นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

        สำนักหอสมุดกลางมีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดให้บริการครอบคลุมสำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตรห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และห้องสมุดโพธิวิชชาลัย (สระแก้ว)

        ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรฉบับพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ และวารสาร/หนังสือพิมพ์ และ 2) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาแบบแยกรายชื่อ และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ด้วยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และการช่วยลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
  2. เพื่อรวบรวมวัสดุที่ส่งเสริมการศึกษาทั่วไปในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อคงความเข้มแข็งของกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา
  4. เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย


การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

       1. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย

              1.1 หนังสือ เน้นเนื้อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน และเนื้อหาทั่วไปในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดจำนวนเล่มในการจัดหาหนังสือแต่ละรายชื่อ ดังนี้


ประเภทหนังสือ
จำนวนเล่ม*/ชื่อเรื่อง
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ
ตำราหลัก/หนังสือวิชาการ 3-10 เล่ม 1-2 เล่ม
หนังสือทั่วไป 1-2 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือสำหรับเด็ก 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือได้รับรางวัล 1-3 เล่ม 1 เล่ม

* จำนวนเล่มอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามแต่กรณี

                    ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะ/สำนัก/สถาบัน และคณาจารย์ เพื่อขอความร่วมมือเสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบันและภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะขอให้ผู้ใช้บริการพิจารณาเลือกใช้หนังสือที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการอยู่แล้วเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นในรูปฉบับพิมพ์หรือจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

              1.2 วารสารและหนังสือพิมพ์ เน้นการบอกรับวารสารวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา รวมทั้งความรู้ทั่วไป โดยกำหนดจำนวนฉบับในการจัดหาในแต่ละรายชื่อ ดังนี้

วารสาร/หนังสือพิมพ์จำนวนฉบับ
วารสารภาษาไทย 1
วารสารภาษาต่างประเทศ 1
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 1
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1

                      กรณีที่ คณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับวารสารวิชาการใดใด จะต้องทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมการพิจารณาและขอตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป และดำเนินการให้สอดคล้องกับรอบการบอกรับวารสาร

         2. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

              2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ เน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก เนื่องจากสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ เอกสารอ้างอิง คลิปข่าว และอื่นๆโดยใช้งบประมาณประจำปีในการบอกรับ/จัดซื้อ และใช้วิธีการบอกรับ/จัดซื้อจากสำนักพิมพ์โดยตรง/ตัวแทนจำหน่าย หรือในลักษณะภาคีความร่วมมือ

                   กรณีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาที่คณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับหรือจัดซื้อ จะต้องทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมการพิจารณาและขอตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป 

             2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กรณีเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่แยกซื้อเป็นรายชื่อนั้น จะพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์ในนามคณะ/สำนัก/สถาบัน ผ่านระบบเสนอซื้อหนังสือ CLBS บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง (http://clbs.swu.ac.th/bookorder/)

             2.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กรณีเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการบอกรับแยกเป็นรายชื่อนั้น จะพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์ในนามคณะ/สำนัก/สถาบัน ทั้งนี้ให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมการพิจารณาและขอตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป

            2.4 โปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้กว้างขวาง เช่น โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง และโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เป็นต้น


งบประมาณ

         สำนักหอสมุดกลาง ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อการบริหารงานประจำส่วนงานในภาพรวม และสำนักหอสมุดกลางจะตัดงบประมาณร้อยละ 40 จากงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง โดยได้แบ่งอัตราสัดส่วนสำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ (โดยประมาณ)
ทรัพยากรฉบับพิมพ์ ร้อยละ 20
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 80รายละเอียดการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

        1. การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

        2. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
               2.1 หนังสือภาษาไทย
               2.2 หนังสือภาษาอังกฤษ

        3. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ               งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2565