บุคลากร


103002

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ชิษณุพงศ์

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สุทธิพันธ์

อาจารย์สุทธิพันธ์ อักษรเนียม

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มาลี

นางสาวมาลี สอนดา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มาลินี

นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อัญชลี

นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ทรงยศ

นายทรงยศ ขันบุตรศรี

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธนภร

นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.