บริการยืม-คืน


ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด

  1. นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และบุคลากร มศว เกษียณอายุ
  2. อาจารย์พิเศษ (ที่มีหนังสือเชิญจากคณะ) และพนักงานชั่วคราว (ที่จ้างโดยงบประมาณของหน่วยงาน)

การเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

        1. อาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 

            1) อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และบุคลากร มศว เกษียณอายุ : แสดงบัตรประจำตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากต้นสังกัด

            2) นิสิต : แสดงบัตรนิสิต กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนิสิต ให้ยื่นบัตรประชาชนแทน

        2. บุคคลภายนอกต้องการเป็นสมาชิก ติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 1

            1) ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท/ปี

            2) ค่าสมาชิกรายวัน 20 บาท/วัน

            3) ไม่สามารถยืมทรัพยากรออกนอกห้องสมุดได้

การยืม

แสดงบัตรประจำตัวพร้อมวัสดุที่ต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดบริการต่างๆ ดังนี้

     เคาน์เตอร์บริการยืมวัสดุ / สิ่งพิมพ์

  1. หนังสือทั่วไป / ปริญญานิพนธ์ / หนังสือยืมระหว่างหน่วยงานจากห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ / หนังสือจอง ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2
  2. หนังสือสำรอง / หนังสือห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4
  3. วารสาร / นิตยสาร / หนังสือพิมพ์ ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3
  4. โสตทัศนวัสดุ ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1

    ยืมหนังสือต่ออัตโนมัติด้วยตนเอง

         สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อ อัตโนมัติผ่าน SWUDiscovery ได้ 1 ครั้ง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ใน My Library Card และจะไม่สามารถยืมต่อได้ หากมีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด และหนังสือถูกจอง

         สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 และศึกษาข้อมูลได้จากแผ่นพับหรือคู่มือ (User Guides) บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

    ยืมหนังสือระหว่างหน่วยงาน

         สมาชิกสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุได้ โดยยืมผ่านระบบยืมระหว่างหน่วยงาน Inter Campus Loan (ICL)

การคืน

      ส่งคืน ณ จุด เดิมที่ยืมออก หรือส่งคืนลงตู้รับคืนหนังสือซึ่งอยู่บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1 (คืนได้เฉพาะสิ่งพิมพ์ หากเป็นโสตทัศนวัสดุ ต้องส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 เท่านั้น) กรณีต้องการคืนหนังสือของห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มศว และห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ สามารถส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือตู้รับคืนหนังสือ สำหรับหนังสือยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (Interlibrary Loan ILL) ส่งคืนที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2

กรณีทำทรัพยากรชำรุด / สูญหาย

      ผู้ใช้ต้องหาทรัพยากรมาทดแทนที่มีประเภทหรือคุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่า หรือต้องชดใช้เป็นเงิน จำนวน 2 เท่าของราคาทรัพยากรหรือตามราคาประเมิน พร้อมค่าดำเนินการ 100 บาท/เล่ม (หากมีวันค้างส่ง ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวัน) โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2

ระเบียบการยืม
ประเภท
ของผู้ยืม
ชนิดของทรัพยากรจำนวน
(รายการ)
เวลา
(วัน)
ค่าปรับ
คณาจารย์ หนังสือทั่วไป 40
รายการ
90 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงาน
หนังสือทั่วไป 30
รายการ
30 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
นิสิตบัณฑิตศึกษา หนังสือทั่วไป 30
รายการ
30 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
นิสิตปริญญาตรี หนังสือทั่วไป 30
รายการ
30 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
หนังสือสำรอง 3 5 บาท / เล่ม / วัน
(ไม่เกิน 30 บาท)
โสตทัศนวัสดุ 7 5 บาท / รายการ / วัน
บุคลากร มศว เกษียณอายุ หนังสือทั่วไป 6
รายการ
60 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 30 5 บาท / เล่ม / วัน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว หนังสือทั่วไป 5
รายการ
14 5 บาท / เล่ม / วัน
ปริญญานิพนธ์ 14 5 บาท / เล่ม / วัน

 

ระเบียบการยืมเอกสารพิเศษ

ประเภทหนังสือ
ระยะเวลาให้ยืม
1. หนังสืออ้างอิง ที่ให้บริการที่ชั้น 4                                                                                              
    1.1 สารานุกรม/พจนานุกรมทั่วไป เช่น พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ยืมคืนภายในวันเดียว
    1.2 หนังสืออ้างอิงทั่วไป/พจนานุกรมเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น งดยืมออก
2. หนังสือห้องกุหลาบ / หนังสือมุมพุทธธรรม / แบบเรียน 7 วัน
3. หนังสือห้องขจร / หนังสือห้องสาโรช / เอกสาร มศว งดยืมออก

* หมายเหตุ: เอกสารพิเศษประเภท ไม่อนุญาตให้ต่ออายุการยืม