การจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีการยืมออก (Request)

หนังสือที่ต้องการใช้บริการมีผู้ยืมออก ???

จองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมใช่ (Request) บริการหนังสือจอง คือ หนังสือที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการหนังสือจอง จึงเป็นการให้บริการแก่สมาชิกที่ประสงค์จะยืมหนังสือเล่มที่มีผู้ใช้คนอื่นยืม

หนังสือออกไปเมื่อผู้ยืมนำหนังสือมาคืนผู้ที่จองไว้จะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือเล่มที่ได้ทำการจองไว้

ขั้นตอนการจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ(Request)

เมื่อพบว่าหนังสือที่ต้องการมีผู้ยืมออก สมาชิกสามารถใช้บริการจองผ่านระบบอัตโนมัติได้

ขั้นตอนการจองผ่านระบบอัตโนมัติ

เมื่อสมาชิกทำการ Sing in เข้ามาในระบบเพื่อทำการสืบค้นและพบว่าหนังสือที่ต้องการมีผู้ยืมออก ซึ่งจะปรากฏวันกำหนดส่งและสถานะ Hold ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

เมื่อทำรายการสำเร็จจะแสดงหน้าต่างตามภาพ

กลับไปตรวจสอบหนังสือที่จองไว้ใน My Library Card > Requests

หากหนังสือที่จองถูกคืนแล้วจะแสดงในระบบ

ข้อกำหนดในการจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ

  1. จองได้เฉพาะหนังสือที่มีผู้ยืมออกเท่านั้น
  2. สมาชิกสามารถจองหนังสือได้คนละ 3 รายการ
  3. สมาชิกต้องมาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 เพื่อยืมหนังสือที่จองไว้ภายใน 7 วัน (นับจากวัน ที่ห้องสมุดได้รับตัวเล่มคืน)
  4. การจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติจะไม่สามารถทำได้ ในกรณีมีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด ไม่ได้update การเป็นสมาชิก จองเกิน 3 รายการ และจองก่อนวันปิดภาคเรียน 14 วัน