SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN 
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

CINAHL Complete 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข มากกว่า 4.5 ล้านรายการ ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มมากกว่า 700,000 บทความจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อจากวารสารมากกว่า 5,300 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ. 1937-ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงหนังสือและตำรามากกว่า 275 รายการ เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF File เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) 
ครอบคลุม: การพยาบาล สาธารณสุข สหเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ โรคและภาวะ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ จริยศาสตร์ การบำบัดโรค การแพทย์ทางเลือก การให้บริการและดูแลทางการแพทย์ กฎหมายทางการแพทย์ เคมี จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น

วีดิทัศน์แนะนำการใช้1           วีดิทัศน์แนะนำการใช้2
ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่บอกรับ

ClinicalKey  

เอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,100 ชื่อ วีดิทัศน์ วีดิทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (Procedures Consult) มากกว่า 300 รายการ ข้อมูลการให้คำปรึกษาด้านคลีนิก (First Consult) มากกว่า 800 รายการ ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย รวมถึง Practice Guidelines บทคัดย่อของฐานข้อมูล MEDLINE ภาพและวีดิทัศน์การผ่าตัดและการรักษา และฐานข้อมูล ClinicalTrials.gov (ทดลองใช้) ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 2007-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด บันทึกผล และพิมพ์ผลPrint ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้

สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)


**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน**(ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์)

ครอบคลุม: อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา ออร์โธปีดิกส์ พยาธิวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือด จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวชวิทยา การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ตจวิทยา ระบบโรคไต ประสาทวิทยา เป็นต้น
  วิธีการสืบค้น     

ProQuest Health and Medical Collection

แหล่งข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ หนังสือมากกว่า 100 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม: ประสาทวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศัลยศาสตร์ หทัยวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ วิทยาภูมิแพ้และการป้องกัน การบริหารสาธารณสุข พันธุกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยามะเร็ง โรคติดต่อ ต่อมไร้ท่อ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
  วิธีการสืบค้น
วารสารบอกรับแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิการเข้าใช้ฐานข้อมูลที่เคยบอกรับ
International Journal Of Oral And Maxillofacial Implants  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านทันตแพทยศาสตร์

International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านทันตแพทยศาสตร์

Journal of Orthopaedic&Sports Physical Therapy

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสหเวชศาสตร์
*ดูเอกสารฉบับเต็มได้ถึงช่วงปี 2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Journal of Pharmacutical Sciences

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเภสัชศาสตร์
*ดูเอกสารฉบับเต็มได้ถึงช่วงปี 2015 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Journals@Ovid

 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อีก 236 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะปี 2008 นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์อีกจำนวน 75 รายชื่อ
ครอบคลุม: เวชศาสตร์คลินิก เภสัชวิทยา วิชาชีพสาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

Physical Therapy

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสหเวชศาสตร์
*ดูเอกสารฉบับเต็มได้ในช่วงปี 2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

       arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Access Medicine

หนังสือ ตำรา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์
ครอบคลุม: 
วิสัญญีแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เวชศาสตร์พฤติกรรม หทัยวิทยา เวชบำบัดวิกฤต ตจวิทยา วิทยาทางเดินอาหาร เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ การสื่อสารกับผู้ป่วย โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ ระบบโรคไต จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา จิตแพทย์ รังสีวิทยา เป็นต้น

ClinicalKey  

เอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 700 ชื่อ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 500 ชื่อ วีดิทัศน์มัลติมีเดีย มากกว่า 2,500 รายการ และฐานข้อมูลยา Guideline ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 2007-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด บันทึกผล และพิมพ์ผลPrint ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้
     สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)
**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน** (ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์)

ครอบคลุม: 
อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ รังสีวิทยา ออร์โธปีดิกส์ พยาธิวิทยา โรคหัวใจและหลอดเลือด จักษุวิทยา กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวชวิทยา การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ตจวิทยา ระบบโรคไต ประสาทวิทยา เป็นต้น

  วิธีการสืบค้น

ProQuest Health and Medical Collection

แหล่งข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการเอกสารฉบับเต็มจากหนังสือมากกว่า 100 ชื่อ วารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม: ประสาทวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศัลยศาสตร์ หทัยวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ วิทยาภูมิแพ้และการป้องกัน การบริหารสาธารณสุข พันธุกรรม ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยามะเร็ง โรคติดต่อ ต่อมไร้ท่อ รังสีวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น

