บริการเสนอซื้อหนังสือ (CLBS)

ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือ

     เป็นบริการที่สำนักหอสมุดกลางอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในการเสนอซื้อหนังสือทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบเสนอซื้อ CLBS (Central Library Book Suggestion) ของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อมีผู้เสนอซื้อหนังสือผ่านระบบ บรรณารักษ์จะตรวจสอบรายการและแจ้งสถานะการจัดหาภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ผู้เสนอซื้อสามารถเข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง

     กรณีหนังสือที่มีการเสนอซื้อมีให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางสำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดซื้อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นลำดับแรก และจัดซื้อเป็นฉบับพิมพ์เป็นลำดับถัดไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

หมายเหตุ:

     1. กรณีที่ต้องการเสนอซื้อตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอน ขอให้อาจารย์เสนอซื้อในนามคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก โดยทำบันทึกถึงผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

     2. สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการจัดซื้อให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนักที่ได้รับจัดสรร

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการก่อนการเสนอซื้อ

 • SWUDiscovery เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเสนอซื้อหนังสือ

ช่องทางรายละเอียด
บรรณารักษ์ประสานงานด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
 • สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

  - นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
  - นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์

 • ห้องสมุดองครักษ์

  - นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

โทรศัพท์
 • สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-6495000 ต่อ 11982

 • ห้องสมุดองครักษ์

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.02-6495000 ต่อ 27226 หรือ 27239

อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.