บริการยืม-คืน


ผู้มีสิทธิยืมวัสดุห้องสมุด

 1. นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และอดีตข้าราชการ มศว
 2. อาจารย์พิเศษ และพนักงานชั่วคราว
 3. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
 4. ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรระยะสั้น

 การเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

 1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และอดีตข้าราชการของ มศว : แสดงบัตรประจำตัวตามประเภท / หนังสือรับรองจากต้นสังกัด
 2. นิสิต /พยาบาลหลักสูตรระยะสั้น : แสดงบัตรนิสิต กรณีที่ยังไม่ได้บัตรนิสิต ให้ยื่นบัตรประชาชนแทน
 3. นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา : แสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
 4. บุคคลภายนอก : แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท/ปี
  • ค่าสมาชิกรายวัน 20 บาท/วัน
  • ไม่สามารถยืมทรัพยากรออกนอกห้องสมุดได้ (สามารถยืมถ่ายเอกสารในภายใน 6 ชั่วโมง)

การยืม

 1. แสดงบัตรประจำตัวพร้อมวัสดุที่ต้องการยืมแก่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ ทุกชั้น

ยืมหนังสือต่ออัตโนมัติด้วยตนเอง

สมาชิกสามารถยืมหนังสือต่อ อัตโนมัติผ่าน SWU Discovery ได้ 1 ครั้ง

ข้อกำหนดที่ไม่สามารถยืมต่อได้

 1. ไม่สามารถยืมต่อได้สำหรับ เอกสารพิเศษ สื่อโสตทัศนวัสดุ
 2. มีหนังสือค้างส่งหรือมีภาระหนี้สินกับทางห้องสมุด
 3. มีผู้จองทรัพยากรสารสนเทศในรายการนั้นไว้

การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ส่งคืนที่ตู้รับคืน โดยไม่ต้องแนบบัตรใดๆ (ไม่รับคืนที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2-5)
  • ตู้รับคืน (Book Return) ชั้น 1 อาคารห้องสมุดองครักษ์ มศว (**กรณีต้องการจ่ายค่าปรับเกินกำหนดสามารถส่งคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.)
  • ตู้รับคืน (Book Return) อาคารบริหารกิจการหอพักนิสิต
 2. ส่งคืนทางไปรษณีย์
  • ที่อยู่ 107 ห้องสมุดองครักษ์ มศว ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โดยถือวันประทับตราเป็นวันกำหนดส่ง

บริการรับคืนระหว่างห้องสมุดสาขา

สำนักหอสมุดกลาง, ห้องสมุดองครักษ์ มศว, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และห้องสมุดโรงพยาบาลชลประทานฯ ร่วมมือกันบริการรับฝากคืนสิ่งพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่ายืมจากห้องสมุดใด สามารถส่งคืนได้ที่ห้องสมุดทั้ง 4 แห่ง

กรณีทำทรัพยากรห้องสมุดชำรุด/ สูญหาย

ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทันทีที่พบว่า หนังสือชำรุด/สูญหายทั้งนี้เพื่อต่ออายุการยืมออกไปก่อนในระหว่างการดำเนินการหาตัวเล่ม

สามารถเลือกดำเนินการได้ตามวิธีต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้หาทรัพยากรมาทดแทนที่มีประเภทหรือคุณภาพเท่าเดิมหรือดีกว่า
  2. ให้ห้องสมุดดำเนินการจัดหาตัวเล่มให้ โดยมีค่าใช้จ่าย ราคาตัวเล่มจริง+ค่าส่ง
  3. ชดใช้เป็นเงินจำนวน 2 เท่าของราคาทรัพยากร หรือตามราคาประเมิน

พร้อมชำระค่าดำเนินการ 100 บาท/เล่ม และ หากมีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับตามจำนวนวันที่เกิน

อัตราค่าปรับ

 1. ค่าปรับ 5 บาท/วัน / รายการ
 2. สำหรับทรัพยากรที่มีกำหนดการยืมเป็นรายชั่วโมง ได้แก่ แผ่นภาพยนตร์ หูฟัง เครื่องเล่นทีวี ค่าปรับ 5 บาท/วัน/ชั่วโมง
 3. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก สามารถยืมทรัพยากรเพื่อการถ่ายเอกสารเป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง หากส่งคืนเกินกำหนดส่ง ค่าปรับ 5 บาท/ชั่วโมง/รายการ

จำนวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทของสมาชิก

จำนวนการยืม (รายการ)

อาจารย์

40

ข้าราชการเกษียณอายุ

6

นิสิตทุกระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

30

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 30

ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรระยะสั้น

6

นักเรียนโรงเรียนสาธิต 5

 

ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทของสมาชิก

ระยะเวลาในการยืม (วัน)

หนังสือทั่วไป

        อาจารย์

90

        ข้าราชการเกษียณอายุ

60

        นิสิตทุกระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

30

        ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย

30

        ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตรระยะสั้น 14

        นักเรียนโรงเรียนสาธิต

14

        ผู้ใช้ภายนอก

6 ชั่วโมง (เพื่อการถ่ายเอกสารภายใน 1 วัน ส่งคืนก่อนห้องสมุดปิดบริการ)

ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์

        ผู้ใช้ทุกประเภท

30

วารสาร 

        ผู้ใช้ทุกประเภท

1

หนังสืออ้างอิง

        หนังสืออ้างอิง

ไม่อนุญาตให้ยืมออก (ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด)

จุลสาร

        ผู้ใช้ทุกประเภท

14

หนังสือสำรอง/สื่อโสตทัศนวัสดุ

        ผู้ใช้ทุกประเภท

3

VCD, DVD ภาพยนตร์, ซีดีเพลง /หูฟัง

        ผู้ใช้ทุกประเภท

4 ชั่วโมง