ScienceDirect eBook 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 4,489 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011-2016 
ครอบคลุม: วิศวกรรมศาสตร์(>936ชื่อ), วิทยาการคอมพิวเตอร์(>431ชื่อ), วิทยาศาสตร์การอาหาร ชีววิทยา และเกษตรกรรม(>375ชื่อ), ชีวเคมี พันธุกรรมศาสตร์ และอณูชีววิทยา(>214ชื่อ), วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์(>255ชื่อ), จุลชีววิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน(>85ชื่อ), ประสาทวิทยาศาสตร์(>181ชื่อ), เภสัชวิทยา พิษวิทยา และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม(>131ชื่อ), วิศวกรรมเคมี(>225ชื่อ), เคมี(>145ชื่อ), ธรณีวิทยา(>176ชื่อ), ฟิสิกต์และดาราศาสตร์(>57ชื่อ), พลังงาน(>255ชื่อ), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(>123ชื่อ), วัสดุศาสตร์(>390ชื่อ), คณิตศาสตร์(>105ชื่อ), การเงิน(>104ชื่อ), นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม(>181ชื่อ) 
 
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว1
ตรวจสอบรายชื่อที่สำนักหอสมุดกลางจัดหามาให้บริการแล้ว2    
วิธีการดูว่าหนังสือใดดู Fulltext ได้หรือไม่   
วิธีการสืบค้นหนังสือ           วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)1     
วิธีการสืบค้น(ทั้งหนังสือและวารสาร)2 
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ

Books@Ovid

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ จำนวน 75 รายชื่อ นอกจากนี้ยังบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อีก 236 ชื่อซึ่งดูเอกสารฉบับเต็มในปีค.ศ. 2008
ครอบคลุม:
เวชศาสตร์คลินิก เภสัชวิทยา วิชาชีพสาธารณสุข ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
Ebrary   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 53 ชื่อ จากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก สามารถดาวน์โหลด คัดลอก และพิมพ์ผล ได้ครั้งละบท มีพจนานุกรมและการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นๆ
*หากหนังสือชื่อใดมีการดาวน์โหลดหรือคัดลอกเอกสารตามกำหนดครั้งที่กำหนดไว้แล้ว หนังสือชื่อดังกล่าวจะสามารถเปิดอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการใดใดได้อีก
ครอบคลุม: แพทยศาสตร์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 วิธีการสืบค้น   ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

 

Oxford Scholarship Online(OSO)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
 ตรวจสอบรายชื่อหนังสือ

        arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด

Access Pharmacy

 

      ฐานข้อมูลทางการเภสัชกรรม ผลิตโดย บริษัท Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 40 รายการ คู่มือสำหรับผู้ป่วย สูตรคำนวณทางด้านเภสัชกรรม ฐานข้อมูลด้านยา วิดีโอและมัลติมิเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว ได้แก่ Videos & Animations, Interactive Guide to Physical Examination, Pharmacology Lecturer
Pharmacology Case, Virtual Case, Pathophysiology cases, Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
      นอกจากนี้ยังมีเมนู Custom Curriculum เป็นอุปกรณ์ของ Admin หรือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งสามารถวางหลักสูตร, หัวข้อบทเรียน, วิดีโอ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล มาวางให้นักศึกษาเภสัชกรรมได้ศึกษา มีฟังก์ชั่นสร้างแบบฝึกหัด ถามและตอบ ทบทวนพร้อมเฉลยคำตอบ Food & Drug Administrative Medwatch และ Point-of-Care Tool: Quick Answers มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลทุกเดือนหรือเมื่อมีการพิมพ์ฉบับใหม่ สามารถเข้าใช้ผ่าน Computer และ Mobile แสดงผลในรูปแบบ HTML สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อไปใช้งานต่อได้ เข้าใช้ผ่าน IP Address โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ครอบคลุม: เภสัชศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม    วิธีการใช้
รายชื่อหนังสือ/วิดิทัศน์

