คู่มือ/ แนวการปฏิบัติงาน


แนวปฏิบัติการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักหอสมุดกลาง

แนวปฏิบัติเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว