ข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน (Suggestion)

 

 complaints  ส่งข้อเสนอแนะ /ข้อร้องเรียน                  operate   ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

 

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

              สำนักหอสมุดกลาง  มีนโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะพึงได้จากบริการของห้องสมุดหลักสองแห่ง
คือ สำนักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์  ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยแจ้งให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทราบ 
ว่าบุคลากรทุกคนมีส่วนรับผดชอบในการรับฟังและแก้ไขข้อร้องของผู้รับบริการ ทั้งนี้  เพื่อให้การดําเนินงานบริการของห้องสมุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง
        3. เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
        4. เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของสำนักหอสมุดกลาง

นิยาม
         ข้อร้องเรียน หมายถึง คำร้องเรียนจากผู้ใช้บริการที่ไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวัง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
และต้องการแจ้งขอให้มีการตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดำเนินการ
         ข้อเสนอแนะ หมายถึง คำร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือแนะนำ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ บริการ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
         ระบบข้อร้องเรียน หมายถึง เป็นระบบที่รวบรวมข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ โดยจะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ใช้บริการทราบ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

         เป้าหมาย

               ข้อร้องเรียนเดิมต้องลดจำนวนลง

          การมอบหมายอำนาจหน้าที่

               1.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน  รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 1 และ 2
               2.   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 2
               3.   ทีมผู้บริหาร รับผิดชอบข้อร้องเรียนประเภท 3

ระดับของความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

ระดับ

1

2

3

ประเภท

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะคำชมเชย
สอบถามหรือร้องขอข้อมูล

ข้อร้องเรียนแก้ไขได้เอง

ข้อร้องเรียนนอกเหนือบทบาท
ของหัวหน้าฝ่าย

ตัวอย่าง

- การเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
- การสอบถามข้อมูล

- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ให้บริการ
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการ

การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใส
ของการดำเนินงาน

เวลาในการตอบสนอง

1 วันทำการ

ไม่เกิน 2 วันทำการ

ไม่เกิน 5 วันทำการ

ผู้รับผิดชอบ

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
- ผู้ดูแลระบบการจัดการข้อร้องเรียน

- หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ทีมผู้บริหาร


 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

            1.  เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง https://lib.swu.ac.th/ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน (Suggestion) ดังแบบฟอร์มรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน สำนักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดองครักษ์ (https://forms.gle/4NsCXKKK5PWUHdYb9)
           2.   กล่องรับความคิดเห็นแต่ละชั้น
           3.   อีเมลของสำนักหอสมุดกลาง   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           4.   LINE สำนักหอสมุดกลาง   @libswu
           5.   Facebook  ของสำนักหอสมุดกลาง  มศว  https://www.facebook.com/libswu
           6.   อื่นๆ  (แบบสอบถาม  โทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา) 


 สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

 


 ผลการดำเนินงาน

Suggestion

ปี 2019    |    ปี 2020    |    ปี 2021    |    ปี 2022    |    ปี 2023    |   

 

Clear

ผลการดำเนินงาน ปี 2023


 • ชั้น 3 ส่วนที่เล่นบอร์ดเกมเสียงดังมาก ๆๆๆๆๆๆๆ ดังขึ้นมาถึงชั้น 4 อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลย บางครั้งก็กรี๊ดเสียงดัง หากหอสมุดจะจัดโซนบอร์ดเกมก็ควรจะมีวิธีการจัดการที่รัดกุมก่อน ไม่ใช่จัดโซนมาเเล้วเสียงดังรบกวนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโซนใช้เสียง เเละหอสมุดควรติดตั้งประตูตรงบันไดทางเดิน เพราะเสียงมันมาตามช่วงบันไดทางเดิน ไม่ควรเปิดโล่งไว้
  Posted : 2023-09-21T09:01:31.069Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดรับทราบปัญหาและจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • ในหอสมุดเสียงดังเกินไป นิสิตหลายคนเล่นเกมส์ในหอสมุดเสียงดังเกินไป รบกวนมากๆครับ
  Posted : 2023-09-20T12:38:50.697Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการด้วยค่ะ ห้องสมุดจะพยายามหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • บริเวณบันไดมักมีเสียงดังมากๆ จนบางครั้งดังเข้ามาในแต่ละชั้น ควรติดป้ายงดส่งเสียงดังในห้องสมุด บริเวณบันได เพื่อเตือนสติผู้ใช้งานห้องสมุดว่าเข้ามาในบริเวณห้องสมุดแล้วควรงดใช้เสียงดังตามมารยาทมาตรฐานของการใช้ห้องสมุด
  Posted : 2023-09-19T03:20:46.013Z    Location : ประสานมิตร
 • ต้องขออภัยผู้ใช้บริการ และขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะด้วยค่ะ ห้องสมุดจะพยายามหาแนวทางหรือรณรงค์เพื่อช่วยลดการใช้เสียงดังในห้องสมุดของนิสิต

