บริการห้องศึกษาค้นคว้า (กลุ่ม/เดี่ยว)


ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต

สำนักหอสมุดกลางจัดบริการห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิตไว้ 2 ประเภท คือ

 1. ห้องศึกษาเดี่ยว จำนวน 5 ห้อง

  • ชั้น 5: 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5
 2. ห้องศึกษากลุ่ม จำนวน 5 ห้อง

  • ชั้น 4: 404, 405
  • ชั้น 5: 506
  • ชั้น 6: 605, 606

กำหนดเวลาการให้บริการ

เปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง

ปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

**ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4**

ระเบียบการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต

 1. ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นห้องเรียนหรือกิจกรรมอื่นใด
 2. ห้องศึกษาเดี่ยว อนุญาตให้เข้าใช้ได้ไม่เกิน 5 คน
 3. ห้องศึกษากลุ่ม อนุญาตให้เข้าใช้ได้ไม่เกิน 5-12 คน
 4. แจ้งความจำนงโดยลงชื่อในบันทึกการใช้ห้อง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวของ ผู้เข้าใช้ทุกคนเพื่อรับกุญแจเปิดห้อง (และ/หรือรีโมทเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องศึกษาเดี่ยว) เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้นำกุญแจ (และ/หรือรีโมทเครื่องปรับอากาศ) มาส่งคืนและรับบัตรประจำตัวคืน **ผู้ใช้ต้องนำมาขึ้นเองที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น ห้าม! ส่งต่อให้กับผู้ใช้กลุ่มต่อไป**
 5. ใช้ห้องได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • กรณีไม่มีผู้มาขอใช้ห้องต่อ และผู้ใช้เดิมมีความประสงค์จะใช้ห้องต่อ ผู้ใช้ต้องแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลาที่กาหนด 5 นาที โดยสามารถใช้ห้องได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  • กรณีมีผู้ประสงค์จะขอใช้ห้องขณะที่มีผู้ใช้อยู่ ให้แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ลงบันทึกในสมุดแจ้งความจำนงขอใช้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตามลาดับการขอใช้
  • กรณีใช้ห้องเกินเวลา 5-30 นาที คิดค่าปรับ 30 บาท หากใช้เกินเวลา 30 นาทีขึ้นไป คิดค่าปรับ 50 บาท / 1 ชั่วโมง
 6. ผู้ใช้ห้องต้องปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และล็อกห้องทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง
 7. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน และขอความร่วมมือในการรักษา ความสะอาด
 8. กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เนื่องจากห้องไม่สามารถเก็บเสียงได้
 9. บุคลากรห้องสมุดสามารถตัดสิทธิ์การใช้ห้อง กรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
 10. ถ้าผู้ใช้ทากุญแจและ/หรือรีโมท ชารุด/เสียหาย ผู้ใช้ห้องต้องจ่ายเงินค่ากุญแจ/รีโมท ตามราคาจริง

***ผู้ที่ขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้าทุกคน หากมีภาระหนี้สินค้างอยู่กับห้องสมุด ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้ห้อง***

ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับคณาจารย์ (ห้อง 505)

กำหนดเวลาการให้บริการ

เปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง

ปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

ระเบียบการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับคณาจารย์

 1. อาจารย์ลงชื่อในบันทึกการใช้ห้องแต่ละครั้งบนสมุดที่จัดไว้ให้ในห้อง
 2. กรุณาปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้า ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
 3. หนังสือและสิ่งของส่วนตัวที่นำมาใช้ในห้องศึกษาค้นคว้า กรุณานำกลับไปด้วยทุกครั้ง เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีจำนวนจำกัด
 4. หากมีปัญหาเรื่องการใช้ห้อง กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 4 โทร.132 หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 โทร. 122