SWU  |  E-mail  |  I-pass  |  Stat  |  LIB-Board     

 

 

 

ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC

ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC
             TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสมาชิก 
             วิธีการใช้

 

 

Iservice 2
Iservice 2 2

Iservice2 resize
Iservice4 resize

Iservice IR
Iservice 3

 

3 header resize

 

 endnote

We have 58 guests and no members online