การดำเนินงานระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015)

 

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ปี 2567
-----------------------------

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการสำนักหอสมุดกลาง
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนร่วม
โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ
ภายใต้การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคน


ประกาศ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

คณะกรรมการ ISO

ระบบจัดเก็บเอกสาร ISO