 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดชั้น 4 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.10 มีการใส่อารมณ์กับนิสิตที่มาติดต่อใช้บริการ ทั้งๆ ที่ได้ยินผิดเอง แต่เอาจริงๆ ถ้าได้ยินผิดหรือยังไงก็ไม่ควรที่จะมีอาการเสียงแข็ง โดยใช้คำพูดว่า "ไม่ต้องโอเว่อร์ค่ะยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้ว" และไม่ฟังความเห็นต่างเสียงแข็งใส่เลย และนิสิตก็ต้องมีสิทธิ์ใช้อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้ทำไม และหนูก็ไม่ได้คิดจะเผื่อคนเยอะตั้งแต่แรกค่ะ ห้องสมุดควรที่จะเป็นสถานที่ที่เด็กอยากมา ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ไม่พร้อมทำงานบริการคิดว่าทางห้องสมุดควรมองหาคนที่พร้อมทำงานบริการมาทำเเทนนะคะ
  Posted : 2023-08-25T07:55:53.219Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ได้ดำเนินการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในวันและเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่า อาจจะเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และเจ้าหน้าที่อาจจะดูเหมือนใช้อารมณ์ในการให้บริการนิสิต ทำให้นิสิตเกิดความไม่สบายใจ ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังบุคลากรทุกท่านแล้วว่า ขอให้ยึดถือการให้บริการที่ดีเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม จะมีการกวดขันและดูและการให้บริการให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปค่ะ

 • อยากให้มีบอร์ดเกม SALEM เกมล่าแม่มด
  Posted : 2023-08-16T08:59:26.343Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • ชอบมากค่ะ แอร์เย็นสงบมีความสุข
  Posted : 2023-08-16T02:12:19.606Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ ห้องสมุดจะพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตค่ะ

 • อยากให้มี Disney+ hotstar เพราะมีหนัง ซีรีย์ สารคดีมากมายที่น่าสนใจ
  Posted : 2023-08-16T02:11:27.921Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • แนะนำบอร์ดเกม gizmos, cryptid, avalon
  Posted : 2023-08-16T02:09:07.825Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อมาให้บริการต่อไปค่ะ

 • อยากรู้ว่ามีการเสนอซื้อหนังสือไหมคะ คือว่าเห็นมหาวิทยาลัยอื่นแบบว่านักศึกษาสนใจหนังสือบางอย่างที่ไม่มีในห้องสมุด แต่ว่าสามารถบอกได้ว่าต้องการ ทางห้องสมุดจะจัดหามา อยากรู้ว่าที่ มศว มีการเสนอซื้อไหมคะ
  Posted : 2023-07-12T14:10:08.525Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางมีบริการเสนอซื้อหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อหนังสือที่ต้องการทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ

 • อยากให้เปิด Learning space 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการสอบและก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้นิสิตมีสถานที่ในการนั่งทำงานจะได้ไม่ต้องไปหาสถานที่อื่นในการทำงาน
  Posted : 2023-06-30T07:51:42.393Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลาง จะเขยายเวลาให้บริการพื้นที่นั่งอ่านโซน Learning space 24 ชั่วโมง ในช่วงก่อนสอบและขณะสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์

 • อยากให้มีการปรับปรุงโซนของอาจารย์ให้ดีขึ้น
  Posted : 2023-06-30T07:51:24.640Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์ไว้ในปีงบประมาณถัดไป

 • ห้องสมุดควรมีตู้ขายน้ำ เครื่องดื่ม ขนม อาหารแบบหยอดเหรียญ และมีสถานที่ให้นั่งดื่มนั่งกินได้ระหว่างเข้ามาค้นคว้า ผู้มาใช้บริการไม่ต้องไปกดข้างนอก และห้องสมุดยังมีรายได้จากตู้หยอดเหรียญ
  Posted : 2023-06-30T07:51:07.697Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง มีแผนในการปรับปรุงเพื้นที่ และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการการดำเนินการ

 • อยากให้ห้องสมุดปิดดึกกว่านี้ หรืออย่างน้อยถ้าเลิก 2 ทุ่ม อาจจะเปิดให้บริการชั้น1, 2 หรือ Learning Space เท่านั้นก็ได้
  Posted : 2023-06-30T07:50:50.899Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลางมีแผนในการดำเนินงานขยายเวลาเปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 • ควรเพิ่มชั้นที่สามารถดู Netflix มากกว่าที่ชั้น 3 / เพิ่มที่นั่งดู Netflix
  Posted : 2023-06-30T07:50:27.356Z    Location : ประสานมิตร
 • ในปีงบประมาณถัดไป สำนักหอสมุดกลางมีแผนในการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่และเพิ่มจุดบริการ Netflix

 • เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wifi ห้องสมุด) ค่อนข้างจะประสบปัญหาอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น เน็ตช้า/หน่วง/หลุด ซึ่งปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้งและอาจปัญหาใหญ่สำหรับคนที่ไม่มีเน็ตมือถือ/เน็ตมือถือหมดกลางคัน นอกจากเรื่องแรกและเรื่องที่สองที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางผู้ใช้บริการก็อยากจะให้ดำเนินการแก้ไขในจุดนี้ด้วยเช่นกัน
  Posted : 2023-06-22T05:05:42.106Z    Location : ประสานมิตร
 • เพื่อการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีประสิทธิภาพ แนะนำให้ผู้ใช้บริการ เชื่อมต่อ Wifi eduroam เมื่ออยู่ในห้องสมุด หรืออยู่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันปัญหาอินเทอร์เน็ตหลุด เนื่องจากการย้ายจุดเชื่อมต่อ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งเมือย้ายสถานที่

 • ต้องการให้มีบริการยืมอุปกรณ์เสริม เช่น สายชาร์จ ปลั๊กไฟ เพิ่มมากขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:56:41.077Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง ได้เพิ่มจำนวนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ไว้ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการติดต่อยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 ค่ะ

 • อยากให้เพิ่มที่นั่งและโต๊ะ ใน Learning space หรือโซนใช้เสียงได้ให้มากกว่านี้
  Posted : 2023-06-22T03:54:17.549Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลาง จะดำเนินการเพิ่มที่นั่งในพื้นที่ด้งกล่าวในภาคการศึกษาถัดไป ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 • สถานที่ แท่นปูนปลูกต้นไม้ในจุดที่เลี้ยวรถเข้าไปจอดที่จอดรถของหอสมุดมันดูน่าหวาดเสียวจะชนสำหรับคนที่ไม่คุ้นชิน ถ้าปรับออกให้เลี้ยวรถเข้าไปได้ง่ายๆ น่าจะสะดวกยิ่งขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:10:39.057Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดรับทราบปัญหา และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ทั้งนี้จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ

 • อยากให้อัพเดทหนังสือเยอะๆ บางเล่มหนังสืออธิบายไม่ค่อยเข้าใจเพราะเป็นวิชาการเกินไป อยากให้ซื้อหนังสือเเนวอธิบายเข้าใจได้ง่ายๆ
  Posted : 2023-06-22T03:10:09.971Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • มีหนังสือใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
  Posted : 2023-06-22T03:09:51.696Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • ควรมีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายมากกว่านี้
  Posted : 2023-06-22T03:09:38.274Z    Location : องครักษ์
 • ผู้ใช้บริการสามารถเสนอซื้อทรัพยากรที่ต้องการ ทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://clbs.swu.ac.th/bookorder/ ห้องสมุดจะพิจารณาจัดซื้อและแจ้งผลการดำเนินการกลับให้ทราบค่ะ

 • มีพื้นที่ให้นิสิตทำกิจกรรม working space ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  Posted : 2023-06-22T03:09:23.407Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาขยายพื้นที่สำหรับนิสิตเพิ่มเติม แต่ต้องใช้ระยะเวลาและขึ้นอยู่กับการอนุมัติงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่จะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ

 • ส่วนใหญ่ใช้บริการออนไลน์ค้นได้เร็ว และสะดวก
  Posted : 2023-06-22T03:09:08.146Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และห้องสมุดจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 • Journal หลายอย่างในฐานข้อมูลออนไลน์ที่ไม่มีการรับ full paper
  Posted : 2023-06-22T03:08:52.551Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดขออภัยที่ไม่สามารถบอกรับวารสารทุกฉบับหรือฐานข้อมูลทุกฐานข้อมูลได้ เนื่องจากบางฐานข้อมูลมีราคาสูงมาก หากพบว่าบทความที่ต้องการไม่มีให้บริการในฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ หรือพบปัญหาในการเข้าใช้งานวารสารหรืองานวิจัยที่ต้องการ สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด โดยส่งข้อมูลของบทความ วารสาร หนังสือ หรืองานวิจัยที่ต้องการมาที่ oklib@g.swu.ac.th และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาเอกสารฉบับเต็มให้ค่ะ

 • ช่วงใกล้สอบมีการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง แต่พื้นที่ในการนั่งอ่านหนังสือไม่เพียงพอกับจำนวนคนในบางครั้ง อยากให้เปิด zone อื่นเพิ่ม
  Posted : 2023-06-22T03:08:34.158Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดจะพิจารณาเปิดพื้นที่เพิ่มเติมในกาสต่อไปค่ะ

 • อยากให้เปิดให้ใช้พื้นที่ด้านล่าง 24 ชั่วโมง
  Posted : 2023-06-22T03:08:17.680Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้จัดช่วงเวลาเปิดให้บริการเป็นจำนวน 7 วันในช่วงสอบปลายภาค และจะพิจารณาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปค่ะ

 • นโยบายเก็บของที่วางไว้เกิน 30 นาทีแล้วไม่รับผิดชอบไม่โอเคควรเปลี่ยนหรือตัดออก
  Posted : 2023-06-22T03:08:01.833Z    Location : องครักษ์
 • เนื่องจากพื้นที่นั่งอ่านในชั้น 1 ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ และที่ผ่านมาพบปัญหาว่า ผู้ใช้บริการหยิบของของนิสิตออกกันเอง และเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน จึงอยากขอความร่วมมือในการไม่จองที่นั่งอ่านโดยไม่มีผู้เข้าใช้งาน เพื่อเป็นการแบ่งปันพื้นที่ให้กับผู้อื่นค่ะ

 • อยากให้ขยายเวลาเปิดบริเวณชั้น 1 และอยากได้โต๊ะเพิ่ม
  Posted : 2023-06-22T03:07:44.608Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบัน ชั้น 1 เปิดให้บริการถึง 22.00 น. ในช่วงเวลาปกติ และเปิดถึง 23.00 น. ในช่วงสอบ และในภาคการศึกษานี้ ห้องสมุดได้ทดลองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 วันในช่วงสอบปลายภาค อย่างไรก็ตาม อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดปิดในครั้งต่อไป สำหรับจำนวนโต๊ะในชั้น 1 ต้องขอโทษที่ไม่สามารถเพิ่มได้ในขณะนี้ เนื่องจากได้เพิ่มจนเต็มพื้นที่แล้ว แต่จะพิจารณาหาแนวทางขยายพื้นที่ไปที่ชั้น 2 เพิ่มเติมในอนาคตค่ะ

 • ชั้น 1 ควรมีโต๊ะเก้าอี้ที่ดีกว่านี้ /อยากให้จัดโต๊ะเก้าอี้เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เข้าใช้
  Posted : 2023-06-22T03:07:28.198Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้ดำเนินการทยอยเปลี่ยนโต๊ะและเก้าอี้ให้กับผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกปี ตามการใช้งานและความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ น่าจะเป็นพื้นที่ห้องโถงด้านนอกชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดจำกัด ไม่สามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก ต้องขอประทานโทษในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

 • ขยายเวลาคืนหนังสือ ขยายเล่มยืมหนังสือ
  Posted : 2023-06-22T03:07:07.428Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบันนิสิตระดับปริญญาตรี สามารถยืมหนังสือได้ 30 เล่ม ในระยะเวลา 14 วัน และสามารถยืมต่อได้อีก 14 วัน รวมเป็น 28 วัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนหนังสือในกลุ่มผู้ใช้อื่นได้ค่ะ แต่หากมีความจำเป็นที่ต้องการใช้หนังสือเกินจากระยะเวลายืมและยืมต่อแล้ว โปรดติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อให้ช่วยดำเนินการให้ได้ค่ะ

 • ขยายที่นั่งชั้น 1 โซนนอก ให้มีปลั๊กไฟ
  Posted : 2023-06-22T03:06:44.227Z    Location : องครักษ์
 • พื้นที่นั่งด้านนอกชั้น 1 บริเวณที่อยู่ในสวน จะมีปลั๊กให้บริการอยู่ที่พื้นโต๊ะ ซ่อนอยู่ด้านในค่ะ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม หากพื้นที่ที่นิสิตต้องการใช้งานไม่มีปลั๊กไฟ หรือหาปลั๊กไฟไม่พบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ชี้จุดหรือให้ยืมปลั๊กพ่วงมาใช้บริการเพิ่มเติมได้ค่ะ

