ฐานข้อมูลออนไลน์จำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก (Online databases classified by faculties)

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังต่อไปนี้ ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้  (Please be careful not to continuously download data more than an hour.)**

** CL OpenAthens  (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุดทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)

  
ลำดับ


คณะ / สถาบัน / สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

1

คณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy)

2

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty Of Dentistry)

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (Faculty of Agricultural Product Innovation And Technology)

4

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (Faculty of Business Administration for Society)

5

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)

6

คณะพลศึกษา (Faculty of Physical Education, Sports and Health)

7

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

8

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy)

9

คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)

10

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Faculty of Environmental Culture and Ecotourism)

11

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)

12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

13

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts)

14

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)

15

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)

16

คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Science)

17

บัณฑิตวิทยาลัย (The Graduate School)

18

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation)

19

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (International College for Sustainability Studies)

20

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (College of Creative Agriculture for Society)

21

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry)

22

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research Institute)

23

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Center)

24

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Educational and Psychological Test Bureau)