AIP Publishing โดยส่วนหนึ่งของวารสารที่ให้บริการ มีประเภท Open Access รวมอยู่ด้วย
arXiv บริการเอกสารประเภท OA มากกว่า 1 ล้านรายการในสาขา Physics, Mathematics, Computer Science, Quantitative Biology, Quantitative Finance and Statistics ดูแลโดย Cornell University Library
Bioline International ให้บริการบทความ/งานวิจัยฉบับเต็มมากกว่า 300,000 รายการทางด้าน Public health, International Development, Tropical Medicine, Food and Nutritional Security และ Biodiversity เป็นโครงการจัดให้บริการวารสารวิจัยที่มีคุณภาพประเภท Open Access ที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และบรรณารักษ์จาก Bioline Toronto ประเทศแคนาดา The Reference Center on Environmental Information ประเทศบราซิล โดยได้รับการรสนับสนันจาก The Digital Scholarship Unit ของธThe University of Toronto Scarborough ประเทศแคนาดา
Biology Open บริการ Open Access Journal ที่เผยแพร่งานวิจัยวิชาการในทุกด้านของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ Cell Science, Developmental Biology และ Experimental Biology
BioMed Central: The Open Access Publisher รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
Chemistry Central Journal Open Access Research Journal สาขาเคมี 
CiteSeerX ให้บริการเอกสารฉบับเต็มของบทความวารสาร เอกสารตำรา ของ The College of Information Sciences and Technology, The Pennsylvania State University
Elsevier ให้บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier
GeoRef บริการ Open Access Journal และหนังสือชุดในด้านธรณีวิทยา ฐานข้อมูล GeoRef ก่อตั้งโดย The American Geosciences Institute ในปีค.ศ. 1966
HighWire บริการบทความฉบับเต็มมากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
Human Genome Project Information Archive บริการข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น รายงานการประชุม สรุปรายงาน และบทความ เกี่ยวกับ Genome, Genomics, Chromosome และ Gene ดูแลโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ National Institute of Health สหรัฐอเมริกา
IEEE Open Access บริการ Open Access Journal ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของ IEEE
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology วารสารทางด้านวิวัฒนการและระบบทางจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
Interscience Open Access Journals: IOAJ บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
INTECH ให้บริการวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ ดำเนินการโดยสำนักพิมพ์ INTECH
IOPSCIENCE บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Journal of General Virology วารสารทางด้านไวรัสวิทยาของ The Society for General Microbiology
Microbiology วารสารทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
Open Biology Open Access Journal ทางด้าน cell and developmental biology, molecular and structural biology, biochemistry, neuroscience, immunology, microbiology และ genetics
Open Science Directory บริการ Open Access Journal จากวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า 10,000 ชื่อ และบทความมากกว่า 20,000 บทความ OSD ได้รับการพัฒนาโดย EBSCO และ The Hasselt University Library
Scientific Electronic Library Online: SciELO บริการ Open Access Journal ทางด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล ชิลี อาเจนตินา โคลัมเบีย คิวบา เวเนซูเอล่า ร่วมกับประเทศสเปน และโปรตุเกส
Society for General Microbiology รวม Open Access Journals ต่างๆ ทางด้านจุลชีววิทยาของ The Society for General Microbiology
The Beilstein Journal of Organic Chemistry: BLOC International, peer-reviewed, Open Access journal ที่เผยแพร่บทความวิจัยเกี่ยวกับ Organic Chemistry รวมถึงนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์สามารถนำบทความมาเผยแพร่ในวารสารนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
The Public Library of Science: PLOS บริการ Open Access journals จาก 7 แหล่ง ครอบคลุมทุกด้านของวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ได้แก่ PLOS ONE, PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS Pathogens and PLOS Neglected Tropical Diseases
Wiley Open Access บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
WorldScientificOpen บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์
วารสารด้านวิศวกรรมศาสตร์
Advances in Mechanical Engineering Peer-reviewed, Open Access Journal (จากฐานข้อมูลของ Sage Journals) ซึ่งผลิตบทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
International Journal of Online Engineering: iJOE Open Access Journal ที่เนื้อว่าด้วยการใช้งาน เครื่องมือ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมระยะไกลเครื่องมือวัดเสมือนจริงและแบบจำลองออนไลน์
Machines: Open Access Engineering Journal Open Access Journal ทางด้านเครื่องกลและวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเผยแพร่โดย Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

      arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
FreeTechBooks หนังสือและตำราทางด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
INTECH ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์
ภาษาไทย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับดาราศาสตร์จัดทำโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SciMath หนังสือเรียนและคู่มือครูฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาษาไทย มีทั้งหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ คู่มือครูวิทยาศาสตร์ และคู่มือครูคณิตศาสตร์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

       arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
ChemSpider: Search and Share Chemistry ฐานข้อมูลโครงสร้างทางเคมีที่ให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้บริการสืบค้นเอกสารและโครงสร้างทางเคมีมากกว่า 35 ล้านโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 48 guests and no members online