ปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

 

 ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สำนักหอสมุดกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

                                                                                                                                                                   >> ปริมาณการใช้ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน 
                                                                                                                                                                         [ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2567]

 

 ปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ OpenAthens โดยสำนักหอสมุดกลาง

 ปริมาณการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบบอกรับแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง

 

ปริมาณการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบซื้อขาดแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง    

 

รายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

 

 รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

 

สรุปผลสำรวจต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง