เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ

 

1.การสืบค้น (Searching)

2.การคัดกรองผลการสืบค้น (Refining your search results)

3.การวิเคราะห์ผลการสืบค้น (Analyzing your search results)

4.การจัดการผลการสืบค้น (Managing your search results)

 

1.การสืบค้น (Searching)

1.1 การเตรียมคีย์เวิร์ด (Preparing your keywords)

 • ควรจะเป็นคํานาม (Noun)
 • คําพ้องความหมาย คําเหมือนคําคล้าย (Synonym) เช่น hypertension กับ high blood pressure หรือ woman female lady girl เป็นต้น

ตัวอย่างการเตรียมคีย์เวิร์ด เพื่อคัดเลือกวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยหลายประเภท

  เรื่องที่ต้องการสืบค้น คือ

  การบําบัดหรือจัดการอาการปวดหลังสวนล่างแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

 • อาการปวดแบบเฉียบพลัน acute pain
 • อาการปวดแบบเรื้อรัง chronic pain
 • หลัง Back
 • หลังสวนล่าง low back
 • การจัดการ Management

1.2. การใชเครื่องหมายช่วยในการสืบค้น (Wildcards)

  * ละตัวอักษรตัWงแต่ 0 ตัวอักษรเป็นต้นไป

  ตัวอย่างเช่น manag* จะค ้นหา manage manages manager management

  ? แทนที่ตัวอักษรเพียงตัวเดียวเท่านั้น

  wom?n จะค้นหา woman women หรือ fib?? จะค ้นหา fiber fibre

  “……” ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์

  “lung cancer” “stingless bee” “hard of hearing” เป็นต้น

  (………) จัดลําดับการสืบค้นก่อนหลัง

  rabies AND (dog OR cat)

1.3. การสร้างเงื่อนไขเพื่อการสบค้นโดยใช้ตัวชื่อม (Operators)

 • AND ค้นหาทุกคํา
 • ตัวอย่าง insulin AND diabetes

  ทั้ง insulin และ diabetes ต้องพบอยู่ในบทความเดียวกัน

 • >OR ค ้นหาอย่างน้อยหนึ่งคํา
 • ตัวอย่าง heart OR cardiac

  heart หรือ cardiac คําใดคําหนึ่งต้องปรากฎอยู่ในบทความ

 • NOT ปฎิเสธการค้นหาคํานี้
 • rabies NOT dogs

  rabies ซึ่งเป็นคําแรกต้องปรากฎในบทความ แต่คําที่สองคือ dogs ต้องไม่ปรากฎอยู่ในบทความ

  การใชตัวเชื้อมเพื่อกําหนดคําให้อยู่ใกล้กันภายในจํานวนคําที่กําหนด ทั้งนี้การใชตัวเชื่อม NEAR ใช้ได้กับ บางฐานข้อมูลเท่านั้น

 • NEAR/n การตั้งค่าให ้คําอยู่ใกล ้กันภายในจํานวนคําที่กําหนด (n)
 • NEAR/3-5 phrase กําหนดให้อยู่ภายในกลุ่มคําหรือวลีเดียวกัน
 • ตัวอย่าง drying NEAR/3 vegetable ผลการสบค้นที่พบ คือ คําว่า drying อยู่ในตําแหน่งที่ใกล้กับคําว่า vegetable ภายในหรือไม่เกิน 3 คํา โดยที่ลําดับของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้

 • NAER/15 same sentence กําหนดใ้ห้อยู่ภายในประโยคเดียวกัน
 • ตัวอย่าง drying NEAR/15 vegetable ผลการสบค้นที่พบคือคําว่า drying อยู่ในตําแหน่งที่ใกล้กับคําว่า vegetable ภายในหรือไม่เกิน 15 คํา หรือประมาณการว่าทั้งสองคําต้องปรากฎภายในประโยคเดียวกัน โดยที่ลําดับ ของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้

 • NAER/50 same paragraph กําหนดให้อยู่ภายในย่อหน้าเดียวกัน
 • ตัวอย่าง drying NEAR/50 vegetable ผลการสบค้นที่พบ คือ คําว่า drying อยู่ในตําแหน่งที่ใกล้กับคําว่า vegetable ภายในหรือไม่เกิน 50 คํา หรือประมาณการว่าทั้งสองคําต้องปรากฎภายในย่อหน้าเดียวกัน โดยที่ลําดับ ของคําจะปรากฎคําใดก่อนก็ได ้

1.4 วิธีการสืบค้น (Search Methods)

 • Basic search ค้นทุกเขตข้อมูล ผลลัพธ์การสบค้นจะมีปริมาณมากและกว้าง
 • Advanced search เลือกกําหนดเขตข้อมูลได ้ สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ดี ปริมาณผลการสืบค้นไม่ มากและแคบกว่า Basic search

 

2. การคัดกรองผลการสืบค้น (Refining your search result)

การคัดกรองผลการสืบค้น (Refining your search result) ทําได้โดย

 • การคัดกรองผลการสืบค้นหรือจํากัดผลการสืบค้นให ้แคบลงได้โดย
 • การเพิ่มคีย์เวิร์ด (Adding more keywords)
 • การเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ (Choosing your subjects)
 • การกําหนดปีที่ิพิมพ์ (Limiting a search by publication year)
 • การกําหนดเขตข้อมูล (Specifying fields)
 • ประเภทสิ่งพิมพ์ (Publication types)

 

3. การวิเคราะห์ผลการสืบค้น (Analyzing your search results)

 • การวิเคราะห์ผลการสืบค้นด้วยการจัดเรียงผลลัพธ์ (Sort results by)
  • Relevance (จัดเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด)

 

4. การจัดการผลการสืบค้น (Managing your search results)

การจัดผลการสืบค้น อันได ้แก่ ข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic info rmation) และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

 • การสงพิมพ์ (Printing)
 • การบันทึกข้อมูล (Saving)
 • การอีเมล (Email)
 • การนําข้อมูลบรรณานุกรมออก (Exporting citation)
  • โปรแกรม EndNote
  • Text file

 

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

นิสิตรหัส 57 ตรวจสอบหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระ

 

นิสิตรหัส 57 ที่กำลังจะจบการศึกษา ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระก่อนขอจบการศึกษา

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

Highlights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

     

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

523

คน

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่ 06  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

Number of resources borrowed

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ( CL )

53

รายการ

ห้องสมุดองครักษ์ ( OKL )

57

รายการ

About Us

 

     Library Manual
     News
     Stats

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 20  สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะวิทยาศาสตร์226100.00
คณะศึกษาศาสตร์45600.00
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร57200.00
คณะแพทยศาสตร์113500.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์170600.00

    [ See All ]

 

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์