บริการเสนอซื้อหนังสือ (CLBS)

ระบบบริการเสนอซื้อหนังสือ

     เป็นบริการที่สำนักหอสมุดกลางอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและบุคลากรในการเสนอซื้อหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เป็นตำราหลัก หนังสือ/ตำราประกอบการเรียนการสอน และหนังสือทั่วไป ผ่านระบบเสนอซื้อ CLBS (Central Library Book Suggestion) ซึ่งเป็นระบบเสนอซื้อหนังสือของสำนักหอสมุดกลาง เมื่อมีผู้เสนอซื้อหนังสือผ่านระบบ บรรณารักษ์จะตรวจสอบรายการและแจ้งสถานะการจัดหาภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ผู้เสนอซื้อสามารถเข้ามาตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง

     สำหรับหนังสือ/ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ โดยเฉพาะหนังสือ/ตำรา ที่อาจารย์หรือนิสิตจำนวนมากต้องใช้ในการประกอบการเรียนการสอนหรือศึกษาค้นคว้า ทั้งนี้หากเป็นหนังสือที่มีจำนวนผู้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือไม่สามารถจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำนักหอสมุดกลางจะจัดหาในรูปของฉบับพิมพ์

     เพื่อการดำเนินการจัดหาให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะและคณาจารย์เพื่อขอความร่วมมือในการเสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบัน และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า

 

หมายเหตุ:

  1. หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรกหากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มี สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก

  2. กรณีที่ต้องการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมาก ขอให้อาจารย์เสนอซื้อในนามคณะ/สถาบัน/สำนัก โดยทำบันทึกถึงผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการก่อนการเสนอซื้อ

 • SWUDiscovery เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเสนอซื้อหนังสือ

ช่องทางรายละเอียด
บรรณารักษ์ประสานงานด้านการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
 • สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

  - นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
  - นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์

 • ห้องสมุดองครักษ์

  - นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

โทรศัพท์
 • สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 02-6495000 ต่อ 11982

 • ห้องสมุดองครักษ์

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร.02-6495000 ต่อ 27226 หรือ 27239

อีเมล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.