SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด         เชื่อมต่อนอกเครือข่าย CLVPN 
  

ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 
      หมายถึง ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System -ThaiLIS) สำนักหอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      **ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์**

      arrow icon resize วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Academic Search Complete  

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อ ดัชนีและบทคัดย่อบทความจากวารสารไม่น้อยกว่า 12,500 ชื่อ ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา
ครอบคลุม: Animal Science,  Anthropology,  Area Studies,  Astronomy,  Biology,  Chemistry, Civil Engineering,  Electrical Engineering,  Ethnic and Multicultural Studies,  Food Science,  General Science,  Geography,  Geology,  Law,  Materials Science,  Mathematics,  Mechanical Engineering,  Music,  Pharmaceutical Sciences,  Physics,  Psychology,  Religion and Theology,  Veterinary Science,  Women's Studies,  Zoology, and More…..

วิธีการสืบค้น       วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น1        วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้น2
วีดิทัศน์แนะนำบริการ Journal Alert          

CINAHL Complete 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข มากกว่า 4.5 ล้านรายการ ประกอบด้วยบทความฉบับเต็มมากกว่า 700,000 บทความจากวารสารมากกว่า 1,400 ชื่อ รายการบรรณานุกรมและบทคัดย่อจากวารสารมากกว่า 5,300 ชื่อ ครอบคลุมตั้งแต่ปีค.ศ. 1937-ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงหนังสือและตำรามากกว่า 275 รายการ เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF File เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access) 
ครอบคลุม: Critical Care Nurse,  Nursing Education Perspectives,  Nursing Economics,  Nursing Ethics  
วีดิทัศน์แนะนำการใช้1           วีดิทัศน์แนะนำการใช้2

ClinicalKey  

เอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3,700 ชื่อ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ วีดิทัศน์มัลติมีเดีย มากกว่า 2,500 รายการ และฐานข้อมูลยา Guideline ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 2007-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด บันทึกผล และพิมพ์ผลPrint ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้ 

สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)


**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน**(ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์)

ครอบคลุม: Advanced Basic Science,  Advanced Practice Nursing,  Allergy and Immunology,  Anesthesia,  Cardiothoracic Surgery,  Cardiovascular,  Critical Care,  Dentistry,  Dermatology,  Emergency,  Endocrinology and Metabolism,  Endocrinology/Diabetes,  Family Medicine,  Gastroenterology and Hepatology,  General Nursing,  Gynecology/Obstetrics,  Hematology,  Hematology,Oncology,and Palliative Medicine,  Infection Control,  Infectious Disease,  Internal Medicine,  Medical Education,  Neonatal and Perinatal Medicine,  Nephrology,  Neurology,  Neurosurgery,  Obstetrics and Gynecology,  Orthopedics,  Oncology,  Ophthalmology,  Otolaryngology,  Pain Medicine,  Pathology,  Pediatrics,  Physical Medicine and Rehabilitation,  Plastic Surgery,  Psychiatry,  Pulmonary/Respiratory,  Radiology,  Rheumatology,  Sleep Medicine,  Sports Medicine,  Surgery,  Urology
  วิธีการสืบค้น     
ProQuest Health and Medical Collection
แหล่งข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ หนังสือมากกว่า 100 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม:  Anatomy,  Physiology,  Biochemistry,  Pharmacology,  Microbiology,  Immunology,  Parasitology,  Pathology,  Communicable Diseases,  Cardiovascular Diseases,  Musculoskeletal Diseases,  Respiratory Diseases,  Hemic Diseases,  Lymphatic Diseases,  Digestive Diseases,  Urogenital Diseases,  Endocrine Diseases,  Nervous System,  Psychiatry,  Surgery,  Gynecology,  Obstetrics,  Dermatology,  Pediatrics,  Geriatrics,  Dentistry,  Otolaryngology,  Ophthalmology
 วิธีการสืบค้น  
Sage Premier   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SAGE ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา จำนวนมากกว่า 854 ชื่อ เข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบันแสดงผลในรูป HTML และ PDF
ครอบคลุม: Engineering,  Health Science,  Materials Science,  Social Science and Humanities
  แนะนำฐานข้อมูล        วิธีการสืบค้น 
(เอกสารแนะนำที่ใช้อยู่เป็นการแนะนำหน้า Platform เก่า ส่วนเอกสารแนะนำการใช้ Platformใหม่ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ScienceDirect    ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier มากกว่า 1,800 ชื่อ ครอบคลุม 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
ครอบคลุม:
     1. Physical Sciences and Engineering : Chemical Engineering,  Chemistry,  Computer Science,  Earth and Planetary,  Sciences, Energy,  Engineering,  Materials Science,  Mathematics,  Physics and Astronomy
      2. Life Sciences : Agricultural and Biological Sciences,  Biochemistry,Genetics and Molecular Biology,  Environmental Science,  Immunology and Microbiology,  Neuroscience
      3. Health Sciences : Medicine and Dentistry,  Nursing and Health Professions,  Pharmacology,Toxicology and Pharmaceutical Science,  Veterinary Science and Veterinary Medicine
      4. Social Sciences and Humanities : Arts and Humanities,  Business,Management and Accounting,  Decision Sciences,  Economics,  Econometrics and Finance,  Psychology,  Social Sciences
  แนะนำการใช้       Tutorials      การสืบค้นบทความฉบับเต็ม 
SpringerLink บริการหนังสือและวารสารในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering

