บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin


          โปรแกรม Turnitin คือ โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ โดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อความที่ซ้ำซ้อนของผลงานวิชาการที่ต้องการกับผลงานวิชาการของผู้อื่นที่อยู่ในรูปออนไลน์จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิชาการที่อยู่ในคลังข้อมูลของ Turnitin สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

          สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ ได้เริ่มบอกรับโปรแกรม Turnitin ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบผลงานของตนเองก่อนการนำเสนอต่อไป 

ข้อกำหนดในการให้บริการ
      1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยบรรณารักษ์เป็นผู้ดูแลการใช้งานและดำเนินการในการสร้าง Class ID และ Class Enrollment Key
      2. กำหนดให้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@g.swu.ac.th) ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin
      3. สิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรม Turnitin ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ
                Student (ผู้ส่งตรวจสอบผลงาน) จำนวน 300 accounts*
                Instructor (ผู้ตรวจสอบผลงาน) จำนวน 30 accounts
                *กรณีที่มี Student Accounts ใดที่ไม่ต้องการใช้งาน หรือใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ Instructor ลบออกจากระบบ เพื่อให้สิทธิในการใช้งานกลับคืนมา
      4. แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบผลงาน ประกอบด้วย 3 แหล่ง ได้แก่
              4.1 คลังข้อมูลของ Turnitin
              4.2 สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
              4.3 แหล่งข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง
      5. ขอบเขตของการตรวจสอบผลงาน จะละเว้นการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่เป็นรายการเอกสารอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรม และข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรืออัญประกาศ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการให้ตรวจสอบข้อมูลในส่วนดังกล่าว สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ที่บรรณารักษ์
      6. รายละเอียดของการส่งไฟล์ผลงาน
              6.1 ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อของตนเอง (กรณีแยกเป็นหลายไฟล์ ให้ระบุคำประกอบเพื่อให้เห็นความแตกต่าง เช่น Somjai Chap1, Somjai Chap2 เป็นต้น)
              6.2 ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 40 MB กรณีผลงานมีขนาดยาวและมีการแบ่งเป็นบท ควรแยกไฟล์ออกเป็นบทก่อน และจำนวนหน้าในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 400 หน้า
              6.3 ขนาดไฟล์เล็กที่สุดต้องมีอย่างน้อย 20 คำ จึงจะตรวจสอบได้
              6.4 ประเภทของไฟล์ที่ตรวจสอบได้แก่ Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) และ Google Docs
      7. การพิจารณาผลการตรวจสอบจากโปรแกรม Turnitin ในกรณีเป็นปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ บทความวิชาการ หรืองานที่นิสิตได้รับมอบหมาย จะขึ้นอยู่กับอาจารย  ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน 

พบปัญหาการใช้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:
        สำนักหอสมุดกลาง : เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2
              โทร:  02-6495443
              อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/libswu/
       ห้องสมุดองครักษ์ : อัมพร ขาวบาง หรือ ยุภาภรณ์ ไชยสงค์
             โทร:  02-649-5421, 083-434-3752, 02-649-5000 ต่อ 27232
             อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                  เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th

 


 

คู่มือสำหรับบรรณารักษ์