SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ-เว็บไซต์การศึกษา


การแนะแนว (Counseling)
การแนะแนวการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ
ศึกษาต่อต่างประเทศ
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

การรับสมัคร (Admission)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง

การศึกษาต่อเนื่อง
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การศึกษาแห่งชาติสภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ศูนย์ทดสอบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

การศึกษาต่างประเทศ
การศึกษาในต่างประเทศ

การศึกษาทางไกล (Distance learning)
โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-learning ของศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สถาบันการศึกษาทางไกล

การศึกษาทั่วไป (General)
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
เด็กดี
บทความวิชาการ ศธ.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
วิชาการ
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
รวมความรู้

การศึกษาพิเศษ
ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนศึกษาพิเศษ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ข้อมูล/สถิติ
ข้อมูลสถิติพื้นฐานการศึกษา
ข้อมูลโรงเรียนนานาชาติ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางการศึกษา
ดัชนีทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) : วารสารมองสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาไทย 

ข่าวสาร/วิทยุ/โทรทัศน์ (Broadcasting)
วิทยุเพื่อการศึกษา
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

เครือข่ายการศึกษา (Network)
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เครือข่ายการศึกษาทางเลือก
เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
เครือข่ายความรู้
เครือข่ายโรงเรียน

ทุนการศึกษา (Scholarship)
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา
ทุนการศึกษา International Scholarship
รวมข่าวทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ทุนการศึกษา I Got Grants 
ทุนการศึกษา Study Abroad
ทุนการศึกษา สำนักงาน กพ
ทุนการศึกษา Edu Park
ทุนรัฐบาล
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

วารสาร
Directory of Open Access Journal
The International Journal of Quality Assurance and Accreditation
ยูเนสโกคูริเย

วิจัย (Research)
ฐานข้อมูลการวิจัย
สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยการศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา


สื่อการสอน

โครงการพัฒนาสื่อการสอน Physics Cyber Lab
โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับนักเรียน
ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์พัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์
สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สหสาขาวิชา
สื่อการสอนภาษามือ
สื่อการสอนวิชาฟิสิกส์
สื่อการสอนวิทยาศาสตร์

หน่วยงานทางการศึกษา (Agency)
โครงการไทยเข้มแข็ง
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักการศึกษา กทม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
หมู่บ้านคร

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 60 guests and no members online


clear
Our website is protected by DMC Firewall!