Impact Factor

  • Journal Metrics

    • Web of Science

     Journal Citation Reports: การจัดอันดับวารสารในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ จำกัดเฉพาะการอ้างถึงข้อมูลวารสารที่ทำดัชนีใน Web of Science โดยการคำนวณที่อิงตามช่วงระยะเวลาสองปี และคำนวณโดยการแบ่งจำนวนการอ้างถึงในปีของ JCR ตามจำนวนบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ค่า impact factor 2 หมายความว่า บทความที่ตีพิมพ์ช่วง 1 หรือ 2 ปีได้มีการอ้างถึง 2 ครั้ง

     5-Year Impact Factor : จำนวนครั้งที่บทความจากวารสารที่ตีพิมพ์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาถูกอ้างถึงในปีของ JCR ที่กำหนด

     Immediacy Index : จำนวนครั้งที่บทความหนึ่งถูกอ้างถึงในปีที่มีการตีพิมพ์

     Cited Half-Life : ปีเฉลี่ยของบทความที่อ้างถึงโดยวารสารในปี JCR เช่น ใน JCR 2014 วารสาร International Social Work ได้ค่าการอ้างถึง half-life of 7.1 ซึ่งหมายความว่า ร้อยละ 50 ของบทความที่อ้างถึงโดยบทความใน International Social Work ในปี ค.ศ. 2014 มีการตีพิมพ์ระหว่างปีค.ศ. 1995 และ 2014

     Article Influence Score : เป็นคะแนนในการวัดผลอิทธิพลของบทความในวารสารในช่วง 5 ปีแรกตั้งแต่มีการตีพิมพ์ คำนวณโดยการคูณคะแนน Eigenfactor ด้วย 0.01 แล้วหารด้วยจำนวนบทความในวารสาร


    • Scopus

     SCImago Journal & Country Rank: ช่องทางที่แสดงวารสารและตัวชี้วัดสาขาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศจากข้อมูลในฐานข้อมูล Scopus ตัวชี้วัดนี้สามารถนำไปใช้ประเมินและวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลัก โดยสามารถเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์แยกกันได้ สำหรับการจัดอันดับระดับประเทศนั้น อาจมีการเปรียบเทียบและวิเคราะห์แยกจากกัน มีการแบ่งกลุ่มสาขาวิชา (27 หัวข้อหลัก) หัวข้อย่อย 313 ข้อมูลอ้างอิงได้จากชื่อเรื่อง จำนวน 34,100 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกมากกว่ามากกว่า 5,000 แห่ง และมาตรวัดการทำงานระดับประเทศจากทั่วโลก จำนวน 239 ประเทศ

     CiteScore: เป็นวิธีการวัด Citation impact ของรายชื่อวารสารแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์ตามปกติโดยคำนวณค่าเฉลี่ยของการอ้างถึงตามปีปฏิทินของหัวข้อที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนั้นในช่วงสามปีของวาระการนำเสนอที่ประชุม ซึ่งจะนับปีตามปกไม่ใช่ตามปีที่เผยแพร่บนออนไลน์ และเป็นการรายงานปีละครั้งไม่ใช่รายวันอย่างเช่นใน Scopus โดยใส่ชื่อวารสาร สำนักพิมพ์ หรือ ISSN แล้วกำหนดสาขาวิชาที่ต้องการ ก็จะปรากฏรายชื่อวารสารและค่า Citation impact

     Scopus journal analyzer: เป็นการเปรียบเทียบวารสาร Impact factor ของวารสารจากแหล่งจำนวน 10 รายการ โดยสามารถค้นได้ตามชื่อวารสาร หรือ ISSN และสามารถเปรียบเทียบด้วย SJR หรือ SNIP (Source Normalized Impact per Paper) ตามการอ้างถึงในสาขาวิชา


    • Eigenfactor.org

     : ฐานข้อมูลแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย รายชื่อวารสารสามารถสืบค้นได้ด้วย ISSN สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ ชื่อบางส่วนของวารสารหรือจากลำดับของ Citation Report ISI เป็นการประเมินผลสิ่งพิมพ์วิชาการ เช่น ความมีประสิทธิผลค่าใช้จ่ายในการบอกรับ


   • Harzing.com

    : รวบรวมรายชื่อวารสารที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์และธุรกิจ รวมทั้งการดาวน์โหลดโปรแกรม Publish or Perish ที่สามารถใช้กับ Google Scholar และ Microsoft Academic

   • Quartiles

    ค่าควอร์ไทล์ของวารสารที่ถูกจัดอันดับตาม SJR และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเท่า ๆ กัน เป็น 4 คอวร์ไทล์ โดย Q1 (สีเขียว) จะเป็นค่าควอร์ไทล์สูงสุดของวารสาร Q2 (สีเหลือง) ค่าควอร์ไทล์สูงสุดอันดับสอง Q3 (สีส้ม) เป็นค่าควอร์ไทล์สูงสุดอันดับสาม และ Q4 (สีแดง) เป็นค่าควอร์ไทล์ต่ำสุด

    วิธีหาค่า ใส่ชื่อวารสารลงในช่องสืบค้น เลื่อนลงมา จะปรากฏค่าควอร์ไทล์

  • Article Metrics

   • PLOS Article Level Metrics

    : บทความด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   • SSRN

    : รวบรวมการจัดอันดับบทความทางสาขาสังคมศาสตร์ จากการอ้างถึงและดาวน์โหลดใน SSRN เป็นบทความวิชาการฉบับเต็มโดยมีวันที่กำกับการจัดอันดับแสดงไว้ใต้ชื่อเรื่อง โดยจัดอันดับดังนี้

    Total New Downloads : จำนวนทั้งหมดของการดาวน์โหลดบทความในช่วง 12 เดือน

    Total# of Downloads : จำนวนทั้งหมดของการดาวน์โหลดบทความ

    Total# of Citations : จำนวนทั้งหมดของการอ้างถึงบทความใน SSRN

    #of Authors : จำนวนผู้แต่งที่มีชื่อในบทความ

    Total Downloads Per Authors : จำนวนทั้งหมดของการดาวน์โหลดต่อผู้เขียนสำหรับหนึ่งบทความ

    New Downloads Per Authors : จำนวนการดาวน์โหลดในช่วง 12 เดือนต่อผู้เขียนสำหรับหนึ่งบทความ

    Total Citations Per Author : จำนวนครั้งที่บทความถูกอ้างในบทความอื่นใน SSRN แล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดของผู้เขียน

 • Book Metrics

  • Book Metrix

   : แสดงจำนวนการอ้างถึง การดาวน์โหลด รีวิว ข้อวิจารณ์ และผู้อ่าน หนังสือในฐานข้อมูลหนังสือ Springer

  • Googlebooks

   : แสดงจำนวนการรีวิว การดาวน์โหลด และผู้อ่าน หนังสือในฐานข้อมูลหนังสือของ Googlebooks