ฐานข้อมูลออนไลน์จำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

1. คณะกายภาพบำบัด

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete) 

2. CINAHL Complete

3. SAGE Journals

4. SpringerLink Journal

5. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. NewsClip4

2. Scopus

3. UpToDate

4. 
Web of Science

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. NewsClip4

2. Scopus

3. 
Web of Science

3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ACS: American Chemical Society Journal

3. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete) 

4. Food Science Source NEW

5. H.W. Wilson

6. ScienceDirect eJournal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source NEW

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

8. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

5. คณะพยาบาลศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. CINAHL Complete

3. SAGE Journals

4. SpringerLink Journal 

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. ClinicalKey

2. NewsClip4

3. Scopus

4. 
Web of Science

6. คณะพลศึกษา

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. CINAHL Complete

3. Legal Source NEW

4. SpringerLink Journal

5. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

7. คณะแพทยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ASM Journals

3. CINAHL Complete

4. Proquest Medical Database 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Access Medicine

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. ClinicalKey

   Cochrane Library (ยกเลิกปีงบประมาณ 2564)

2. NewsClip4

3. Scopus

4. UpToDate

5Web of Science

8. คณะเภสัชศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ACS: American Chemical Society Journal

3. Legal Source NEW

4. Proquest Medical Database 

5. SAGE Journals

6. SpringerLink Journal

1. Access Medicine

2. Proquest Dissertation & Theses Global

3. ScienceDirect eBook

1. Access Pharmacy

2. ClinicalKey

3. NewsClip4

4. Scopus

5. 
Web of Science

9. คณะมนุษยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ACM Digital Library

3. Communication & Mass Media Complete

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

10. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Emerald Management

3. SAGE Journals

4. ScienceDirect eJournal

5. SpringerLink Journal

6. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

11. คณะวิทยาศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ACM Digital Library

3. ACS: American Chemical Society Journal

4. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete) 


5. APS Journals (Expired 31 Dec 2020)

6. ASM Journals

7. Food Science Source NEW

8. H.W. Wilson

9. Legal Source NEW

10. SAGE Journals

11ScienceDirect eJournal

12. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
   

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. ACM Digital Library

3. ACS: American Chemical Society Journal

4. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete) 


5. ASCE Library

6. IEEE/IET Electronic Library

7. SAGE Journals

8. ScienceDirect eJournal

9. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

13. คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Art & Architecture Complete NEW

3. Communication & Mass Media Complete

4. SAGE Journals

5. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

14. คณะศึกษาศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Education Research Complete

3. Education Source NEW

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

15. คณะเศรษฐศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source NEW

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

16. คณะสังคมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source NEW

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

3. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

17. บัณฑิตวิทยาลัย

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

18. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete)

3. Art & Architecture Complete NEW

4. Communication & Mass Media Complete

5. H.W. Wilson

6. SAGE Journals

7. ScienceDirect eJournal

8. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. ScienceDirect eJournal

5. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. H.W. Wilson

3. ScienceDirect eJournal

4. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

3. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete)

3. Art & Architecture Complete NEW

4. Communication & Mass Media Complete

5. H.W. Wilson

6. SAGE Journals

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Education Research Complete

3. Education Source NEW

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

23. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Education Research Complete

3. Education Source NEW

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete)

2. Education Research Complete

3. Education Source NEW

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

1.Proquest Dissertation & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science