 • อยากให้มีบริการยืมปลั๊กสามตาหรือเพิ่มจุดเสียบปลั๊กสำหรับบางโต๊ะ / ปลั๊กชาจไม่เพียงพอ
  Posted : 2023-06-22T03:06:23.649Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้จัดหาปลั๊กสามตา และปลั๊กพ่วงมาให้บริการยืมแล้วค่ะ โดยสามารถติดต่อยืมได้จากเคาน์เตอร์บริการทุกชั้นค่ะ

 • เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมาก /บริการอย่างเต็มใจ
  Posted : 2023-06-22T03:06:05.655Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุณสำหรับคำชมค่ะ เป็นกำลังใจที่ดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และห้องสมุดจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ

 • อยากให้หอสมุดจัดอบรม ChatGPT สำหรับการค้นหาข้อมูลทำวิจัย, การใช้ research gate, การสื่อสารอย่างมีมารยาทด้วย digital หรือพวก digital literacy
  Posted : 2023-05-25T04:20:21.877Z    Location : ประสานมิตร
 • ขอบคุุณสำหรับคำแนะนำ จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการเป็นหัวข้ออบรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ สำนักหอสมุดกลางจะนำเรื่องนี้ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อจัดอบรมในโอกาสถัดไป หากมีกำหนดการที่แน่นอนแล้ว งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะ

 • ต้องการให้มีการขยายเวลาเปิด/ปิด เป็นการเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุด เปิดให้ถึงช่วงค่ำ และเปิด 24 ชั่วโมงในช่วงสอบ
  Posted : 2023-05-24T07:08:12.718Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางมีแผนการดำเนินงานขยายเวลา ในส่วนของพื้นที่นั่งอ่านช่วงวันหยุดในปีงบประมาณถัดไปค่ะ ขณะนี้กำลังเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

 • อยากให้มีทั้งนั่งพื้น(เช่นตรงชั้น4) มากกว่านี้ และอยากให้มีพื้นที่นั่งพื้นสำหรับคนเดียวเยอะๆค่ะ
  Posted : 2023-04-29T07:51:53.398Z    Location : องครักษ์
 • ขอบคุุณสำหรับข้อเสนอแนะค่ะ ห้องสมุดจะดำเนินการปรับเปลี่ยนที่นั่งเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้บริการเสนอแนะมานะคะ

 • การซ่อมแซม/ปรับปรุงหอสมุด หากเป็นได้ควรที่จะซ่อมแซมหรือปรับปรุงช่วงวันหยุดหรือปิดภาคเรียนการศึกษา เนื่องจากมีการปิดพื้นที่บ้างส่วนที่จำเป็นต้องใช้ และที่สำคัญคือเสียงดังรบกวนเป็นอย่างมาก ซึ่งหอสมุดเป็นพื้นที่ที่ห้ามเสียงดัง
  Posted : 2023-04-25T02:50:42.310Z    Location : ประสานมิตร
 • สำนักหอสมุดกลางต้องขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักหอสมุดกลางได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐในการปรับปรุงอาคารห้องสมุดหลายรายการ จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งห้องสมุดได้ขอขยายเวลาการเข้าทำงานของบริษัทฯ ไปเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาให้ได้มากที่สุดแล้ว แต่มีบางรายการที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จทันรอบสัญญาจ้าง จึงต้องขออภัยมายังผุ้ใช้บริการอีกครั้งค่ะ

 • หมอไม่แจ้งอาการให้ทราบ ในแต่ละวันที่สอบถาม ตอนนี้นอนพักรักษาอยู่ที่รพ. ต้องการรู้อาการที่รักษา การทานยา การรักษาในโรคมะเร็งโรคประจำตัวที่เป็นอยู่
  Posted : 2023-04-19T12:16:29.107Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้ส่งต่อข้อร้องเรียนให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ช่วยดูแลต่อแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น หรือสามารถติดต่อโรงพยาบาลได้โดยตรงที่ 037 395-085-6 จากการเช็คในระบบแล้ว พบว่าไม่มีชื่อผู้ร้องเรียนมาพักรักษาอาการใน รพ.ณ ขณะนี้ ระบบของ รพ. ผู้ป่วย หรือ ญาติสายตรง สามารถสอบถามอาการ ยารักษา แผนการรักษากับทีมแพทย์ พยาบาล โดยตรงได้ เพราะเป็นสิทธิผู้ป่วยจะสอบถามได้ **หากเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ รพ. สามารถส่งต่อมาให้ รพ. ได้เลย เพราะ รพ. มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เช่นกัน โดยช่องทาง ส่งเอกสารใส่กล่องตามจุดบริการ/โทรเข้ามาสายตรงกับศุนย์รับข้อร้องเรียน ต่อ 60817/ นอกเวลาราชการ ต่อ 10012 หรือ วอคอินเข้ามา รพ.จุดไหนก็ได้

