นโยบายวิจัยหน่วยงาน

 

นโยบายวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง

 1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ร่วมทำวิจัย โดยมีโครงการวิจัยทั้งที่เป็นของตนเองหรือเป็นทีมเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อค้นหาความรู้ใหม่
 2. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทุกรูปแบบ และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 3. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนวิจัย/เครื่องมือวิจัย ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการวิจัย

คณะกรรมการวิจัย

 1. อาจารย์อรรณพ โพธิสุข ที่ปรึกษา
 2. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อาจารย์สาโรช เมาลานนท์) ประธานกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา กรรมการ
 4. นางพิมล เมฆสวัสดิ์ กรรมการ
 5. นางวนิดา วงศ์วัฒนะ กรรมการ
 6. นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

 1. กำหนดนโยบายวิจัยของสานักหอสมุดกลาง
 2. บริหารงานวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 3. พิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 4. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 5. สนับสนุนการเผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนโครงการ R 2 R

 1. ต้องเป็นการพัฒนางานประจำที่รับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองและต้องดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 2. เป็นงานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กร
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอขอทุนในฐานะหัวหน้าโครงการได้ไม่เกิน 1 โครงการ และเป็นผู้ร่วมโครงการอื่นได้อีกไม่เกิน 1 โครงการ
 4. โครงการที่เสนอขอทุนต้องผ่านผู้บังคับบัญชาในงาน และที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยให้ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนโครงการวิจัย

 1. ต้องเป็นงานวิจัยสถาบัน
 2. ใช้วิธีนำเสนอโครงการวิจัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด)
 3. โครงการที่เสนอขอทุนต้องผ่านผู้บังคับบัญชาในงาน และที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยให้ความเห็นชอบ

ดาวน์โหลด :

 

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

นิสิตรหัส 57 ตรวจสอบหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระ

 

นิสิตรหัส 57 ที่กำลังจะจบการศึกษา ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อหนังสือค้างส่ง
และค่าปรับค้างชำระก่อนขอจบการศึกษา

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

HiLights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   CL VPN  

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

     คู่มือสืบค้นข้อมูล

 

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

0

คน

 

 

 

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่ 06  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

About Us

 

     Library Manual

 

Top User

 

นิสิตที่มีจำนวนการเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รหัสประจำตัวจำนวน(ครั้ง)
58102011000 105
59110010203 89
59102010153 88
59110010233 85
59102010123 83

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 24  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ42432175.71
คณะวิทยาศาสตร์2261146064.57
คณะศึกษาศาสตร์45624152.85
คณะทันตแพทยศาสตร์36818951.36
คณะเศรษฐศาสตร์72636550.28

    [ See All ]

 

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

ezProxy ( ทดลองใช้ ) ( คู๋มือ )

 

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์