ในส่วนของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer ที่ สกอ. จัดให้บริการนั้น ครอบคลุมบทความวารสารบับเต็มของวารสารไม่น้อยกว่า 2,065 ชื่อ และดูเอกสารฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม: Biomedical Sciences (1ชื่อ), Biomedicine (102ชื่อ), Business and Management (60ชื่อ), Chemistry (126ชื่อ), Criminology and Criminal Justice (10ชื่อ), Computer Science (110ชื่อ), Cultural and Media Studies (3ชื่อ), Dentistry (11ชื่อ), Earth Sciences (110ชื่อ), Economics (78ชื่อ), Education (5ชื่อ), Energy (5ชื่อ), Engineering (199ชื่อ), Environment (42ชื่อ), Finance (6ชื่อ), Geography (12ชื่อ), History (3ชื่อ), Law (19ชื่อ), Life Sciences (252ชื่อ), Linguistics (15ชื่อ), Literature (3ชื่อ), Materials Science (66ชื่อ), Mathematics (173ชื่อ), Medicine and Public Health (418ชื่อ), Medicine (2ชื่อ), Pharmacy (4ชื่อ), Philosophy (56ชื่อ), Physics (142ชื่อ), Political Science and International Relations (8ชื่อ), Psychology (71ชื่อ), Religious Studies (1ชื่อ), Social Sciences (78ชื่อ), Statistics(22ชื่อ)
   วิธีการสืบค้น     
บอกรับแบบแยกชื่อ/ได้สิทธิ์การเข้าใช้
Journals@Ovid วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อีก 236 ชื่อ ดูเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะปี 2008 นอกจากนี้ยังมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์อีกจำนวน 75 รายชื่อ
ครอบคลุม: Behavioral and Social Sciences,  Clinical Medicine,  Health Professions,  Life and Biomedical Sciences,  Life Sciences,  Medical Humanities,  Nursing,  Patient Education,  Pharmacology,  Physical Science and Engineering,  Public Health
Wiley Online Library วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 17 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
ครอบคลุม:  Biotechnology,  Dermatology,  Endodontic,  Food Science,  Mathematic,  Medicine,  Neurology,  Nursing,Dentistry and Healthcare
 รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
สำนักพิมพ์อื่น
International Journal Of Oral And Maxillofacial Implants  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านทันตแพทยศาสตร์

International Journal Of Periodontics And Restorative Dentistry  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านทันตแพทยศาสตร์

Journal of Orthopaedic&Sports Physical Therapy

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสหเวชศาสตร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปีค.ศ. 2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Journal of Pharmacutical Sciences

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านเภสัชศาสตร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปีค.ศ. 2015 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

