แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ


การจัดทำหนังสือวิชาการ------------------------------------------------
แหล่งสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน

 

-------------------------------------------------
การอบรมแนะนำการพิจารณาวารสาร การจัดทำบทความวารสาร และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ

 • การอบรมหัวข้อ "การพิจารณาคุณภาพและตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ: Targeting Journal to Publish Your Manuscript" 
  วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Customer Success Manager) จากสำนักพิมพ์ Elsevier ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 19 มีนาคม 2567
          คลิป      เอกสารประกอบการอบรม


---------------------------------------------------
การเผยแพร่บทความวิจัยอิเล็กทรอนิกส์บนแหล่งข้อมูลประเภทไม่เสียค่าใช้จ่าย (Open Access)

       Read & Publish ตีพิมพ์ผลงานประเภท Open Access  ฟรี! สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)       

 • ACM Read & Publish
       
  ตีพิมพ์บทความ Open Access ในวารสาร นิตยสาร หรือรายงานการประชุมวิชาการ ของสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนบทความและระยะเวลา
 • ACS Read & Publish 
       ตีพิมพ์บทความ Open Access ในวารสารของสำนักพิมพ์ ACS (American Chemical Society)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 176 บทความ (รวมทุกสถาบันที่เป็นสมาชิกจำนวน 78 แห่ง) เปิดรับบทความถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือมีผู้ส่งบทความเต็มจำนวนที่กำหนด
       เงื่อนไขการตีพิมพ์:  1. Corresponding Author ต้องสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก
                                    2. วารสารที่ตีพิมพ์จะต้องมีชื่ออยู่ใน Scimago Journal Rank (SJR) Quatile 1 เท่านั้น
       รายละเอียด:   คลิปอบรมแนะนำรายละเอียดจากสำนักพิมพ์     เอกสารประกอบการอบรม     
                            ACS Read & Publish Agreement: Thailand Consortium   
                            คลิปแนะนำการตีพิมพ์ภายใต้สัญญาสำหรับเจ้าของผลงาน

      ---------------------------------    
       นอกจากนี้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกตีพิมพ์บทความวิจัยบน Open Access ที่ปัจจุบันมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีผู้อ่านบทความจำนวนมาก ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าในการตีพิมพ์ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ด้วย

       Clute Institute  ตีพิมพ์บทความในสาขาการศึกษา ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ โดยทุกบทความผ่าน peer review รวมทั้งบทความในการประชุมนานาชาติ
       De Gruyter ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review
       Elsevier ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล ScienceDirct
       Hindawi ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของวารสารแต่ละชื่อ ตั้งแต่ระดับการเป็นทียอมรับ ระยะเวลา ค่าการอ้างถึง (Cite Score) และค่า Impact Factor
       MDPI ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เกษตรกรรม ยา ฟิสิกส์ เป็นต้น
       OJEMB เป็นวารสารทางด้านวิศวกรรมของ IEEE ที่มุ่งเน้นสาขาวิชาด้านการแพทย์และชีววิทยา ที่ครอบคลุมพัฒนาการและการประยุกต์ใช้แนวความคิดทางวิศวกรรมและวิธีการทางชีววิทยา การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านชีววิทยา การแพทย์และการดูแลสุขภาพ
       PeerJ ตีพิมพ์วารสารวิจัยในสาขาชีววิทยา ชีวิตวิทยา (Life Science) สิ่งแวดล้อมวิทยา และการแพทย์
               PeerJ Computer Science ตีพิมพ์บทความวิจัยในสหสาขาวิชาตั้งแต่ปี 2015 มีการทำดัชนีบทความลงในฐานข้อมูลดัชนี ได้แก่ Scopus, Web of Science, Google Scholar, CuteSeerX, OCLC, DOAJ, Proquest Database, Inspec และ SceienceOpen
               PeerJ Chemistry 
               PeerJ Analytic Chemistry 
               PeeJ Inorganic Chemistry 
               PeerJ Materials Science 
               PeerJ Organic Chemistry 
        PLOS ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
        Research Publish Journal ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review
        Sage Open ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาการศึกษา การสื่อสาร จิตวิทยา ธุรกิจและการจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย  สารสนเทศศาสตร์ และอาชญากรรม โดยมีการทำดัชนีบทความใน Clarivate Analytics: Social Science Citation Index, DOAJ, ERIC, ProQuest, และ Scopus 
        Springer Nature ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล Springer Nature
        Taylor&Francis ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review
        Willy Open Access  ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล Willy

 • รายชื่อวารสารบน Open Access
   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-access_journals
   https://www.omicsonline.org/top-best-open-access-journals.php

 •  ประเภทของ Open Access
   Pre-print    ต้นฉบับร่างที่ยังไม่ผ่าน peer review ที่ส่งเผยแพร่เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจาก peers
   Post-print    ต้นฉบับร่างที่ผ่าน peer review แล้ว
   Version of Record (VOR)   ต้นฉบับชุดท้ายสุดหลังจากผ่านการอ่านของ peers แล้วส่งให้สำนักพิมพ์
   Hybrid   ประเภทของวารสารที่บทความที่แท้จริงอยู่บน open access ขณะที่บทความอื่น ๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
   Accepted author manuscript   ต้นฉบับชุดท้ายสุดที่ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์
   Eprint   ชุดดิจิทัลของเอกสารวิจัยแบบออนไลน์สำหรับการจัดเก็บ
   Green OA   การทำชุดต้นฉบับร่างที่สามารถเข้าถึงเสรีผ่านที่จัดเก็บ
   Gold OA   การทำต้นฉบับชุดท้ายสุดให้เข้าถึงได้ทันทีอย่างเสรีโดยสำนักพิมพ์
   Gratis OA    บทความพร้อมให้อ่านแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะมีข้อจำกัดของคำว่า “All Rights Reserved”
   Libre OA   บทความพร้อมให้เข้าถึงบนลิขสิทธิ์แบบเปิด อนุญาตให้แบ่งปันและใช้ซ้ำได้
   Diamond OA   รูปแบบของการเข้าถึงแบบเปิดที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายของผู้เขียน