 • อยากให้ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 มีปัญหาเรื่องการไหลของน้ำ น้ำชักโครกไหลค่อยข้างน้อย
  Posted : 2023-04-04T05:56:32.197Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดองครัักษ์ทราบปัญหาแล้ว และขออภัยในความไม่สะดวก การแก้ปัญหาห้องน้ำต้องใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งห้องสมุดจะดำเนินการเรียกบริษัทมาดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป

 • เรียนเสนอให้มีการพิจารณาบริการเข้าใช้หอสมุดฟรีสำหรับศิษย์เก่าเช่นเดียวกับกรณีหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเช่น Alumni มหาวิทยาลัยมหิดล
  Posted : 2023-03-30T12:49:01.197Z    Location : ประสานมิตร
 • ผู้ใช้บริการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุณาติดต่อสมาคมศิษย์เก่าเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ โดยนำบัตรสมาคมฯมาแสดงทึ่เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 เจ้าหน้าที่จะออกบัตรเพื่อใช้ผ่านเข้า-ออกห้องสมุด และเข้าใช้บริการฟรี ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดจากสมาคมฯได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร.02-260-3555 โทรสาร.02-259-9150 http://swuasso.swu.ac.th/ https://www.facebook.com/Prswua1/

 • ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพราะมีการเผาไร่เผาป่าเยอะมากๆ และยังมี PM10, PM2.5 ส่งผลกระทบต่อนิสิตที่เข้าใช้บริการเป็นอย่างมาก
  Posted : 2023-03-08T02:14:37.930Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาประเภทของเครื่องฟอกอากาศที่จะสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากอาคารห้องสมุดเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ หากได้ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง จะรีบดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการทันที

 • อยากให้ติดตั้งที่ดักยุง, แมลง เหมือน 7-11
  Posted : 2023-02-13T02:27:42.596Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดกำลังพิจารณาประเภทของเครื่องดักยุงที่จะสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากอาคารห้องสมุดเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ แตกต่างจาก 7-11 ที่มีพื้นที่ขนาดเล็กกว่า หากได้ครุภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง จะรีบดำเนินการจัดซื้อมาให้บริการทันที

 • อยากให้ในช่วงสอบทำเป็นโครงการเปิดหอสมุด 24 ชม. ครับ
  Posted : 2023-02-10T07:36:16.242Z    Location : องครักษ์
 • ปัจจุบันในช่วงสอบ ห้องสมุดจะเปิดให้บริการถึง 23.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการปิดหอพัก และการปิดประตูเข้าออกด้านหลังมหาวิทยาลัย การเปิด 24 ชั่วโมง อาจมีผลกระทบด้านความปลอดภัยของนิสิตที่จะเดินทางกลับที่พักได้ อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดจะนำข้อเสนอแนะนี้เพื่อพิจารณาหารืออีกครั้ง

 • ควรเพิ่มที่จอดรถหน้าห้องสมุดให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงระยะเวลาในการจอด
  Posted : 2023-01-26T08:02:55.575Z    Location : องครักษ์
 • ห้องสมุดได้ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมที่จอดรถแล้ว ภายหลังการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร โดยมีลานจอดรถยนต์ 1 แห่ง ด้านหน้าอาคาร และลานจอดรถจักรยานยนต์ 2 แห่ง ทั้งด้านหน้าและหลังอาคาร ทั้งนี้ในช่วงที่ผู้ใช้บริการหนาแน่น อาจจะทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ ต้องขออภัยในความไ่ม่สะดวกด้วยค่ะ สำหรับเวลาในการจอดรถ ห้องสมุดไม่ได้จำกัดเวลา และไม่ได้มีการล็อคล้อรถที่จอดเกินเวลา เพียงแต่ขอความร่วมมือให้จอดรถและมาใช้บริการภายในห้องสมุด งดการจอดรถแล้วออกไปทำธุระที่ตึกอื่น งดการจอดรถข้ามคืน และงดการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือที่ที่กีดขวางการเข้าออกของรถคันอื่นค่ะ