การประเมินแหล่งสารสนเทศ

การประเมินแหล่งสารสนเทศ

1.ความน่าเชื่อถือ

  - มี peer review หรือเป็นวิชาการ

  - บทความปรากฏบน site ที่มีผู้รับผิดชอบ

  - สามารถติดต่อผู้เขียนได้

2. ความครอบคลุม/ความสอดคล้อง

   - ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักวิชาการ ทั่วไป กลุ่มเฉพาะ

   - ระดับและความเหมาะสมของเนื้อหาสำหรับหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า

   - ช่วงเวลาที่ครอบคลุม

3. อคติ/ความถูกต้องแม่นยำ

   - วิธีการนำเสนอสารสนเทศเป็นอย่างไร (ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น โฆษณาชวนเชื่อ)

   - หากเป็นข้อเท็จจริง ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ

   - มีอคติด้านใดหรือไม่ เช่น การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา  หากมีได้แสดงออกอย่างชัดเจนหรือไม่

4. ความเป็นปัจจุบัน

   - เป็นสารสนเทศล่าสุด หรือจำเป็นต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่

   - มีเนื้อหาบางส่วนที่ล้าสมัย หรือเก่าเกินความต้องการหรือไม่

5. คุณภาพ

   - ใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

   - เขียนได้อย่างชัดเจน

   - มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เชื่อมต่อผลงาน

   - ผู้เขียนเห็นด้วยกับนักวิชาการส่วนใหญ่หรือไม่

 

การประเมินทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ต

1.ผู้เขียน

  -มีชื่อผู้เขียน/ผู้สร้างเพจ

  - มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ (อาชีพ ประสบการณ์ ตำแหน่ง/การศึกษา)

  - ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น email

   - มีลิงก์หน้าโฮมเพจ

   - มีผู้สนับสนุน เช่น หน่วยงาน องค์กร

   - มีชื่อโดเมน/URL ที่แสดงแหล่งของสารสนเทศ

   - หากไม่ระบุเจ้าของ ต้องสามารถบอกแหล่งกำเนิดของ site จากที่อยู่ได้

2. จุดมุ่งหมาย

    - กลุ่มผู้ชม  หากไม่ระบุก็ต้องเป็นการให้ความรู้ สอน หรืออธิบาย

3. ความเป็นปรนัย

   - สารสนเทศนั้นเป็นข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือโฆษณาชวนเชื่อ

  - ทัศนะของผู้เขียนเป็นปรนัยหรือบางส่วน

  - ผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรใดหรือไม่

  - เนื้อหาของเพจได้รับการรับรองเป็นทางการจากสถาบันหรือองค์กร

4. ความถูกต้องแม่นยำ

   - แหล่งสารสนเทศที่ใช้มีรายการอ้างอิง

  - มีผู้รับผิดชอบสำหรับความแม่นยำ

   - สารสนเทศผ่านการรีวิวหรืออ้างอิง

5. ความน่าเชื่อถือ

   - สารสนเทศมีความน่าเชื่อถือหรือมีกรณีสนับสนุนหรือไม่

   - มีการสนับสนุนจากสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

   - มีรายการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