บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

 

 
 
รบกวนอ่านคู่มือแนะนำการใช้บริการก่อนนะคะ : คู่มือการตรวจผลงานด้วยตนเองด้วยโปรแกรม Turnitin

 

--------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเพื่อขอตรวจผลงานด้วยตนเอง
      1. ผู้ตรวจผลงานต้องเป็นอาจารย์/บุคลากร/นิสิต ของ มศว เท่านั้น และต้องใช้อีเมล @g.swu.ac.th ในการสมัครและตรวจผลงานเท่านั้น 
             หมายเหตุ:  1) กรณีที่ยังไม่มีอีเมล @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครที่: https://account.swu.ac.th/login (ใช้บัวศรีไอดีในการสมัคร)

                              2) กรณีลืมรหัสผ่าน ดูรายละเอียดได้ที่:https://sites.google.com/a/swu.ac.th/gafe/ 

      2. แบบฟอร์มขอ Class ID และ Enrollment Key เพื่อใช้บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin คลิกที่นี่  
              หมายเหตุ:  1) ต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล @g.swu.ac.th หรือ @m.swu.ac.th ก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดใช้งานแบบฟอร์มได้
                               2) Class ID และ Enrollment Key จะมีกำหนดวันหมดอายุ หากครบกำหนดวันหมดอายุแล้ว ยังต้องการใช้งานโปรแกรม
                                   Turnitin ต่อ จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรหัสใหม่ โดยห้องสมุดจะเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน


     3. การใช้โปรแกรม Turnitin  
           3.1 กรณียังไม่มี Account การใช้งานโปรแกรม Turnitin (กรณีการใช้งานครั้งแรก)
 เลือก Create Account เป็น Student 
                 1) สมัครเข้าใช้โปรแกรม Turnitin คลิกที่นี่ 
                 2) กรอก Class ID และ Class Enrollment Key ที่ได้จากห้องสมุด (ขอรหัสได้ตามข้อที่ 2) 
                     พร้อมกับกรอกข้อมูลต่างๆ สำหรับการสมัครใช้งานโปรแกรม
                3) หลังจากสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ Log in เข้าโปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามต้องการ
          3.2 กรณีมี Account การใช้งานโปรแกรม Turnitin แล้วไม่ต้องสมัครใหม่สมารถเข้าใช้งานได้เลย
                 1) Log in เข้าโปรแกรม Turnitin คลิก 
                 2) คลิกที่แถบเมนู Enroll in a Class และกรอก Class ID และ Class Enrollment Key  (ขอรหัสได้ตามข้อที่ 2) 
                     เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานตามต้องการ
    


แนะนำวิธีการสมัครโปรแกรม Turnitin และตรวจผลงานด้วยตนเอง


รายละเอียดในการตรวจผลงาน 

  • สามารถตรวจผลงานด้วยตนเองได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ต้องใช้เวลารอผลตรวจ 24 ชั่วโมง
  • หลังจาก Class ID หมดอายุการใช้งานแล้ว บรรณารักษ์จะดำเนินการลบ Account ออกเพื่อหมุนเวียนการใช้งาน หากต้องการใช้งานอีกครั้งให้ดำเนินการ กรอกรายละเอียดในการขอ Class ID และ Class Enrollment Key ใหม่อีกครั้ง  
  • หาก Class เต็ม ขอให้นิสิตรอส่งผลงานเพื่อตรวจสอบในวันถัดไปเท่านั้น 
  • กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาพบปัญหาในการตรวจปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์หรือมีคำถามเกี่ยวกับผลการตรวจให้ติดต่อทางบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์: 094-795-9362  หรืออีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน

  • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)

  • ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า

  • ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้

  • ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs


การขออีเมล @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย 

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

            สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2
                      โทร: 02-6495443
                      อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/libswu/

          ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์
                      โทร: 02-649-5421, 083-434-3752, 02-649-5000 ต่อ 27232
                      อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th