Physical Therapy

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสหเวชศาสตร์
*เข้าใช้เอกสารฉบับเต็มได้ถึงปีค.ศ. 2016 เนื่องจากยกเลิกการบอกรับแล้ว

       arrow icon resize หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด

Access Medicine

หนังสือ ตำรา และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทางด้านการแพทย์และคลินิกของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill รวมถึงข้อมูลยา คู่มือผู้ป่วย ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ในวงการแพทย์ ตั้งแต่ปีค.ศ.2004-ปัจจุบัน
ครอบคลุม: Anesthesiology,  Basic science,  Behavioral medicine,  Pediatrics,  Dermatology,  Gastroenterology,  Geriatric Medical Care,  Infectious disease,  Medicine,  Kidney system,  Ophthalmology,  Pediatrics,  Neurology,  Psychiatrist,  Radiology
Access Pharmacy ฐานข้อมูลทางการเภสัชกรรม ผลิตโดย บริษัท Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 40 ชื่อ คู่มือสำหรับผู้ป่วย สูตรคำนวณทางด้านเภสัชกรรม กรณีศึกษา ฐานข้อมูลด้านยา วิดีโอและมัลติมิเดียมากกว่า 170 รายการ แบบฝึกหักทบทวน ในฐานข้อมูลเดียว ได้แก่ Videos & Animations, Interactive Guide to Physical Examination, Pharmacology Lecturer, Pharmacology Case, Virtual Case, Pathophysiology cases, Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
นอกจากนี้ยังมีเมนู Custom Curriculum เป็นอุปกรณ์ของ Admin หรือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งสามารถวางหลักสูตร, หัวข้อบทเรียน, วิดีโอ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล มาวางให้นักศึกษาเภสัชกรรมได้ศึกษา มีฟังก์ชั่นสร้างแบบฝึกหัด ถามและตอบ ทบทวนพร้อมเฉลยคำตอบ Food & Drug Administrative Medwatch และ Point-of-Care Tool: Quick Answers มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลทุกเดือนหรือเมื่อมีการพิมพ์ฉบับใหม่ สามารถเข้าใช้ผ่าน Computer และ Mobile แสดงผลในรูปแบบ HTML สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อไปใช้งานต่อได้ เข้าใช้ผ่าน IP Address โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ครอบคลุม: Pharmacy,  Pharmacotherapy  
 รายละเอียดเพิ่มเติม    วิธีการใช้

ClinicalKey  

 

 

    เอกสารฉบับเต็มทางสาขาวิชาทางด้านการแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3,700 ชื่อ วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 600 ชื่อ วีดิทัศน์มัลติมีเดีย มากกว่า 2,500 รายการ และฐานข้อมูลยา Guideline ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีค.ศ. 2007-ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด บันทึกผล และพิมพ์ผลPrint ได้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมใดใดได้  
     สมาชิกควรลงทะเบียนเพื่อการแสดงผลการใช้งานที่ครอบคลุมมากขึ้น และหากลงทะเบียนในเครือข่าย จะสามารถใช้งานนอกเครือข่ายได้ 6 เดือน (เมื่อครบกำหนด สามารถต่ออายุได้โดยการกลับมาลงทะเบียนในเครือข่ายอีกครั้ง)

**ขณะนี้ได้รวมฐานข้อมูล MD Consult เข้าไว้ด้วยกัน** (ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอกสารฉบับเต็มทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมหนังสือตำราไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง วารสารไม่น้อยกว่า 45 ชื่อเรื่อง Clinics of North America ไม่น้อยกว่า 31 ชื่อเรื่อง ข้อมูลยา คู่มือดูแลผู้ป่วย และข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์)

ครอบคลุม: Advanced Basic Science,  Advanced Practice Nursing,  Allergy and Immunology,  Anesthesia,  Cardiothoracic Surgery,  Cardiovascular,  Critical Care,  Dentistry,  Dermatology,  Emergency,  Endocrinology and Metabolism,  Endocrinology/Diabetes,  Family Medicine,  Gastroenterology and Hepatology,  General Nursing,  Gynecology/Obstetrics,  Hematology,  Hematology,Oncology,and Palliative Medicine,  Infection Control,  Infectious Disease,  Internal Medicine,  Medical Education,  Neonatal and Perinatal Medicine,  Nephrology,  Neurology,  Neurosurgery,  Obstetrics and Gynecology,  Orthopedics,  Oncology,  Ophthalmology,  Otolaryngology,  Pain Medicine,  Pathology,  Pediatrics,  Physical Medicine and Rehabilitation,  Plastic Surgery,  Psychiatry,  Pulmonary/Respiratory,  Radiology,  Rheumatology,  Sleep Medicine,  Sports Medicine,  Surgery,  Urology

  วิธีการสืบค้น
eBook Academic Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 170,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Cambridge University Press, Harvard University Press เป็นต้น และสำนักพิมพ์วิชาการต่างๆ เช่น Elsevier, Taylor&Francis, SAGE Publication, John Wiley&Sons เป็นต้น ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นพร้อมกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ การสั่งพิมพ์หรือบันทึกสามารถทำได้ครั้งละ 1 หน้า จำนวนสูงสุด 60 หน้า สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Digital Editions ในการอ่าน (สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง หรือภายในฐานข้อมูล) ยืมอ่านได้สูงสุด 365 วัน โดยผู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้เพื่อยืมหนังสือออกจากระบบ
ครอบคลุม: Science and Technology,  Health Science,  Social Science
วิธีการสืบค้น       แนะนำเพิ่มเติ่ม       Tutorials 
Proquest Dissertation
&Theses Global
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 1.5 ล้านชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1637
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีค.ศ. 1980
     ● ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทตั้งแต่ปีค.ศ. 1988
     ● ทุกๆ ปีจะมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ชื่อเรื่อง

     หากลงทะเบียนในเครือข่ายเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (My Search) จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น
ครอบคลุม: ทุกสาขาวิชา
  วิธีการสืบค้น

ProQuest Health and Medical Collection

แหล่งข้อมูลและงานวิจัยทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการเอกสารฉบับเต็มจากหนังสือมากกว่า 100 ชื่อ วารสารมากกว่า 2,400 ชื่อ และทรัพยากรอื่นๆ
ครอบคลุม: Anatomy,  Physiology,  Biochemistry,  Pharmacology,  Microbiology,  Immunology,  Parasitology,  Pathology,  Communicable Diseases,  Cardiovascular Diseases,  Musculoskeletal Diseases,  Respiratory Diseases,  Hemic Diseases,  Lymphatic Diseases,  Digestive Diseases,  Urogenital Diseases,  Endocrine Diseases,  Nervous System,  Psychiatry,  Surgery,  Gynecology,  Obstetrics,  Dermatology,  Pediatrics,  Geriatrics,  Dentistry,  Otolaryngology,  Ophthalmology
 วิธีการสืบค้น

ScienceDirect eBook 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier จำนวนมากกว่า 5,098 ชื่อครอบคลุม 19 สาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012-2017
ครอบคลุม: Agricultural, Biological, and Food Science (>448ชื่อ),  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (>312ชื่อ),  Chemical Engineering (>263ชื่อ),  Chemistry (>174ชื่อ),  Computer Science (>430ชื่อ),  Earth and Planetary Sciences (>203ชื่อ),  Energy (>300ชื่อ),  Engineering (>996ชื่อ),  Environmental Science (>139ชื่อ),  Finance (>114ชื่อ),  Forensics (>193ชื่อ),  Immunology and Microbiology (>102ชื่อ),  Materials Science (>470ชื่อ),  Mathematics (>114ชื่อ),  Neuroscience (>224ชื่อ),  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science (>159ชื่อ),  Physics and Astronomy (>63ชื่อ),  Psychology (>141ชื่อ)  
แนะนำการใช้         Tutorials         การสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม 
              รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (188 ชื่อ)
ซื้อขาดแบบแยกชื่อ

Books@Ovid

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ จำนวน 75 รายชื่อ นอกจากนี้ยังบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อีก 236 ชื่อซึ่งดูเอกสารฉบับเต็มในปีค.ศ. 2008
ครอบคลุม: Behavioral and Social Science,  Clinical Medicine,  Health Professions,  Life and Biomedical Sciences,  Nursing,  Patient Education,  Pharmacology
Ebrary   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 53 ชื่อ จากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลก สามารถดาวน์โหลด คัดลอก และพิมพ์ผล ได้ครั้งละบท มีพจนานุกรมและการแปลเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่นๆ
*หากหนังสือชื่อใดมีการดาวน์โหลดหรือคัดลอกเอกสารตามกำหนดครั้งที่กำหนดไว้แล้ว หนังสือชื่อดังกล่าวจะสามารถเปิดอ่านได้เท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการใดใดได้อีก
ครอบคลุม: Anatomy, Health,  Medicine,  Nursing,  Pharmacy,  Physiology,  Social Science,  Science
 วิธีการสืบค้น         รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ (53 ชื่อ)

