คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


โปรแกรม Turnitin 

1. ต้องการขอ Class ID ของห้องสมุดจะต้องทำอย่างไร 

ตอบ : ต้องเข้า E-Mail ของมหาวิทยาลัย (g.swu) แล้วเข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอ Class ID ของห้องสมุด  

 แบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin 

2. ถ้า Class ID หมดอายุจะต้องทำอย่างไร 

ตอบ : Class ID ของห้องสมุดจะหมดอายุวันที่ 30 หรือ 31 ของทุกเดือน หากต้องการขอใหม่สามารถขอได้ที่ lib.wu.ac.th > Icon Turnitin กรอกแบบฟอร์ม 

แบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin

3. ถ้า Class ID หมดอายุแล้วต้องสมัครสมาชิก Turnitin ใหม่หรือไม่ 

ตอบ : สมัครสมาชิก Turnitin สมัครครั้งเดียวสามารถใช้ได้ตลอดในการเป็นบุคลากรหรือนิสิตของ มศว 

4. จำนวน % ความซ้ำซ้อนของการตรวจ Turnitin ของ มศว ต้องไม่เกินเท่าไหร่ 

ตอบ :  การดูผลความซ้ำซ้อนของการตรวจ Turnitin จะไม่ดูที่ % เป็นหลัก แต่จะดูเนื้อหาภายในเล่มว่ามีความซ้ำซ้อนกับแหล่งไหนบ้าง และแถบสีแดงที่เป็นประโยคหรือยกมาทั้งข้อความ นิสิตจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย