ประกันคุณภาพการศึกษา

งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุดกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2556

   อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมรับรางวัล "รางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการ 2556" จากอธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประเภทรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับดีมาก (4.79 คะแนน)