 

Oxford Scholarship Online(OSO)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Oxford University Press ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 25 รายชื่อ และทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 19 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ได้
ครอบคลุม: Humanities and Social Sciences (19 ชื่อ),  Health Science (25 ชื่อ)
 รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ
SpringerLink eBook  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer มากกว่า 1,600 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ.2002-2004 ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งเล่มหรือทีละบท โดยสามารถเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลดไว้อ่านได้ถาวร หากลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว (Sign up / Login) จะได้รับสิทธิต่างๆ เช่น บันทึกคำค้น จัดเก็บเอกสาร แจ้งเตือน เป็นต้น

**สามารถเข้าใช้งานนอกเครือข่ายได้ โดยครั้งแรกต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายก่อน ทั้งนี้ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง สามารถใช้นอกเครือข่ายได้ 3 เดือน
ครอบคลุม:  Architecture / Design (1ชื่อ),  Biomedicine (65ชื่อ),  Business and Management (64ชื่อ),  Cultural and Media Studies (15ชื่อ),  Chemistry (100ชื่อ),  Computer Science (452ชื่อ),  Criminology and Criminal Justice (7ชื่อ),  Dentistry (2ชื่อ),  Earth Sciences (33ชื่อ),  Economics (80ชื่อ),  Education (148ชื่อ),  Energy (3ชื่อ),  Engineering (287ชิ่อ),  Environment (78ชื่อ),  Finance (9ชื่อ),  Geography (14ชื่อ),  History (17ชื่อ),  Law (14ชื่อ),  Life Sciences (163ชื่อ),  Linguistics (11ชื่อ),  Literature (6ชื่อ),  Materials Science (19ชื่อ),  Mathematics (185ชื่อ),  Medicine and Public Health (175ชื่อ),  Pharmacy (2ชื่อ),  Philosophy (61ชื่อ),  Physics (139ชื่อ),  Political Science and International Relations (22ชื่อ),  Popular Science (17ชื่อ),  Psychology (65ชื่อ),  Religious Studies (1ชื่อ),  Science (5ชื่อ),  Social Sciences (106ชื่อ),  Statistics (26ชื่อ),  Water (1ชื่อ)
Wiley Online Library   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 9 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ Wiley สามารถดาวน์โหลด คัดลอก พิมพ์ผล และแชร์ ได้
ครอบคลุม: Chemistry,  Computer Science and Information Technology,  Life Sciences,  Mathematics and Statistics,  Medicine,  Nursing,Dentistry and Healthcare
 รายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ

        arrow icon resize บทคัดย่อและการอ้างถึง และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด

Access Pharmacy

 

      ฐานข้อมูลทางการเภสัชกรรม ผลิตโดย บริษัท Mc Graw-Hill ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 40 รายการ คู่มือสำหรับผู้ป่วย สูตรคำนวณทางด้านเภสัชกรรม ฐานข้อมูลด้านยา วิดีโอและมัลติมิเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว ได้แก่ Videos & Animations, Interactive Guide to Physical Examination, Pharmacology Lecturer
Pharmacology Case, Virtual Case, Pathophysiology cases, Topics in Evidence-Based Pharmacy Practice
      นอกจากนี้ยังมีเมนู Custom Curriculum เป็นอุปกรณ์ของ Admin หรือ อาจารย์ผู้สอน ซึ่งสามารถวางหลักสูตร, หัวข้อบทเรียน, วิดีโอ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล มาวางให้นักศึกษาเภสัชกรรมได้ศึกษา มีฟังก์ชั่นสร้างแบบฝึกหัด ถามและตอบ ทบทวนพร้อมเฉลยคำตอบ Food & Drug Administrative Medwatch และ Point-of-Care Tool: Quick Answers มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลทุกเดือนหรือเมื่อมีการพิมพ์ฉบับใหม่ สามารถเข้าใช้ผ่าน Computer และ Mobile แสดงผลในรูปแบบ HTML สามารถพิมพ์เอกสารเพื่อไปใช้งานต่อได้ เข้าใช้ผ่าน IP Address โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

ครอบคลุม: Pharmacy,  Pharmacotherapy  

รายละเอียดเพิ่มเติม    วิธีการใช้

The Cochrane Library

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ สำหรับประกอบการตัดสินใจในการให้บริการและรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย 6 ฐาน ได้แก่
      1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDRS): ฐานข้อมูลปริทัศน์ด้านการรักษาโรค/สาธารณสุข โดยมีการประเมิน สังเคราะห์และสรุปอย่างเป็นระบบ
      2. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) : ฐานข้อมูลบทคัดย่อการปริทัศน์สารสนเทศ เหมาะกับผู้ที่ต้องการสรุปข้อมูลแบบกระชับ
      3. The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) : ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (บางรายการมีบทคัดย่อ) สิ่งพิมพ์/รายงานการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกในสาขาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
      4. The Cochrane Methodology Register (CMR) : ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (บางรายการมีบทคัดย่อ) สิ่งพิมพ์ที่ช่วยในการหาข้อมูลใหม่ โดยการใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงปริทัศน์วิธีการวิจัย หนังสือหรือบทความปริทัศน์
      5. The Health Technology Assessment (HTA) Database : ฐานข้อมูลรวบรวมรายงานการประเมินผลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเทคโนโลยีสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ สังคม จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ จากทั่วโลก
      6. NHS Economic Evaluation Database (NHS-EED) : ฐานข้อมูลว่าด้วยค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อตัดสินใจในการรักษา ซึ่งประกอบด้วยบทคัดย่อสารสนเทศในเรื่องดังกล่าวมากกว่า 5,000 รายการ

ครอบคลุม: Medical Research,  Health Technology Assessment,  Health Economic Evaluation

  วิธีการสืบค้น               วีดิทัศน์แนะนำการใช้              

Scopus

ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิง ครอบคลุมวารสารวิชาการมากกว่า 22,411 ชื่อ หนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 134,082 ชื่อ หนังสือชุดมากกว่า 539 ชุด และเอกสารการประชุมด้านวิศวกรรมศาสตร์และคอมพิวเตอร์มากกว่า 7.7 ล้านรายการ และอื่นๆ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก เช่น Elsevier, Springer, Wiley-Blackwel, Taylor&Francis เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลต่างๆ และเว็บไซต์ได้อีกด้วย

ครอบคลุม: Science,  Mathematics,  Engineering,  Technology,  Health and Medicine,  Social Sciences,  Arts and Humanities

 Tutorials

 

Uptodate

 

 

รวมหลักฐานทางคลินิกที่ช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมในการให้การรักษา รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบรรณาธิการจากทั่วโลกมากกว่า 6,300 คน บริการข้อมูลหลักฐานทางคลินิกมากกว่า 9,600 รายการ ข้อมูลทางด้านคลินิกมากกว่า 10,500 หัวข้อจากแพทย์เฉพาะทาง สารสนเทศเกี่ยวกับผู้ป่วยมากกว่า 1,500 หัวข้อ ข้อมูลยามากกว่า 5,400 ชนิด วารสารมากกว่า 466 ชื่อ ตั้งแต่ปีค.ศ 1989-ปัจจุบัน

ครอบคลุม: Patient Education,  Allergy and Immunology,  Anesthesiology,  Cardiovascular Medicine,  Dermatology,  Drug Information,  Emergency Medicine (Adult and Pediatric),  Endocrinology and Diabetes,  Family Medicine and General Practice,  Gastroenterology and Hepatology,  General Surgery,  Geriatrics,  Hematology,  Hospital Medicine,  Infectious Diseases,  Nephrology and Hypertension,  Neurology,  Obstetrics, Gynecology and Women's Health,  Oncology,  Palliative Care,  Pediatrics,  Primary Care (Adult),  Primary Care Sports Medicine (Adolescents and Adults),  Psychiatry,  Pulmonary and Critical Care Medicine,  Rheumatology,  Sleep Medicine

      


ฐานข้อมูลทดลองใช้   

ชื่อ รายละเอียด

-

-

    


ฐานข้อมูลที่เข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)
     
หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นบทความ วารสาร หนังสือ ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access) รวมถึงวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มาพร้อมฉบับพิมพ์ที่ห้องสมุดบอกรับ ขอบเขตของเนื้อหาและระยะเวลาการเข้าถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสำนักพิมพ์

     arrow icon resize บทความ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
BioMed Central:The Open Access Publisher   รวมวารสารด้านชีววิทยา เคมี และการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ BioMed Central
BMC Oral Health Open Access Journal ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงอณุพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และระบาดวิทยา
Canadian Medical Association Journal: CMAJ Open Open Access Journal ด้านการวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งเริ่มผลิตตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 เป็นต้นมา
Elsevier บริการ Open Access Journals ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งผลิตโดยสำนักพิมพ์ Elsevier
Free Medical Journals รวม Open Access Journal ทางด้านการแพทย์ โดย Flying Publisher
HighWire บริการบทความฉบับเต็มมากกว่า 2 ล้านบทความ ทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของสำนักพิมพ์ HighWire Press
IOPSCIENCE บริการบทความประเภท Open Access ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากสำนักพิมพ์ IOPSCIENCE Publishing
Journal of the American Heart Association: JAHA บริการ Open Access Journals ของ The American Heart Association
Medknow บริการ Open Access journals ด้านการแพทย์ โดยสำนักพิมพ์ Medknow ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ประเภท Open Access
PLOS Medicine วารสารประเภท Open Access ที่ว่าด้วยเรื่องปัจจัยต่างๆ ด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และชีวการแพทย์ วารสารยังเน้นที่การดำเนินทางคลินิก นโยบายสุขภาพ และ ความเข้าใจทางพยาธิสรีรวิทยาต่อการกำหนดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
Radiation Oncology บริการบทความในทุกแง่มุมของการวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาโรคมะเร็งโดยใช้การฉายรังสี ไม่ว่าจะเป็นผลการวิจัยทางชีววิทยารังสีระดับโมเลกุลและเซลล์ ฟิสิกส์รังสี เทคโนโลยีการฉายรังสี และด้านเนื้องอกวิทยาคลินิก
Wiley Open Access ให้บริการ Open Access Journal ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมี และการแพทย์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc
วารสารด้านทันตแพทยศาสตร์ (วารสารที่มีเครื่องหมาย * คือวารสารที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับฉบับพิมพ์ด้วย)
Angle Orthodontist  
*Australian Endodontic Journal  
BMC Oral Health Open Access Journal ด้านการป้องกัน การวินิจฉัย และการจัดการความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปาก รวมถึงอณุพันธุศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา และระบาดวิทยา
*British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
*Clinical Implant Dentistry and Related Research  
*Community Dentistry and Oral Epidemiology  
*Dental Materials  
*Dental Traumatology  
*International Endodontic Journal  
*International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery  
*Journal of Clinical Periodontology  
*Journal of Endodontics  
Journal of Esthetics and Restorative Dentistry  
*Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  
*Journal of Oral Implantology  
*Journal of Oral Pathology & Medicine  
*Journal of Periodontal Research  
*Journal of Public Health Dentistry  
*Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics  
วารสารและงานวิจัย คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

          arrow icon resize หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ รายละเอียด
ภาษาอังกฤษ
FreeBook4Doctors ให้บริการตำราเรียนทางด้านการแพทย์
INTECH ให้บริการหนังสือมากกว่า 2,500 ชื่อ และวารสาร 5 ชื่อ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ซึ่งในส่วนของหนังสือนั้นได้รับการจัดทำดัชนีอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science Book Citation Index (BKCI) ในปีค.ศ.2515 ดำเนินการโดยสำนักนำพิมพ์ INTECH ซึ่งเป็น 1 ในสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหนังสือประเภท Open Access ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์

          arrow icon resize เอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ชื่อ รายละเอียด
PubMed บริการข้อมูลการอ้างอิงมากกว่า 24 ล้านรายการที่เกี่ยวข้องกับชีวการแพทย์จาก MEDLINE วารสารด้านชีววิทยาศาสตร์ และหนังสือออนไลน์ ซึ่งข้อมูลการอ้างอิงดังกล่าวอาจจะให้การเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มจาก PubMed Central และเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ดูแลโดย US National Library of Medicine และ National Institutes of Health

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 51 guests and no members online