ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ :

  • สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

  1. เป็นแหล่งทรัพยากรที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  2. สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
  3. สนับสนุนการพัฒนาการบิรการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
  4. การพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ :