นโยบายวิจัยส่วนงาน

นโยบายวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง

 1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ ร่วมทำวิจัย โดยมีโครงการวิจัยทั้งที่เป็นของตนเองหรือเป็นทีมเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อค้นหาความรู้ใหม่
 2. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทุกรูปแบบ และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 3. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนวิจัย/เครื่องมือวิจัย ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการวิจัย

 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง

 1. รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา ที่ปรึกษา
 2. นางพิมล เมฆสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
 3. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์) ประธานกรรมการ
 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ) กรรมการ
 5. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นางมัณฑนา เจริญแพทย์) กรรมการ
 6. นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์ กรรมการและเลขานุการ

 

หน้าที่

 1. บริหารงานวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 2. พิจารณาทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง
 3. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 4. สนับสนุนการเผยแพร่ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนโครงการวิจัย

 • ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยของสำนักหอสมุดกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