ตารางห้องอบรม (Training room)

หากต้องการจองใช้ห้อง 102 หรือต้องการอบรมโปรแกรมของห้องสมุด

สามารถเช็คห้องว่างลงทะเบียน บรรณารักษ์จะตอบกลับไปทาง e-mail 

แบบฟอร์มการจองอบรมและจองใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 102