บริการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI) สำนักสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


      สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier: DOI) ผ่าน CrossRef สำหรับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถเผยแพร่ได้และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

 • ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ให้บริการ
  ให้บริการเฉพาะบทความวารสาร (Journal Article) ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สามารถเผยแพร่ได้และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • ผู้มีสิทธิ์ขอใช้บริการ
  บรรณาธิการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ/สำนัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 • ข้อตกลงในการขอใช้บริการ
  1. ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลจะต้องพร้อมให้บริการโดยไม่มีการแก้ไขเนื้อหาภายหลัง สามารถเผยแพร่ได้ และลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น
  2. กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการ (Metadata) หรือ URL ของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลหลังจากได้รับรหัส DOI ไปแล้ว
      ขอความกรุณาแจ้งสำนักหอสมุดกลางทุกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูล (ดังรายชื่อผู้ดำเนินการด้านล่าง)  • ขั้นตอนในการขอใช้บริการ
  บริการ 1 บริการขอรหัส DOI สำหรับบทความวารสารที่มีจำนวนมาก
         ขอบเขตการให้บริการ:
              กรณีที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการขอรหัส DOI ให้กับบทความวารสารในฐานข้อมูล SWU eJournals ที่มีจำนวนมาก เช่น บทความวารสารฉบับย้อนหลัง

         การดำเนินการ: 
              1. กรอก "แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI) สำหรับบทความวารสารในฐานข้อมูล SWU eJournals มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" คลิก (ต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย g.swu หรือ m.swu เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม)
              2. ทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อแจ้งขอดำเนินการพร้อมระบุชื่อของผู้ที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถประสานงานกลับได้
              3. บรรณาธิการวารสารของคณะ/สำนัก/สถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อเพื่อดำเนินการได้ที่คุณทรงยศ ขันบุตรศรี อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์ติดต่อภายใน 11983

  บริการ 2 บริการขอรหัส DOI สำหรับบทความวารสารเป็นรายฉบับ
         ขอบเขตการให้บริการ:
              1. กรณีที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการขอรหัส DOI ให้กับบทความวารสารในฐานข้อมูล SWU eJournals เป็นรายฉบับ หรือเป็นรายครั้งที่มีจำนวนบทความไม่มาก 
              2. กรณีที่บทความวารสารของคณะ/สำนัก/สถาบัน ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล SWU eJournals เช่น ให้บริการโดยตรงอยู่บนเว็บไซต์ของคณะ/สำนัก/สถาบัน หรือให้บริการในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (THAIJO) เป็นต้น

         การดำเนินการ: 
             1. กรอกรายละเอียดของรายการ (Metadata) ที่ต้องการขอรหัส DOI ในไฟล์ต้นแบบ  ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง)
                 *ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล Metadata ตามรายละเอียดการกรอกข้อมูลที่แจ้งไว้ในไฟล์ต้นฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
             2. กรอก "แบบฟอร์มขอรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (DOI) สำหรับบทความวารสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" คลิก (ต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย g.swu หรือ m.swu เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์ม) พร้อมแนบรายละเอียดของรายการที่ต้องการขอรหัส DOI (ดังในข้อ 1)
             3. ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูล Metadata และจำนวนรายการที่ส่งเข้าระบบ ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดกลางจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะผ่านทางอีเมล หลังจากนำข้อมูลลงทะเบียนเข้าระบบของ CrossRef แล้ว 

             หมายเหตุ: กรณีต้องการขอรหัส DOI ให้กับทรัพยากรดิจิทัลที่มีจำนวนมาก จะต้องทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อแจ้งขอดำเนินการ
                             พร้อมระบุชื่อของผู้ที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถประสานงานกลับได้


 • รายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ได้รับรหัส DOI แล้ว 
       ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ได้รับรหัส DOI แล้ว ได้ที่ https://bit.ly/4bgMfV6


 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง เบอร์ติดต่อภายใน 15381
       1. คุณปภาดา น้อยคำยาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       2. คุณกัญญดา งึมกระโทก อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier: DOI)
  DOI คืออะไร
  ความสำคัญของ DOI
  โครงสร้างของ DOI
  ค่าลงทะเบียน DOI
  CrossRef คืออะไร
  สืบค้น DOI จาก CrossRef