ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามประเภท-กลุ่มสาขาวิชา

         สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับแยกชื่อ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อขาดแยกชื่อ สำหรับฐานข้อมูลออนไลน์นั้น จัดให้บริการทั้งฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือพิมพ์  ฐานข้อมูลหนังสือ/ปริญญานิพนธ์/รายงานการประชุม และฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่น บทคัดย่อ รายการบรรณานุกรมและการอ้างถึง สูตรยา สูตรเคมี ภาพ และข้อมูลสถิติรายงาน เป็นต้น
        ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดให้บริการนั้น ประกอบด้วยทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ/จัดซื้อโดย 1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** CL OpenAthens (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุด ทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)


Disciplines
Material Types
eJournals/Periodicals
eBooks
Abstracts/Others
Humanities and Social Sciences

Databases

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete) / สป.อว.

2. Art & Architecture Complete NEW / สป.อว.

3. Communication & Mass Media Complete

4. Education Research Complete

5. Education Source NEW / สป.อว.

6. Emerald Management /สป.อว.

7. H.W. Wilson

8. Legal Source NEW /สป.อว.

9. SAGE Journals

10. ScienceDirect eJournal /สป.อว.

11. SpringerLink Journal /สป.อว.

12. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism


eJournal Titles (บอกรับแยกรายชื่อ)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับแบบแยกชื่อจากสำนักพิมพ์อื่น คลิก

Databases

1. Education Research Complete

2. Proquest Dissertation & Theses Global /สป.อว.

3. SAGE Knowledge

4. ScienceDirect eBook


eBook Titles (ซื้อแยกรายชื่อ)

1. Cambridge Core (>140 ชื่อ)

2. eBook Collection (>60 ชื่อ)

3. Gale eBooks (53 ชื่อ)

4. iG Publishing eBook Library (>2,000 ชื่อ)

5. Oxford Scholarship Online (22 ชื่อ) 

6. SpringerLink eBook (>1,600 ชื่อ)/สป.อว.

7. Taylor & Francis eBooks (เดิม คือ CRCNetBASE) (>7,000 ชื่อ)

8. Wiley Online Library (12 ชื่อ)

Databases

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science /สป.อว.

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

Sciences and Technology

Databases

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete) / สป.อว.

2. Applied Science & Technology Source Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Computers & Applied Science Complete) / สป.อว.

3. ACM Digital Library /สป.อว.

4. ACS: American Chemical Society Journal /สป.อว.

5. ASCE Library

6. APS Journals

7. ASM Journals

8. Communication & Mass Media Complete 

9. Food Science Source NEW / สป.อว.

10. H.W. Wilson

11. IEEE/IET Electronic Library /สป.อว.

12. Legal Source NEW /สป.อว.

12. SAGE Journals

14. ScienceDirect eJournal /สป.อว.

15. SpringerLink Journal /สป.อว.

16. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism


eJournal Titles (บอกรับแยกรายชื่อ)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับแบบแยกชื่อจากสำนักพิมพ์ คลิก

Databases

1. ACM Digital Library /สป.อว.

2. Proquest Dissertation & Theses Global /สป.อว.

3. ScienceDirect eBook


eBook Titles (ซื้อแยกรายชื่อ)

1. Cambridge Core ( >140 ชื่อ)

2. eBook Collection (> 60 ชื่อ)

3. iG Publishing eBook Library (>2,000 ชื่อ)

4. SpringerLink eBook (>1,600 ชื่อ) /สป.อว.

5. Taylor & Francis eBooks (เดิม คือ CRCNetBASE) (>7,000 ชื่อ)

6. Wiley Online Library (26 ชื่อ)

Databases

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science /สป.อว.

Health Sciences

Databases

1. Academic Search Ultimate NEW
(อัพเกรดจาก Academic Search Complete) / สป.อว.

2. ASM Journals

3. CINAHL Complete

4. ClinicalKey /คณะแพทย์ฯ

5. Legal Source NEW /สป.อว.

6. Proquest Medical Database /คณะแพทย์ฯ

7. SAGE Journals

8. ScienceDirect eJournal /สป.อว.

9. SpringerLink Journal /สป.อว.

10. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism


eJournal Titles (บอกรับแยกรายชื่อ)

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับแบบแยกชื่อจากสำนักพิมพ์ คลิก

Databases

1. Access Medicine /คณะแพทย์ฯ

2. Access Pharmacy

3. ClinicalKey /คณะแพทย์ฯ

4. Proquest Dissertation & Theses Global /สป.อว.

5. Proquest Medical Database /คณะแพทย์ฯ

6. ScienceDirect eBook


eBook Titles (ซื้อแยกรายชื่อ)

1. Books@Ovid (75 ชื่อ) /คณะแพทย์ฯ

2. Gale eBooks (53 ชื่อ)

3. ProQuest eBook Central (เดิม คือ Ebrary)
(149 ชื่อ)/คณะแพทย์ฯ/พยาบาลศาสตร์

4. Oxford Scholarship Online (22 ชื่อ)

5. SpringerLink eBook (>1,600 ชื่อ) /สป.อว.

6. Wiley Online Library (21 ชื่อ)

Databases

1. Access Pharmacy

2. ClinicalKey /คณะแพทย์ฯ

   Cochrane Library /คณะแพทย์ฯยกเลิกบอกรับงบ64

3. NewsClip4

4. Scopus

5. UpToDate /คณะแพทย์ฯ

6. Web of Science /สป.อว.