The Cochrane Library

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจในการให้บริการและรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 6 ฐาน ได้แก่
      1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDRS): ฐานข้อมูลปริทัศน์ด้านการรักษาโรค/สาธารณสุข โดยมีการประเมิน สังเคราะห์และสรุปอย่างเป็นระบบ
      2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) : ฐานข้อมูลบทคัดย่อการปริทัศน์สารสนเทศ เหมาะกับผู้ที่ต้องการสรุปข้อมูลแบบกระชับ
      3. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) : ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (บางรายการมีบทคัดย่อ) สิ่งพิมพ์/รายงานการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในสาขาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
      4. The Cochrane Methodology Register (CMR) : ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (บางรายการมีบทคัดย่อ) สิ่งพิมพ์ที่ช่วยในการหาข้อมูลใหม่ โดยการใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงปริทัศน์วิธีการวิจัย หนังสือหรือบทความปริทัศน์
      5. The Health Technology Assessment (HTA) Database : ฐานข้อมูลรวบรวมรายงานการประเมินผลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สังคม จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ จากทั่วโลก
      6. NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED) : ฐานข้อมูลว่าด้วยค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อตัดสินใจในการรักษา ซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวมากกว่า 5,000 รายการ

ครอบคลุม: 
การให้บริการทางการแพทย์ การรักษาทางการแพทย์ วิธีการวิจัยทางการแพทย์ การตรวจสอบประเมินผลเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

  วิธีการสืบค้น               วีดิทัศน์แนะนำการใช้              

 

Uptodate

 

 

รวมหลักฐานทางคลินิกที่ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการให้การรักษา รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบรรณาธิการจากทั่วโลกมากกว่า 6,300 คน บริการข้อมูลหลักฐานทางคลินิกมากกว่า 9,600 รายการ ข้อมูลทางด้านคลินิกมากกว่า 10,500 หัวข้อจากแพทย์เฉพาะทาง สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ป่วยมากกว่า 1,500 หัวข้อ ข้อมูลยามากกว่า 5,400 ชนิด

ครอบคลุม: คลินิก การรักษา ข้อมูลเกี่ยวกับยา

      


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด

-

-

    


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
BioMed Central:The Open Access Publisher   รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
BMC Oral Health Open Access Journal ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงอณุพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และระบาดวิทยา
Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open Open Access Journal ด้านการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา
Elsevier บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier
Free Medical Journals รวม Open Access Journal ทางด้านการแพทย์ โดย Flying Publisher
HighWire บริการบทความฉบับเต็มมากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
IOPSCIENCE บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Journal of the American Heart Association: JAHA บริการ Open Access Journals ของ The American Heart Association
Medknow บริการ Open Access journals ด้านการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ Medknow ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ประเภท Open Access
PLOS Medicine วารสารประเภท Open Access ที่ว่าด้วยเรื่องปัจจัยต่างๆ ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวการแพทย์ วารสารยังเน้นที่การดำเนินทางคลินิก นโยบายสุขภาพ และ ความเข้าใจทางพยาธิสรีรวิทยาต่อการกำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
Radiation Oncology บริการบทความในทุกแง่มุมของการวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้การฉายรังสี ไม่ว่าจะเป็นผลการวิจัยทางชีววิทยารังสีระดับโมเลกุลและเซลล์ ฟิสิกส์รังสี เทคโนโลยีการฉายรังสี และด้านเนื้องอกวิทยาคลินิก
Wiley Open Access ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
วารสารด้านทันตแพทยศาสตร์ (วารสารที่มีเครื่องหมาย * คือวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับฉบับพิมพ์ด้วย)
Angle Orthodontist  
*Australian Endodontic Journal  
BMC Oral Health Open Access Journal ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงอณุพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และระบาดวิทยา
*British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
*Clinical Implant Dentistry and Related Research  
*Community Dentistry and Oral Epidemiology  
*Dental Materials  
*Dental Traumatology  
*International Endodontic Journal  
*International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
*Journal of Clinical Periodontology  
*Journal of Endodontics  
Journal of Esthetics and Restorative Dentistry  
*Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
*Journal of Oral Implantology  
*Journal of Oral Pathology & Medicine  
*Journal of Periodontal Research  
*Journal of Public Health Dentistry  
*Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics  
วารสารและงานวิจัย คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
FreeBook4Doctors ให้บริการตำราเรียนทางด้านการแพทย์
INTECH ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

          arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
PubMed บริการข้อมูลการอ้างอิงมากกว่า 24 ล้านรายการที่เกี่ยวข้องกับชีวการแพทย์จาก MEDLINE วารสารด้านชีววิทยาศาสตร์ และหนังสือออนไลน์ ซึ่งข้อมูลการอ้างอิงดังกล่าวอาจจะให้การเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มจาก PubMed Central และเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ดูแลโดย US National Library of Medicine และ National Institutes of Health

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 131 guests and no members online


clear
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd