คลังสถาบัน (SWU IR)

คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(SWU Institutional Repository- SWU IR)

 1. คลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของสถาบันที่จัดเก็บผลงานหรือผลผลิตของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต หรือสมาชิกในประชาคม มศว ในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วารสาร  ชุดข้อมูล ภาพ โปสเตอร์ สไลด์ที่ ประกอบการสอน ไฟล์เสียง วีดิทัศน์ โดยมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการสงวนรักษา มีการจัดทำดัชนีที่ได้มาตรฐานและสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศนี้ได้ 

 นโยบายคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • จัดเก็บรวบรวมผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์หรือสมาชิกในประชาคม มศว ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น
 • การกำหนดสิทธิการเผยแพร่สามารถกำหนดได้ตามความประสงค์จากเจ้าของผลงาน
 • เน้นเนื้อหาทางวิชาการที่เป็นหนังสือ สื่อการสอน เอกสาร บทความ งานวิจัย หรืออื่น ๆ
 • ใช้ระบบการจัดเก็บถาวรและสำรอง เพื่อช่วยไม่ให้สื่อสูญหาย
 • จัดทำเมทาเดทาที่เป็นมาตรฐานที่สามารถสืบค้นได้

 ประเภททรัพยากรในคลังสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ผลงานของอาจารย์/บุคลากร ได้แก่ สื่อการสอน เอกสาร บทความ และงานวิจัย 
 • จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในรูปของสิ่งพิมพ์ หรือภาพ
 • เอกสาร ภาพ โปสเตอร์ สไลด์ ไฟล์เสียง วีดิทัศน์ 

 

ผู้ที่นำสารสนเทศเข้าสู่ระบบ

– สำนักหอสุมดกลางเป็นผู้นำเข้า

คณะ/คณาจารย์ สามารถแจ้งความประสงค์และส่งไฟล์ข้อมูลเพื่อให้สำนักหอสมุดกลางนำเข้าสู่ระบบ (ติดต่อได้ที่ คุณปภาดา น้อยคำยาง ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์ภายใน 15381 หรือ 02-2584002-3 ต่อ 156)

– เจ้าของผลงานนำเข้าเอง/หรือบุคลากรของคณะเป็นผู้นำเข้า

คณะ/คณาจารย์ สามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยตนเอง ซึ่งสำนักหอสมุดกลางมีบริการให้คำแนะนำและดูแลการนำข้อมูลเข้า โดยติดต่อได้ที่คุณปภาดา น้อยคำยาง (อีเมลและเบอร์ติดต่อตามด้านบน)

แนะนำเว็บไซต์คลังสถาบัน http://ir.swu.ac.th

ภายใน SWU IR แบ่ง Communities เป็นคณะ สำนัก สถาบันต่างๆ ภายใน Communities สามารถแบ่งออกเป็นภาควิชาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้คณะ (Sub-Communities) สามารถแบ่ง Collections ตามประเภทของวัสดุดิจิทัลที่จะจัดเก็บได้

รูปแบบการจัดเก็บเพื่อการเผยแพร่ มี 4 รูปแบบ คือ 

 1. Public ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟล์ได้
 2. SWU Member เฉพาะประชาคม มศว เท่านั้น
 3. Semi-Close  เฉพาะกลุ่ม หรือ สาขาวิชา หรือ คณะ เท่านั้น
 4. Close ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์เอกสารได้ (ติดต่ออาจารย์ เจ้าของผลงาน)

การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร สามารถทำได้ 2 รูปแบบคือ 

 1. ใช้การกำหนดด้วยสิทธิของ admin ของแต่ละหน่วยงาน
 2. ใช้การกำหนดสิทธิด้วย g.swu.

 

FAQ

1. ถ้าให้สำนักหอสมุดกลางนำเอกสารงานโครงงานนิสิตที่มีจำนวนเยอะมาก เข้าระบบให้ได้หรือไม่ 

Ans: คณะ/คณาจารย์ สามารถแจ้งความประสงค์และส่งไฟล์ข้อมูล เพื่อให้สำนักหอสมุดกลางนำเข้าสู่ระบบ (ติดต่อได้ที่ คุณปภาดา น้อยคำยาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์ภายใน 15381 หรือ 02-2584002-3 ต่อ 156) ปัจุบันทางสำนักหอสมุดกลาง ได้นำ senior project จากหลายคณะเข้าสู่ระบบในทุกปีอยู่แล้ว

2. ถ้าให้สำนักหอสมุดกลางนำเอกสารงาน เข้าสู่ระบบให้ แต่อยากกำหนดสิทธิให้ เจ้าของผลงานเข้าถึงได้เท่านั้นได้หรือไม่ 

Ans: ได้ เอกสาร หรือสื่อต่างๆสามารถ เปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงหรือการเผยแพร่ได้ตลอดเวลา ตามความประสงค์ของเจ้าของผลงาน 

3. สามารถนำหนังสือที่ download มาจาก Internet เข้าระบบได้หรือไม่  

Ans: คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล จัดเก็บเฉพาะผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์หรือสมาชิกในประชาคม มศว เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำเอกสารที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าสู่ระบบ 

4. ถ้ามีการ download เอกสารจาก คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิการเข้าถึงได้หรือไม่  

Ans: เจ้าของผลงานสามารถกำหนดสิทธิการอนุญาตให้เผยแพร่บางส่วน เช่น บทคัดย่อเท่านั้นหรือ สิทธิการ download เอกสารเต็มได้ หรือ เจ้าของผลงานสามารถแจ้งทางสำนักหอสมุดกลาง ให้ช่วยเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ได้ตลอดเวลา

 

SWU Institutional Repository SWU IR