บุคลากร


นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

ติดต่อ : 27237, 21258

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและพัฒนาห้องสมุด


นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ : 27237, 21258

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวจันทิรา จีนะวงค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ติดต่อ : 21257, 27237

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางทัศนีญา ทาระคำ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 21250, 27225

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธนวัฒน์

นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ : 21250, 27225

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวพรชนก ชื่นประทุม

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 21250, 27225

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายสุนทร พุ่มพวง

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : 27233

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายอำนาจ พวงผกา

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : 21250, 27225

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริการ


นางหทัยรัตน์ ธีรกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ : 21256, 27232

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 21256, 27232

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวเจณจิรา มั่นคง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 27233

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวอนงค์ คิดชอบ

พนักงานบริการ

ติดต่อ : 27238

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวพิมลพรรณ มูลเจริญ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวอมรรัตน์ ทรงสมบัติชัย

พนักงานบริการ

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวเอื้องฟ้า แป้นแก้ว

พนักงานบริการ

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาววรรณิศา แซ่เตียว

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 27234

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวศิริภรณ์ กิ่งน้อย

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : -

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานจัดการทรัพยากรห้องสมุด


นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 27226, 27239

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 21257, 27237

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสุจิตรา รัตนสิน

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ :27234

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 27226, 27239

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางสาวอัมพร ขาวบาง

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 27233

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางพิมหฤทัย ศรีมงคล

พนักงานบริการชำนาญงาน

ติดต่อ : 27226, 27239

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.