พันธกิจ / ค่านิยม

ปรัชญา :

แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ปณิธาน :

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วิสัยทัศน์ :

สำนักหอสมุดกลางจัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ

 

พันธกิจ :

จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

ค่านิยมองค์กร : WE CARE "เราใส่ใจให้บริการ"

W > Will ความตั้งใจแน่วแนให้บริการ

E > Empathy ความเอาใจใส่ให้บริการ

C > Convenience ความสะดวกของบริการ

A > Accuracy ความแม่นยําของบริการ

R > Rapidness ความรวดเร็วของบริการ

E > Effectiveness ความมีประสิทธิภาพของบริการ