new event mascot

ขยายเวลารับผลงาน!! กิจกรรมการออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) เพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งผลงานออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) เข้าประกวดโดยให้สื่อถึงอัตลักษณ์ขององค์กรคือ สำนักหอสมุดกลางห้องสมุดดิจิทัล คลังปัญญา ที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดระยะเวลา

1. ประกาศรับสมัครพร้อมส่งผลงานการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 (**ขยายเวลารับผลงานถึง 14 มิ.ย.67**)

2. คัดเลือกผลงาน 10 – 30 มิถุนายน 2567

3. ประกาศผลการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

  • กรอบแนวคิด

1. การประกวดต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การออกแบบต้องอ้างอิงตามสัญลักษณ์ LIBRO โดยต้องมีการปรับลายเส้นให้มีความสวยงามทางศิลปะ ทันสมัย มีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่ายในฐานสัญลักษณ์ (MASCOT) ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. สามารถออกแบบได้ทั้งสีและลายเส้นรูปแบบต่างๆ

3. ต้องมีภาพประกอบหลักที่มองเห็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างซ้ายและขวา รวมทั้งมีภาพอิริยาบทต่างๆ เพิ่มเติมจำนวน 10 ภาพ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ทักทาย ฯลฯ

  • เงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามลอกเลียนแบบ นำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือนำภาพ ใดภาพหนึ่งมาทำซ้ำ ดัดแปลง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด ไม่เคยเผยแพร่ในวงกว้าง และ ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีการลอกเลียนแบบในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานที่ใช้ในการ สมัครจะถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งงานต้องรับผิดชอบต่อการกระทำอันมีผลทางกฎหมาย

2. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุรหัสสีใน โหมด RGB เท่านั้น ออกแบบในขนาด A4 พร้อมระบุชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ สถานศึกษา/สถานที่ทำงาน หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล

3. การออกแบบชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา และ ด้านหลัง และแสดงออกถึงการสื่อสารทางอารมณ์ ท่าทาง และสีหน้าของตัวคาแรคเตอร์ ต้องมีจำนวน 10 อิริยาบท ขึ้นไป มีการแสดงความหมายของผลงาน แสดงความเป็นอัตลักษณ์ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และ สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

5. ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการปรับแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายได้

6. ผู้ที่ชนะการประกวดจะต้องส่งผลงานเป็น ไฟล์ Motion เพิ่มเติมดังนี้ ส่งไฟล์ After effect project คาแรคเตอร์ทั้ง 10 ตัว และไฟล์ภาพ PNG sequence และไฟล์ภาพ motion นามสกุลไฟล์ AVI , QuickTime , GIF (พื้นหลังโปร่งใส)

7. หากไม่มีผลงานใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ ผลการ ตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

  • การส่งผลงาน

ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานที่แสดงให้เห็นภาพทั้ง 4 มุมมองจำนวน 4 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย-ขวา และ ด้านหลัง และแสดงออกถึงการสื่อสารทางอารมณ์ ท่าทาง และสีหน้าของตัวคาแรคเตอร์ ต้องมีจำนวน 10 อิริยาบท ขึ้นไป โดยต้องส่งผลงานเป็นไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .eps ที่สามารถปรับแก้ไขได้ และนามสกุล .jpg, .png, .tiff โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล พร้อมระบุรหัสสีในโหมด RGB เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์พร้อมระบุชื่อหัวเรื่อง “ส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot)” ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ส่งมาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 ถึง 7 มิถุนายน 2567 (**ขยายเวลารับผลงานถึง 14 มิ.ย.67**) พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/WXyUoXwCznDNYA6T6 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการส่งอีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันว่าได้รับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว

  • เกณฑ์การตัดสินพิจารณา

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 40 คะแนน

2. การสื่อความหมายถึงอัตลักษณ์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30 คะแนน

3. ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการนำสื่อสัญลักษณ์มาพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 30 คะแนน

  • รางวัลการประกวด

- ผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร ออนไลน์ ทุกท่าน

  • การประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง https://lib.swu.ac.th ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และแจ้งผลทางโทรศัพท์ผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (MASCOT) โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้อง ส่งผลงานเป็น ไฟล์ Motion เพิ่มเติมดังนี้ ส่งไฟล์ After effect project คาแรคเตอร์ทั้ง 10 ตัว และไฟล์ภาพ PNG sequence และไฟล์ภาพ motion นามสกุลไฟล์ AVI , QuickTime , GIF (พื้นหลังโปร่งใส) พร้อมนำบัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล และต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

  • ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0-2258-4002-3 ต่อ 15339

  • กำหนดการ

สมัครและส่งผลงาน : 17 เมษายน - 7 มิถุนายน 2567 (**ขยายเวลารับผลงานถึง 14 มิ.ย.67**)

คัดเลือกผลงาน : 10 - 30 มิถุนายน 2567

ประกาศผลการคัดเลือก : 1 กรกฎาคม 2567

 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม